Warning: Undefined array key 1 in /var/www/vhosts/iaponia.ge/httpdocs/alibraries/SEO/seolibrary.php on line 100

Warning: Undefined array key 1 in /var/www/vhosts/iaponia.ge/httpdocs/alibraries/SEO/seolibrary.php on line 100
ჰჲოოგაი კანჯი

1 ხაზი:


1


2


3

丿
4


5


6

2 ხაზი:


7


8


9


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29

3 ხაზი:


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


47


48


49


50


51


52

广
53


54


55


56


57


58


58


59


60


61


64


85


94


140


162


163


170

4 ხაზი:


61


62


63


63


64


65


66


66


67


68


69


70


71


72


73


74


75


76


77


78


79


80


81


82


83


84


85


86


86


87


87


88


89


90


91


92


93


94


96


113


125


130


140

5 ხაზი:


71


81


85


92


95


96


97


98


99


100


101


102


103


104


105


106


107


108


109


110


111


112


113


114


115


116


117


122


145

6 ხაზი:


118

𥫗
118


119


120


121


122


123


124


125


126


127


128


129


130


131


132


133


134


135


136


137


138


139


140


141


142


143


144


145


146

西
146

7 ხაზი:


147


148


149


150


151


152


153


154


155


156


157


158


159


160


161


162


163


164


165


166

8 ხაზი:


167


168


169


170


171


172


173


174


175

9 ხაზი:


176


177


178


179


180


181


182


183


184


185


186

10 ხაზი:


187


188


189


190


191


192


193


194


178


212

11 ხაზი:


195


196


197

鹿
198


199


200

12 ხაზი:


201


202


203


204

13 ხაზი:


205


206


207


208

14 ხაზი:


209


210

15 ხაზი:


211

16 ხაზი:


212


213


213

17 ხაზი:


214

სულ გამოიყენება 5066 კანჯი ლექსიკონში ნათარგმნია 36182 სიტყვა
ამ ცხრილში არის 2650 კანჯი
კანჯი ონჲომი კუნჲომი მნიშვნელობა
1 カイ こ.う 1)გლახა(კი) მათხოვარი; მათხოვრობა, თხოვნა
2)მიცემა
2
არ აქვს ნივთების სათვლელი სუფიქსი; ინდივიდუალი
3 カン
ケン
セン
くし
つらぬ.く
შამფური; ქაბაბი; მწვადი
4 トン
タン
ショウ
セイ
どんぶり თასი, (საჭმლის) თასი
5 𠂇 ジョウ არ აქვს არ აქვს
6 イン おさ
ただ.す
ოფიციალური რანგი
7
サク
なが.ら
たちま.ち
1)თუმცა, მაგრამ
2)მიუხედავად (ამისა)
3)…ის დროს, განმავლობაში, ერთდროულად
4)ორივე, ყველა
8

ああ
かな


კითხვის ნიშანი (?)
9 カイ そむ.く
もとる
დაპირისპირება, დაუმორჩილებლობა
10 コツ
キツ

キケ
コチ
こ.う 1)თხოვნა
2)მიწვევა, შეპატიჟება
11
ここに
ああ
おいて

より
…დან, …გან
12 ウン い.う
ここに
თქმა
13 コウ
カン
わた.る
もと.める
1)რიგი, ჩამწკრივება
2)მიწვდომა
3)გაწელვა
4)გადაფარება
14
シャ
ち.と
ち.っと
いささか
1)ცოტათი
2)ხანდახან
15
アシア
つ.ぐ 1)რანგი
2)მიყოლა
16 コウ たかぶる ამაღლებული განწყობა
17 ジュウ
シュウ
არ აქვს 1)ჭურჭელი
2)ნივთი
3)ათი
18 ソク ほの.か
ほの-
ほの.めかす
ほの.めく
かたむ.く
1)ბუნტად დაჩენა, მქრქალობა
2)მკრთალი
3)შეთავაზება, სიტყვის გადაკვრა
4)სულელი
19 たお.れる დაცემა, დაწოლა, განრთხმა, მოხრა
20 キュウ
あだ
あた
かたき
つれあい
1)მტრობა
2)შუღლი
3)ჯავრი
4)მტერი
5)შურისძიება
21 たお.れる 1)ამიტომ
2)ამის გამო
3)ამიტომაც
4)აქედან გამომდინარე
5)მაშასადამე
22
た.える
ნაშობი
23 ジョウ
チョウ
つえ
つわもの
まわり よる
ჯოხი, როზგი
24 ジン はか.る საზღვაო საჟენი
25 セン
かしら
ათასი
26 ジン はか.る საზღვაო საჟენი
27 コウ たぐ.い
なら.ぶ
1)ურთიერთმსგავსი
2)შედარება
28 サイ
ソツ
ソチ
せがれ ვაჟიშვილი; ჩემი ვაჟი
29 あきな.う
あた.い
1)ფასი
2)გაყიდვა
3)ბიზნესი
30 テン
デン
つくだ
დამუშავებული ბრინჯის მინდორი
31 チョ たたず.む 1)შეყოვნება, შეჩერება
2)გარეგნობა, ფიგურა
3)ქცევა
32
わび.しい
わび
ほか
わ.びる
1)ამაყი
2)ეული, მარტოხელა, მარტოსული
33 イツ
テツ
たのし.む
のが.れる
1)დაკარგვა, დამალვა
2)მშვიდობა, სიმშვიდე
3)შეცდომა
4)ლამაზი
34 ブツ
フツ
ほとけ საფრანგეთი
35 コウ
せむし სულელური
36 ネイ おもね.る
よこしま
1)ფარისევლობა,პირფერობა, მლიქვნელობა
2)არაგულწრფელობა
37 ハイ は.く
お.びる
おびだま
1)ამოცმა
2)შემორტყმა, შებმა (ხმლის)
38 ヨウ いつわ.る 1)მოჩვენებითი, თვალთმაქცური
2)ყალბი, სიმულირებული და.ა.შ.
39 ヒャク
ハク
おさ 1)ასი
2)ასმეთაური
3)აღმ-დას. გასავლელი ბრინჯის ნათესებს შორის
40 チョウ
ジョウ
ヨウ
かる.い 1)არასერიოზულობა
2)დაუფიქრებლობა
3)ქარაფშუტობა
41 コウ
キョウ
こう.す
うつく.しい
1)ლამაზი
2)ჭკვიანი
3)მატყუარა, ცბიერი
42 ライ
タイ
く.る
きた.る
きた.す
き.たす
き.たる
1)მოსვლა
2)მომავალი
3)შემდეგი
43 おご.る 1)ფუფუნება
2)სიამაყე
44 シュ არ აქვს 1)მსახიობი
2)დამხმარე ბოძი, დამხმარე სვეტი
45 わび.しい
ほこ.る
わ.びる
1)ამაყი
2)ეული, მარტოხელა, მარტოსული
46 キョウ きゃん
おとこだて
1)რაინდობა, რაინდი
2)ქალაბიჭა
47 ネイ おもね.る
よこしま
1)ფარისევლობა, პირფერობა, მლიქვნელობა
2)არაგულწრფელობა
48 ジン まま
ことごとく
1)(ისე) როგორც არის
2)იმიტომ (რომ)
49 リョ
とも 1)კომპანიონი
2)მომხრე, მიმდევარი
50 にわか 1)მოულოდნელი, უცაბედი
2)იმპროვიზირებული, სახელდახელო
51
ショ
いた
まないた
1)სამსხვერპლო (მსხვერპლთშეწირვისთვის)
2)დაჩეხილი ფიცარი
52 かしこ.い ჭკვიანი
53 ヨウ
トウ
ユウ
არ აქვს გამოსახულება
54 とりこ ტყვე
55 いや.しい 1)სოფლელი, სოფლური
2)დაუხვეწავი მანერების, გოიმი, ხეპრე
56 ま.つ 1)დალოდება, ლოდინი
2)დამოკიდებულება (დამოკიდებულია)
57 ふ.す
うつむ.く
ふ.せる
1)დახრა
2)განრთხმა, გაშხლართვა
3)განრთხმულად წოლა
58 エン おれ
われ
1)მე
2)თვითონ
59 サイ
ソツ
ソチ
せがれ ვაჟიშვილი
60 リョウ たくみ უნარი, ოსტატობა
61 クツ つよ.い ჯიუტი, კერპი, შეუპოვარი, უდრეკი
62
よ.る
たの.む
დაყრდნობა, ჩამოყრდნობა
63 ショウ とな.える
わざおぎ
1)მეძავი, როსკიპი
2)მსახიობი
64 コウ ぬか.る 1)უზრდელი
2)სასწრაფო, გადაუდებელი
65 ケン あき.る
あぐ.む
あぐ.ねる
う.む
つか.れる
1)ინტერესის დაკარგვა
2)მოყირჭება
66 キョ
おご.る 1)სიამაყე
2)ფეხებგაწვდილად ჯდომა
67 セン
セイ
つらつら
うつく.しい
1)ფრთხილად, გულმოდგინედ
2)ყურადღებიანად, გულდასმით
3)ღრმად
68 ゲイ
ガイ
きわ ცქერა, მიშტერება
69
とも.に ორივე, წყვილად
70 エン ふ.せる ჯებირი, დამბა, კაშხალი
71
かり
かり.る
1)დროებითი, დროის შუალედი
2)ფსევდონიმი, ზედმეტსახელი
3)არაფორმალური
72
ケツ
ケイ
いこ.う 1)ბუდისტური საგალობელი
2)მარხვა, მარხულობა
3)ჯანმრთელი
4)დასვენება
73 カイ ともに ერთად
74 シャ さて 1)კარგად, მშვენივრად, კაი აბა
2)ასე, (აბა) ეხლა, ახლა, ამჟამად, მაშინ…
75
サク
な.す
つく.る
კეთება, გაკეთება, დამზადება
76 ソウ くる.しむ ტკივილის გრძნობა, ტანჯვა
77
トウ
チュウ
ぬす.む პარვა, მოპარვა
78 カイ おおき.い დიდი
79 かしず.く
つく
もり
აღმზრდელი, მენტორი, რეპეტიტორი
80 コウ なら.う 1)იმიტირება, მიბაძვა
2)მიყოლა
3)შეჯიბრება, გაჯიბრება
81 ヨウ
チョウ
やと.う
あた.い
ひと.しい
დასაქმება, დაქირავება
82 ゴウ おご.る
あなど.る
ამაყობა, სიამაყე
83 テン
デン
つた.わる
つた.える
つた.う
つて
1)გამრავლება, გავრცელება
2)გადაცემა (გადასცა)
84
かが.む
せむし
მოხრა, მოღუნვა
85 ロウ
かが.む მოხრა, მოღუნვა
86 キン
ゴン
わずか 1)ცოტა, ცოტათი
2)პაწაწა, პაწაწკინტელა, ერთი ბეწო, ერთი ციცქნა
87 セン არ აქვს განდეგილი, მწირი
88 キョウ არ აქვს დროებითი სახლი
89 シン
セン
せん.する
おご.る
1)ტრაბახით დაპყრობა
2)ტრაბახით უზურპირება
90 ギョウ
キョウ
არ აქვს 1)ბედი, იღბალი
2)ძებნა, ძიება
3)სურვილი, ნდომა
91 シン
セン
せん.する
おご.る
1)ტრაბახით დაპყრობა
2)ტრაბახით უზურპირება
92 トウ
ドウ
しもべ
わらべ
1)ბავშვი
2)მსახური
3)სისულელე
93 キョウ たお.れる დაცემა, ჩამოშლა, ჩაქცევა
94 ヘキ

ヘイ
へき.する
ひが.む
1)წინასწარ შექმნილი ცუდი აზრი
2)დაყოლიება, გავლენის მოხდენა
3)სოფლური არეალი
95 シュン すぐ.れる 1)სრულყოფილება
2)ნიჭიერი ადამიანი
3)ტალანტის მქონე ადამიანი
96 ドウ
ノウ
わし
かれ
1)მე
2)ის, მისი
97 チュウ
ジュ
ともがら 1)კომპანიონი
2)მსგავსი
98 セイ
サイ
ともがら კომპანიონი
99 ジン まま
ことごとく
1)ისე, როგორც არის
2)იმი­ტომ რომ, რად­გა­ნაც
100 ボウ
モウ
はかな.い
くら.い
1)წამიერი, მსწრაფლმავალი
2)ცვალებადი, მერყევი
101 ライ არ აქვს მარცხი, დამარცხება
102 チョ もう.ける
もう.かる
もうけ
たくわ.える
1)შემოსავლიანობა
2)შემოსავლის მოტანა
103
おにやらい ეგზორციზმი
104 トウ あるいは
すぐ.れる
もし
1)დაძლევა, ჯობნა, აღმატება
2)თუ…, თუკი…
105 ゲン いかめ.しい
おごそか
1)სერიოზული
2)ხელშეუხებელი
3)სერიოზულად, დიდებულად
106 コツ არ აქვს 1)ძალიან მაღალი, ფრიალო, სალი
2)მაღალი და ციცაბო, მაღლა ატყორცნილი
107 キョウ おそ.れる
わる.い
სიბოროტე
108
エイ
エツ
タイ
よろこ.ぶ გაცვლა, გადახურდავება
109
うさぎ 1)კურდღელი
2)ბოცვერი
110
うさぎ 1)ბოცვერი
2)კურდღელი
111 トウ
かぶと 1)ჩაფხუტი
2)ჩაჩქანი
3)მუზარადი
112 キョウ おそ.れる
つつ.しむ
ფრთხილი
113

そ.れ
そ.の
ეგ
114 こいねが.う
こいねが.わくは
1)იმედის ქონა
2)სურვილი
3)ჰებეის პროვინცია
115 サツ
サク
ふみ 1)წიგნების სათვლელი სუფიქსი
2)ტომი (წიგნის)
116 ケイ
キョウ
ソウ
あきらか 1)ნათელი, ცხადი, აშკარა
2)ელვარე, მბრწყინავი
117 チュウ かぶと
よろい
მუზარადი, ჩაჩქანი, ჩაფხუტი
118 ベン
メン
かんむり გვირგვინი
119 チョウ
つか
おお.う
გორაკი, ბორცვი
120 エン არ აქვს ცრუ ბრალდება
121 メイ
ミョウ
くら.い ბნელი
122 コウ あだ.する მტრობა, შუღლი, მესისხლეობა
123 ベキ არ აქვს მათემატიკური ხარისხი
124 ヒョウ こおり

こお.る
1)ყინული
2)სეტყვა
125
さ.える
こお.る
ひ.える
1)გაყინვა, ცივად ყოფნა
2)სიცხადე
3)ოსტატობის ქონა
126 チュウ おき
おきつ
ちゅう.する
わく
1)ზღვისპირი
2)ღია ზღვა
3)ცად ამაღლება
127 キョウ まし.て
いわ.んや
おもむき
1)(ჯერ) კიდევ მეტი
2)(ჯერ) კიდევ ნაკლები
128 レツ
レイ
きよ.い ცივი
129 セイ
サイ
さむ.い
すご.い
すさ.まじい
1)შემზარავი, საზარელი
2)შემაძრწუნებელი, საშინელი
130 リョウ すず.しい
すず.む
すず.やか
うす.い
ひや.す
まことに
გრილი და საამური
131 チョウ しぼ.む 1)ჭკნობა, ხმობა
2)დასახიჩრება, დახეიბრება
132 リン きびし.い ცივი
133 ヒョウ
ヘイ
もた.れる
よ.る
მიყრდნობა, დაყრდნობა, ჩამოყრდნობა
134 オオ
コウ
オウ
おおとり დედალი ფენიქსი (ფრინველი)
135 カン はこ
い.れる
ყუთი (არქაული)
136 カン はこ
い.れる
ყუთი
137 フン は.ねる
くびは.ねる
თავის მოკვეთა
138 サン けず.る მოჭრა, ჩამოჭრა
139 カツ こそ.げる
けず.る
მოფხეკა
140 く.る
えぐ.る
ნათელი, ცივი
141 セチ
セツ
サツ
არ აქვს ტაძარი
142 テイ まい
そ.る
す.る
პარსვა, გაპარსვა
143 ケイ くびき.る თავის მოკვეთა
144 コク かつ გამარჯვება
145 ラツ もと.る მოწინააღმდეგე
146 テキ
テイ
えぐ.る
そ.る
ჭრა, დაჭრა
147 ハク
ホク
へ.ぐ
へず.る
む.く
む.ける
は.がれる
は.ぐ
は.げる
は.がす
1)მოძრობა, მოცილება
2)ფრცქვნა, გაფრცქვნა, გარსის აცლა
3)გახუნება, ფერის გადასვლა
148 セン き.る
つ.む
1)კრეჭვა, გაკრეჭვა
2)ჭრა, მოჭრა, გასხვლა
149 トウ
サツ
チョウ
さ.す ნამგალი; მონარჩენი
150 ガイ
カイ
არ აქვს ცელი; შესაბამისობა, შესატყვისობა
151 ヒョウ おびや.かす
さす
მუქარა, დამუქრება
152 ソウ
ショウ
არ აქვს განადგურება, ნგრევა, დანგრევა, აღგვა, წარხოცვა
153 カク わ.かつ
かぎ.る
გაყოფა, დაყოფა, გამიჯვნა, მიჯნის გავლება
154 ヘキ
ヒャク
つんざ.く
さく
1)დაჭრა, დაჩეხვა, დაპობა, დაგლჯვა
2)ნაჩეხი, ნაჭერი
155 コウ
ゴウ
キョウ
おびや.かす 1)მუქარა, დამუქრება
2)ხანგრძლივობა
156 ボツ
ホツ
おこ.る
にわかに
1)მოულოდნელობა, უეცრობა
2)ადგომა, წამომართვა
157 ロク くつわ აღვირი, ლაგამი, ავშარა
158 ソウ
ショウ
არ აქვს მოსპობა, განადგურება, აღგვა, წარხოცვა, ამოწყვეტა და.ა.შ.
159 コウ
かぎ
ま.がる
1)დახრილობა
2)ფერდობი
3)დაჭერა, დატყვევება
160 モチ
ブツ
ボツ
なか.れ
なし
1)არა, არ
2)არ უნდა…
161 ソウ いそが.しい ჩქარობა, ჩქარა, სიჩქარეში, აჩქარებით, ნაჩქარევად, სწრაფად და.ა.შ.
162 キョウ არ აქვს 1)ალიაქოთი
2)უნგრეთი
163 は.う ცოცვა, ხოხვა, ბობღვა
164
ホウ
ひさご აყირო
165 ホク
フク
არ აქვს ხოხვა, ცოცვა, ბობღვა
166 さじ კოვზი
167 コウ はこ ყუთი, კოლოფი
168 あら.ず
かたみ
1)უარყოფა
2)უკეთური ადამიანი
169
オウ
コウ
არ აქვს ოლქი, მხარე, რეგიონი, უბანი
170 ソウ さんじゅう ოცდაათი
171 ソツ
シュツ
そっ.する
お.える
お.わる
ついに
にわか
ჯარისკაცი, რიგითი; სიკვდილი, გარდაცვალება
172
くさ ბალახი
173 バン
マン
まんじ 1)სვასტიკა
2)ბორჯღალი
174
カイ

うらかた წინასწარმეტყველური ნიშნები, მომასწავებელი ნიშანი
175 さかずき დიდი კათხა; მოზომვა
176 ケイ
キョウ
きみ შენ; დიდებული; მდივანი; სახელმწფო მინისტრი
177 ボウ おおき.い დიდი; ნარევი
178
ショク
かわや საპირფარეშო, ტუალეტი, ფეხსალაგი, ჩეჩმა
179 キュウ うまや საჯინიბო, თავლა
180 ケツ
クツ
その
それ
ის
181
いえ სახლი
182 シュウ

チュ
チュウ
くりや სამზარეულო
183 エン
オン
アン
オウ
ユウ
ヨウ
いや
あ.きる
いと.う
おさ.える
1)მობეზრება, ყელში ამოსვლა, მოყირჭება
2)მოწყენა (მოსწყინდა)
184 サン
 シン
まい.る
まじわる
みつ
სამი; წასვლა, მოსვლა, ვიზიტი, წვევა
185
シャ
サイ
また ორკაპი, განტოტება
186 ハン
ホン
そむ.く 1)არდამორჩილება
2)გამოწვევა
3)აჯანყება
4)ამბოხი
187 ソウ
シュウ
おきな ასაკოვანი პიროვნება, მოხუცი
188 ソウ
くさむら
むら.がる
むら
1)წნული
2)ბუჩქნარი
3)რაყა
4)უღრანი
189 コウ たた.く
はた.く
すぎ
1)რტყმა, დარტყმა, ცემა
2)გაკრიტიკება
190 ハツ არ აქვს საყვირი; ბუკი
191 テイ არ აქვს თავაზიანობა, ზრდილობიანობა
192 シツ
シチ
しか.る 1)ლანძღვა, გინება
2)გაკიცხვა, საყვედურის თქმა
193
ああ წამოძახილი
194 キツ ども.る ენაბლუობა, ენაბორძიკობა, ენადაბმულობა
195 チョウ つ.る
つる.す
დაკიდება, ჩამოკიდება
196 トウ
ドウ
スン
いんち ინჩი
197 リン しわ.い
やぶさ.かな
おし.む
ძუნწი, წუწურაქი, ხელმოჭერილი
198 ハイ
ベイ
ほえ.る
ほ.える
1)ყეფა
2)ყმუილი
199 コウ のど ყელი
200 セン
シュン
す.う მოწოვა
201 トツ ども.る ენის დაბმა, ენაბლუობა
202 フン
ブン
くちわき
くちさき
ხორთუმი
203 コウ
ほ.える ყეფა, ყმუილი, ღრენა
204 コウ
ウン
イン
オン
ほえ.る ყეფა, ღრიალი
205 ホウ ほけ.る
ぼ.ける
あき.れる
おろか
1)გაკვირვება, გაოცება
2)დაშოკვა
206 ゲン つぶや.く ბუტბუტი
207 ジュ
シュ
シュウ
まじな.う
のろ.い
まじな.い
のろ.う
1)შელოცვა, ჯადო
2)მოჯადოება
3)წყევლა, კრულვა, შეჩვენება
208 არ აქვს ტირილი
209 か.す
しか.る
わら.う
1)ლანძღვა, გინება
2)საყვედურის თქმა, ტუქსვა
210
ドウ
かまびす.しい ხმაური, ხმაურიანი
211 コウ あお.る
す.う
ყლუპი; ყლარწანი; ყიყინი
212 シン うめ.く
うめき
1)კვნესა
2)ქვითინი, გლოვა
213
ショ
か.む ღეჭვა, ცოხნა, ჭამა
214 トツ はなし
しか.る
ჯუჯღუნი; ღერთმა უწყის
215 ホウ ほ.える 1)ყეფა
2)ღრიალი
3)გაბრაზება
216 キュウ
コウ
とが.める
とが
1)ბრალი, დაბრალება
2)ცენზურა
3)საყვედური
217 ジュ
シュ
シュウ
まじな.う
のろ.い
まじない
のろ.う
დაწყევლა, კრულვა, შეჩვენება, გათვალვა, მაგიურად შელოცვა და.ა.შ.
218
しか.る 1)(ენის) წკლაპუნი
2)ლანძღვა, გინება
3)ბოყინი
219 テツ
か.む 1)ღეჭვა, ჭამა
2)სიცილი
220 1)მტკაველი
2)მოკლე
221 コウ
ヨウ
か.む კბენა, ღეჭვა
222 カイ
ガイ
せ.く
しわぶ.く
せき
しわぶき
1)ხველება
2)ყელის ჩაწმენდა
223 カン
ゲン
არ აქვს 1)ყველა
2)იგივე
224 イン
エン
エツ
むせ.ぶ
むせ.る
のど
の.む
1)ხრჩობა, დამხრჩვალი
2)შეხუთული, დახშული
225 コウ არ აქვს გაჟღერება, გაისმა (ხმა)
226
アイ

かい
けい
ბავშვის სიცილის ან ტირილის ხმა
227
あに
うた
დიდი ძმა
228 ショウ みはり 1)სკაუტი, მზვერავი
2)გუშაგი, დაცვა
229 コク なげ.く
な.く
ტირილი, ზლუქუნი
230 コウ た.ける
ほ.える
ღრიალი, ყმუილი, ბრდღვინვა, ბღავილი და.ა.შ.
231 はぐく.む
ふく.む
ძუძუს წოვება, უძუთი კვება, გამოკვებვა
232
アク
おし სიმუნჯე, მუნჯი
233 レイ れつ 1)ჭიკჭიკი, ჩიტების ხმიანობა
2)ციკადების ჭრიჭინი
234 テン うな.る
うなり
1)კვნესა, მოთქმა
2)ღრიალი
235
つば
つばき
დორბლი, ნერწყვი, ფურთხი
236 ガイ
いがむ
1)დავა, კამათი
2)ღრენა, ღრიალი
237 タン く.う
くらわ.す
ჭამა, კვებვა
238 セツ
テツ
すす.る 1)წოვა, წრუპვა
2)ქვითინი, ტირილი
239 カン くわ.える
くつわ
პირით ჭერა, პირში ჭერა, კბილებში ჭერა
240 ただ.ならぬ
ただ.に
1)შეუდარებელი
2)უბრალოდ
241 テイ な.く 1)ტირილი, წუწუნი, ჩივლი
2)ყმუილი, ყეფა
3)ჭიკჭიკი
242 シュウ な.く 1)ტირილი, ზლუქუნი
2)ჭიკჭიკი
243 カク は.く პირღებინება
244 ナン の.う საუბრის გაგრძელება, ყბედობა, ლაქლაქი, ბუტბუტი
245 ラツ
არ აქვს ჟღრიალი, გრგვინვა, ჭექა
246 コウ のど 1)ყელი
2)ხმა (სასიმღერო)
247 カン
ヤク
さけ.ぶ ყვირილი, დაყვირება
248 チョウ
トウ
しゃべ.る
ついば.む
1)საუბარი
2)ლაყბობა
3)ყბედობა
4)ჭორაობა
249 ゼン
セン
あえ.ぐ
せき
1)ქოშინი, ქშინვა
2)მძიმედ სუნთქვა
250 カイ がい
くちばし
ნისკარტი
251
カイ
なげ.く ამოხვნეშა, ამოოხვრა
252 ケン やかま.しい
かまびす.しい
1)ხმაურუანი
2)ბობოქარი
253 リョウ
ロウ
არ აქვს სუფთა ხმა
254 たと.える
さと.す
მეტაფორა
255 か.らす
か.れる
しゃが.れる
ხრინწი, ჩახლეჩა (ხმის), ხრინწიანი, ჩახლეჩილი (ხმა)
256 キュウ か.ぐ 1)სუნი, სურნელი
2)დასუნვა, დაყნოსვა
3)ქშენა, ფშვინვა, ფრუტუნი
257 ショク やぶさ.か
おし.む
1)ძუნწი
2)წუწურაქი
3)მომჭირნე
258 シン いか. る გაბრაზებულად ყოფნა, (ვინმეზე ან რამეზე) გაბრაზება
259
ああ 1)ტირილი
2)აჰ
3)აფსუს
260 たしな.む
たしな.み
この.む
この.み
1)მოწონება, გემოს გაგება
2)მოკრძალებული
261
シャ

ああ
なげ.く
1)დამწუხრება
2)აჰ!
262 わら.う 1)სიცილი, ჩაცინება, ქირქილი და.ა.შ.
2)დაცინვა
263 レン おしゃべり ყბედი
264 ソウ
シュウ
ソク
すす.ぐ
ゆす.ぐ
くちすす.ぐ
1)გავლება, გამოვლება
2)ყელის გამოვლება
265 ゾク
ソク
ソウ
けしか.ける
そそのか.す
შეგულიანება, წაქეზება
266 オウ
は.く
むかつ.く
うた.う
გულისრევა
267 サク さいな.む
さけ.ぶ
1)ლანძღვა-გინება
2)ტანჯვა, წამება, წვალება
3)დასჯა
268 ショウ
ジョウ
かつ.て
こころ.みる
な.める
1)ადრე, ოდესღაც, წარსულში, წინათ
2)ყოველთვის, არასდროს
3)ყოფილი…
4)გალოკვა, ტლეკვა, სვლეპა
5)გემოს გასინჯვა, გემება
269 キョ
うそ
ふ.く
სიცრუე, ტყუილი
270 არ აქვს ხორბალი
271

かまびす.しい ხმაურიანი
272 ショウ
シツ
うそぶ.く 1)ღრიალი
2)ყმუილი
3)ემოციურად მოყოლა
273 チョウ
トウ
あざけ.る 1)დაცინვა, სასაცილოდ აგდება, მასხარად აგდება
2)შეურაცხყოფის მიყენება
274 くちばし
はし
ნისკარტი
275 セイ いなな.く ჭიხვინი
276
さぞ
さぞや
さぞかし
1)როგორ? რანაირად?
2)ნამდვილად, რა თქმა უნდა
277 ソン うわさ 1)ხმები, მითქმა-მოთქმა
2)ჭორები
278 ソウ
ショウ

かまびす.しい ყელი
279 イツ
エツ
む.せる
むせ.ぶ
ხრჩობა, გუდვა, დახრჩობა
280 コウ
ゴウ
か.む
か.じる
1)ღეჭვა
2)კბენა
3)ღრღნა, ხვრა
281 キン つぐ.む გაჩუმება, მოკეტვა
282 ソウ さわ.ぐ ხმაურიანობა (ხმაურობს)
283
アイ
オク
ああ
おくび
1)ბოყინი
2)წამოძახილი
284 ゼイ か.む კბენა
285 ネイ
ニョウ
არ აქვს სიკეთე
286 コウ さけ.ぶ დაძახება
287 かかめ
かかあ
はないき
1)ცხვირში სუნთქვა, სრუტუნი, ქშინვა
2)ცოლი
288 テイ くしゃみ
くさめ
くさみ
დაცემინება
289 テイ くしゃみ
くさめ
くさみ
დაცემინება, ცხვირის ცემინება
290 リュウ
არ აქვს სუფთა ხმა
291 ノウ
ドウ
ふくろ 1)ჩანთა
2)საფულე
292 エン の.む ყლაპვა, გადაყლაპვა
293 コウ
キョウ
さきに
むか.う
1)გიდობა, გზის ჩვენება, წარმართვა
2)დახმარება; ხელშეწყობა; დახმარების აღმოჩენა
294 シャク か.む
კბენა
295 テン さえず.る გალობა, ჭიკჭიკი
296 ショウ ささや.く ჩურჩული
297 ゴウ
キョウ
かしま.しい
かまびす.しい
ხმაურიანი
298 サツ
ソウ
はや.す 1)დაკვრა, აკომპანირება
2)დროის მოკვლა
3)გამასხარავება, დაცინვა
4)ტაშისკვრა, აპლოდირება
299 ゲイ
არ აქვს ბოდვა
300 ゲツ
ケツ
かじ.る
か.む
ღრღნა, ხვრა
301
ユウ
おとり 1)სატყუარა; მახე, ხაფანგი
2)ცდუნება, საცდური
3)მაბეზღარა, ჩამშვები
302
はたけ
にわ
1)ბაღ, ბაღჩა
2)დამუშავებული მინდორი
303 コク くに ქვეყანა
304

はか.る
დიაგრამა, გეგმა, რუკა, მონახაზი, ნახატი და.ა.შ.
305
あと ნანგრევები
306 カン あな ორმო-ხაფანგი
307 ハイ
つき
おか
თასი
308
すわ.る
おわす
そぞろに
まします
(და)ჯდომა
309
つつ.み 1)ფერდობი
2)ნაპირი
3)ჯებირი, დამბა
310 コン つち
ひつじさる
1)მკითხაობის ნიშანი (ერთ-ერთი ტრიგრამა)
2)მიწა
311 タン たいら 1)ბრტყელი
2)ფართო
312 カン つぼ ქოთანი
313 ガイ
カイ
はて 1)საზღვარი
2)კიბე
3)ასი ქვინტილიონი, 1020, (100,000,000,000,000,000,000)
314 コウ
あか
はじ
1)ჭუჭყი
2)ყურის გოგირდი
315 アイ ほこり
ちり
მტვერი
316 レツ
ラツ
ラチ
らち.があく
かこ.い
1)ზღვარი, საზღვრები, შეზღუდვები
2)მოგვარებულად ყოფნა
317 レツ
ラツ
ラチ
らち.があく
かこ.い
ზღვარი, საზღვარი, ზღუდე, ღობე, ზღვრამდე მისვლა
318 არ აქვს გამოიყენება ჩინურ ადგილების დასახელებებში
319
ショ
1)ველი, მინდორი
2)უდაბნო, უკაცრიელი ადგილი
320
つか
はとば
ნავმისადგომი, ნავსადგური
321 ショク はに
へな
თიხა
322 さき
さい
みさき
კონცხი
323 タイ
ツイ
うずたか.い დაგროვება, დაგროვებული
324 アク

いろつち
しろつち
გათეთრება, შეთეთრება
325 ホウ არ აქვს 1)დაფვლა, დამარხვა
2)მიწაყრილი, რომელზეც მშვილდისრის სამიზნე მაგრდება
326 るつぼ სადნობი ქოთანი, სადნობი თასი (ლითონის და.ა.შ. გასადნობად)
327
ホウ
とりで ფორტი
328 エン せき
せ.く
1)ჯებირი, დამბა
2)შეჩერება, აღკვეთა
329 かき ზღუდე, გალავანი, ღობე
330
ねぐら
とや
とぐろ
1)ქანდარა
2)საქათმე
3)სპირალი
331 ソク
サイ
ふさ.ぐ
とりで
み.ちる
1)დახურვა, დაკეტვა
2)დაბლოკვა
3)ხელის შეშლა, დაბრკოლების შექმნა
332 テン
チン
は.める
うず.める
しず.める
ふさ.ぐ
ავსება, შევსება
333 チン
ジン
ちり
ごみ
1)ნაგავი
2)ხარახურა
3)მტვერი
334 ザン
セン
ほり
あな
თხრილი, ღრმული, ორმო, სანგარი და.ა.შ.
335 キョ あと ნანგრევები
336 オウ
イク
きし 1)მიწა
2)ნაპირი
3)ავსტრია
337 ショウ かき ღობე
338 ヨウ ふさ.ぐ 1)დაცობა
2)დაკეტვა
339 ガク
カク
たに ხეობა, ხევი
340 コウ
ゴウ
ほり 1)თხრილი, სანგარი, ტრანშეა, არხი
2)თავშესაფარი საჰაერო თავდასხმისას
341 ドン
タン
びん ბოთლი, ბოთლუკა, ფლაკონი და.ა.შ.
342 ロウ
リョウ
おか
うね
つか
1)ყრილი, ნაყარი
2)ბორცვი, გორაკი
3)ყორღანი, სამარხი ბორცვი, ყორღანული სამარხი
4)ბრინჯის მინდვრის დამბა
343 ニン
ジン
みずのえ ზეციური 10 სვეტიდან IX, ჩინური კალენდრის IX ნიშანი
344 つぼ ქოთანი, ქილა
345 イチ
イツ
ひとつ ნომერი ერთი
346 つぼ ქოთანი, ქილა, ქვაბი
347 セイ むこ სიძე
348 コン არ აქვს კორიდორი
349 ジュ

シュウ
ことぶき
ことぶ.く
ことほ.ぐ
დღეგრძელობა, სიცოცხლის ხანგრძლივობა
350 シュク つとに
はやい
1)ადრიანი დილა, რიჟრაჟი
2)წნათ, უწინ, წინწინ
3)ცხოვრების გარიჟრაჟზე
351
おびただ.しい 1)უზომო
2)უზარმაზარი
352 ヨウ
オウ
わか.い
わかじに
わざわい
1)ადრეული სიკვდილი
2)უბედურება
353 えびす
えみし
ころ.す
たい.らげる
1)ბარბაროსი
2)ველური
3)აინუ
354 キョウ
コウ
はさ.む …თ შორის მოთავსება
355 エン おお.う
たちまち
დაფარვა, საფარი, შალითა
356 カン あき.らか 1)ნათელი
2)ბრწყინ­ვა­ლე, ელ­ვა­რე
357 エキ
ヤク
არ აქვს დიდი
358 トウ かさ.ねる ბანალური
359 ケイ なんぞ 1)სად? რა? როგორ?
2)მსახური
360 テン
デン
テイ
さだ.める
まつ.る
გადაწყვეტილება
361 シャ おご.る
おご.り
1)ფუფუნება
2)მფლანგველობა
362 カン おか.す 1)უზნეობა
2)ზიანი
3)უხეშობა
363
わざおぎ
うたいめ
1)მომღერალი გოგონა
2)გეიშა
3)პროსტიტუცია
364 ヨウ あや.しい
なま.めく
わざわ.い
1)მომაჯადოებელი
2)უბედურება
365 なきはは დედა
366
ねた.む
そね.む
つも.る
ふさ.ぐ
შური, ეჭვი
367 ショウ めかけ
そばめ
わらわ
საყვარელი, ხასა, ხარჭა
368
うば ძიძა, დედამძუძე
369
シャ
あね
ねえさん
უფროსი და
370 しゅうとめ
しゅうと
おば
しばらく
დედამთილი, სიდედრი
371 ニン
ジン
はら.む
みごも.る
მუცლად ღება, დაორსულება
372 キョウ
こう 1)(ჩინური) გვარი
2)კოჭა (მცენარე)
373
うば მოხუცი ქალი
374 カン
ケン
かん.する
かしま.しい
みだら
1)ბოროტი, ავი
2)მარცხი, წარუმატებლობა
3)შეცდენა, გარყვნა, გაუპატიურება
4)ხმაურიანი
375 テツ
チツ
ジチ
イツ
イチ
めい
おい
დისწული, ძმისწული (გოგო)
376
アイ
うつく.しい
ლამაზი
377 シャ
არ აქვს მოხუცი ქალი
378
არ აქვს გრაციოზული, დახვეწილი
379 ベン არ აქვს (ბავშვის) გაჩენა
380 シュ
シュウ

ソウ
よめ 1)გათხოვება
2)პატარძლი
381 シュ めと.る
めあわ.せる
დაქორწინება
382 ショウ あそびめ მეძავი, როსკპი
383 あだ
あだ.っぽい
たおやか
1)მომხიბლაობა
2)ფლირტი
384
ロウ
つな.ぐ
ひ.く
1)ხშირად
2)(და)ბმა
385 エン うつく.しい
したが.う
გრაციოზული
386 はしため მოახლე, შინამოსამსახურე (გოგო)
387 ラン むさぼ.る ხარბი
388 イン みだれ…
ひた.す
ほしいまま
みだ.ら
みだ.れる
გარყვნილება, ავხორცობა, აღვირახსნილობა და.ა.შ.
389 こ.びる 1)მლიქვნელობა, პირფერობა
2)იუმორი
3)ფლირტი
390 オオ
オウ
おうな 1)დედა
2)ბაბო
3)მოხუცი ქალი
391
はは ფაშატი, ჭაკი (ცხენი)
392 コウ よしみ 1)ასოციაცია
2)ინტიმურობა
393 ソウ あによめ უფროსი ძმის ცოლი
394 シツ そね.む
ねた.む
にく.む
შური, ეჭვი
395 ジョウ
ジャク
デキ
なよ.やかな
しなや.か
たお.やか
1)მოქნილი
2)ტანწერწეტა, ტანადი, დახვეწილი, გრაციოზული და.ა.შ.
396 オオ

オウ
あたた.める
おうな
მოხუცი ქალი, ბებრუხანა
397 エン არ აქვს სილამზე, მშვენიერება
398 ドン
ノン
わか.い 1)სუსტი
2)ახალგაზრდა
399 キョウ なまめか.しい მიმზიდველი
400 ヒン ひめ 1)პატარძალი
2)გათხოვება
401 ジュ よわ.い 1)ხასა
2)სუსტი
402 エイ ふ.れる
みどりご
あかご
1)ჩვილი
2)მკვეთრი (მუსიკა)
403 ドウ
ジョウ
なぶ.る თამაში (ეთამაშება), დაცინვა, გამოჯავრება, გაღიზიანება და.ა.შ.
404 ラン おこた.る
ものうい
სიზარმაცე; ზარმაცი
405 ソウ やもめ ქვრივი (ქალი)
406 ジョウ むすめ გოგო, ქალიშვილი
407 ケツ ひとり კოღოს მატლი
408 ヨウ はら.む დაფეხმძიმება, დაორსულება, ფეხმძიმობა, ორსულობა
409 つと.める შრომისმოყვარეობა, მუყაითობა, გულმოდგინეობა, სიბეჯითე
410 ジュク いずれ
たれ
1)რომელი
2)როგორ
3)ვინ
411
う.む
しげ.る
1)ზრდა, გაზრდა
2)ბავშვების ტარება
412 か.えす გამოჩეკა
413 ガク まな.ぶ 1)სწავლა, ცოდნა
2)სკოლა
414 ジュ おさない
ちのみご
ბავშვი
415 ソウ არ აქვს 1)„სუნ“ - დინასტია (ჩინეთში)
2)ცხოვრება, ბინადრობა
416 ニク
ジク
しし 1)ხორცი
2)კუნთები
417 エン あ.てる
-あて
-づつ
あたか.も
1)მისამართი
2)ისევე როგორც…
3)საბედნიეროდ
418 カン つかさ მოხელეები, მოხელეთა კორპუსი, ბიუროკრატია, მოხელე, ჩინოვნიკი და.ა.შ.
419 シン
のき 1)(საიმპერატორო) სასახლე
2)საიმპერატორო ეტიკეტი
420 エン არ აქვს 1)მწუხარება
2)უსამართლობა, ბოროტება
421 コウ あだ.する ყაჩაღები, ბანდიტები, ქურდები, მტერი, თავდასხმა-შეჭრა
422 ね.る დაძინება, ძილი
423 グウ

ドウ
ぐう.する
かこつ.ける
よ.せる
よ.る
かりずまい
1)დროებით ცხოვრება
2)რჩენა, შენახვა
3)ნიშვნა, მნიშვნელობის ქონა
4)შეთავაზება
424 ショク これ
じき
まことに
ნამდვილი, ნაღდი, ჭეშმარიტი და.ა.შ.
425 バク
マク
さび.しい 1)ჩუმი, წყნარი
2)მარტოხელა, განმარტოებული
426 リョウ さび.しい მარტოხელა
427 ジツ
シツ

みの.る
まこと.に
みの.り
みち.る
სიმართლე, ჭეშმარიტება, მართალი, ჭეშმარიტი
428 サイ とりで ფორტი, გამაგრებული ადგილი
429 シャ うつ.す
うつ.る
1)ფოტოგრაფირებულად ყოფნა
2)ასლის გადაღება
3)აღბეჭდვა, აღწერა
430 ホウ たから 1)განძი, საგანძური, განძეულობა
2)ძვირფასეულობა, იშვიათი
431 チョウ めぐ.み
めぐ.む
სიყვარული, პატრონაჟი, მფარველობა
432 ホウ たから 1)განძი, საგანძური, განძეულობა
2)ძვირფასეულობა, იშვიათი
433 セン もっぱ.ら 1)სპეციალობა
2)ექსკლუზიური
3)მარტოოდენ
434 セン とが.る
さき
するど.い
1)წამახული, ბასრი, მახვილი, გალესილი
2)წაწვრილება, წაწვეტება
3)უკმაყოფილო, გაბრაზებული
435 セン
セウ
すくな.い 1)უკანასკნელ შემთხვევაში
2)არცთუ ცოტა
436 ユウ もっと.も
とが.める
1)გონივრული
2)სამართლიანი
3)საუცხოო
4)გამოჩენილი
5)დამაჯერებელი
437 ボウ むくいぬ 1)გაბურძგვნილი თმა
2)გაბურძგვნილი ძაღლი
438 コウ しり 1)ბარძაყები, დუნდულები, ტრაკი
2)უკანა მხარე
439
おなら
გაზის გაშვება, გაცუება, გაკუება
440
しかばね გვამი
441
くそ ექსკრამენტები, განავალი
442 ヘイ
ビョウ
おお.う
しりぞ.く
びょう.ぶ
1)კედელი
2)გალავანი, მესერი, ღობე, ყორე
443 セツ くず
いさぎよ.い
ნარჩენი, მონარჩენი, ნაგავი, ჯართი და.ა.შ.
444 არ აქვს დაძაბული ძალა (აიკიდო)
445
チョ
ほふ.る ყასაბი, ყასბობა, დაკვლა, გაწყვეტა და.ა.შ.
446 しばしば ხშირად
447 ゾク
ショク
さかん
つく
やから
1)(ბიოლ.) გვარი, ოჯახი
2)ხელქვეითი
3)განკუთვნა
448 キツ そばだ.つ ცადატყორცნილი მთები
449 キュウ たか.い 1)მაღალი, ციცაბო, სალი
2)საშიში, სახიფათო
450 コウ おか გორაკი, ბორცვი
451
ショ
いしやま
そば
ქვიანი მთა
452 そばだ.つ ამართვა (ამართულია), მაღლად დგომა
453 けわ.しい მაღალი მთა
454 ホウ みね
პიკი, მწვერვალი
455 ガイ

がけ
きし
はて
ფრიალო კლდე, ფრიალო, ციცაბო, კლდე, უფსკრული, ხრამი
456 コウ おか ბორცვი, გორაკი
457 カン は.める
は.まる
あな
1)შესვლა (შიგნით)
2)ჩაშვება, ჩაძირვა, ჩაყვინთვა
3)ჩასმა
458 さき
459 ザン
サン
არ აქვს მაღალი მთა, ფრიალო მთა, ციცაბო მთა
460 トウ しま კუნძული
461 ケン けわ.しい 1)მიუდგომელი ადგილი, ციცაბო ადგილი და.ა.შ.
2)მახვილი მზერა
462 ショ しま კუნძული
463 ガク たけ მწვერვალი
464 ザン
サン
არ აქვს ციცაბო, ფრიალო, არასწორი, უსწორმასწორო
465 たか.い მაღალი
466 テン いただき მწვერვალი (მთის)
467 みこ
かんなぎ
გრძნეული, ჯადოქარი, მედიუმი, მისანი, ორაკული, შამანი, ტაძრის მსახური ქალი და.ა.შ.
468 や.む
すで.に
のみ
はなはだ
1)შეჩერება, შეწყვეტა, შედგომა
2)უკვე
3)დიდი ხნის წინ, კარგა ხანია
469 さかずき 1)ღვინის დიდი თასი
2)გამოსადეგობა
470 コウ ちまた 1)გზის ორად გაყოფა
2)სცენა, არენა, თეატრი
471 トウ
かねぐら განძთსაცავი, ფულის საცავი
472 チョウ
ジョウ
かきもの 1)დასტა (ქაღალდის, ნორის)
2)ეკრანების სათვლელი სუფიქსი
3)ბლოკნოტი
473 チツ ふまき იაპონური წიგნის გადასაკრავი
474 ソウ
シュウ
ほうき ცოცხი
475 ハク きぬ ქსოვილი
476 とばり ფარდა, შირმა
477 テイ
チョウ
トウ
არ აქვს წიგნის ან გრაგნილის აკინძვა
478 アク とばり ფარდა
479 ホウ たす.ける დახმარება
480 コウ ほろ
とばり
1)ბალდახინი
2)ფარდა
3)ჩარდახი
481 マン
バン
まく ფარდა
482 のぼり დროშა, ალამი, ბაირაღი, ბანერი
483 マン
ハン
バン
ホン
はた დროშა, ალამი, ბაირაღი
484 トウ はた დროშა, ალამი, ბაირაღი, ბანერი
485 ヘイ
ヒョウ
あわ.せる
なら.ぶ
შეერთება
486 ひさし
おお.う
かば.う
1)დაცვა, ფარი
2)ლავგარდანი, ფარდული, ჩარდახი, ბალდახინი
3)წინაფრა (ქუდის), ზარადი
487 ホウ くりや სამზარეულო, მზარეულობა
488 コウ かのえ ზეციური 10 სვეტიდან VII, ჩინური კალენდრის VII ნიშანი
489 ショウ まなびや სკოლა
490 アン いおり
いお
1)მწირის საცხოვრებელი, განდეგილის საცხოვრებელი
2)განდეგილობა, მწირობა
491 ショウ
ソウ
ひさし 1)ფარდული, ჩარდახი
2)წინაფრა (ქუდის), ზარადი
3)წინა ოთახი, კორიდორი, დერეფანი
492
いえ სახლი
493 キュウ うまや საჯინიბო, თავლა
494 カク くるわ
とりで
1)გალავანი, ზღუდე
2)კვარტალი, უბანი
3)წითელი ფარნების უბანი
495 シュウ

チュ
チュウ
くりや სამზარეულო
496 ビョウ
ミョウ
たまや
みたまや
やしろ
1)მავზოლეუმი, საძვლე, აკლდამა
2)სალოცავი
3)სასახლე
497 ショウ არ აქვს საამქრო, სახელოსნო
498 コウ ひろ.い
ひろ.まる
ひろ.める
ひろ.がる
ひろ.げる
ფართო, ვრცელი
499 リン くら ბრინჯის ბეღელი, ბრინჯის საწყობი
500
リョ
いお
いおり
いえ
განდეგილის საცხოვრებელი, მწირის საცხოვრებელი
501 カイ
まわ.る
まわ.す
もとお.る
めぐ.る
めぐ.らす
1)ტრიალი, ბრუნვა
2)გარშემოვლა
3)წრეწირი
502 廿 ジュウ
ニュウ
にじゅう ოცი, მეოცე
503 ロウ
いじく.る
ろう.する
いじ.る
ひねく.る
たわむ.れる
もてあそ.ぶ
1)თამაში
2)გამასხრება, ხუმრობა
3)ჩარევა, ცხვირის ჩაყოფა
504 ジョウ
ソウ
さかん დიდი, ზორბა, ძალმოსილი, ჩასხმული, ღონიერი და.ა.შ.
505
シイ
しい.する ბატონის ან მამის მოკვლა
506 არ აქვს მხოლოდ ფონემა
507 フツ
ホチ
どる
დოლარი
508
たる.む
たる.める
たゆ.む
ゆる.む
ゆる.み
მოშვება, მოდუნება
509 おおゆみ
いしゆみ
მშვილდი
510
や.める
や.む
ゆは.ず
1)შეჩერება, შეწყვეტა, დასრულება
2)მშვილდზე ლარის მისაბმელი ჭდე
511 ワン ひ.く 1)მოხრა, მოღუნვა
2)მშვილდის მოზიდვა
512 ヒツ たす.ける
ゆだめ
დახმარება, მიხმარება, შველა
513 ワン ひ.く 1)მოხრა
2)მშვილდის მოზიდვა
514 はりねずみ
იგივენაირი
515 つね მორალური პრინციპები
516 ホウ არ აქვს 1)გასიება, სიმსივნე
2)დოლის ხმა
517 ホウ さまよ.う ხეტიალი, წოწიალი, ბოდიალი, ყიალი
518 彿 フツ არ აქვს ბუნდოვნად
519 カイ
クワイ
さまよ.う ხეტიალი, მოხეტიალე
520 ハイ さまよ.う ხეტიალი, ყიალი
521 コウ さまよ.う ხეტიალი, მოხეტიალე
522 ヨウ
エウ
えだち
ふぞろ.い
つかい
სახელმწიფოსთვის სავალდებულო სამუშაო; ბეგარა
523 しるし 1)ნიშანი, ემბლემა
2)კარგი, ლამაზი, მშვენიერი
524 ソン はか.る ვარაუდი
525 テン かたじけな.い მადლიერი, დავალებული
526 スイ
せがれ
やつ.れる
1)ტანჯვა, წამება
2)გაწვალება, ღონის მიხდა, გამოფიტვა
527 ジク
ジュウ
はじ.る სირცხვილი
528 キン よろこ.ぶ გახარება, მხიარულება; გულის გახსნა
529 コツ たちま.ち
ゆるが.せ
1)მყისიერად, წამიერად, მოულოდნელად
2)უგულვებელყოფა, არაფრად ჩაგდება
530 忿 フン いか.る
いかり
გაბრაზება, რისხვა
531 たの.む 1)(პირ. და გადატ.) დაყრდნობა
2)მამა
532 よろこ.ぶ გახარება, მხიარულება, სიამოვნების მიღება
533 エン
オン
ウン
うら.む
うらみ
うら.めしい
1)შური, ბოღმა
2)გულისწყრომა, ჯავრი
534 არ აქვს სირცხვილი
535 キョウ
コウ
ひる.む
おびえ.る
おじる
おび.える
おそ.れる
1)მშიშრობა, სიმხდალე, ლაჩრობა, გაუბედავობა
2)შეკრთომა,თრთოლა, კანკალი
3)უკან დახევა, თავის არიდება
536 ソウ にわか
あわ.てる
1)ჩქარობა, ფაცხაფუცხი
2)მღელვარება
537
たの.む დანდობა (დაენდო)
538 コウ とぼ.ける
ほ.れる
1)გაუგებარი, გაურკვეველი, ბუნდოვანი
2)მოხუცებოლობის, ბებრული
3)სულელური
4)ხუმრობა
539 ヨウ つつが.ない ავადმყოფობა, ავადობა, შეუძლოდ ყოფნა
540 いか.る მრისხანება, რისხვა
541 キョウ おそ.れる შიში, შეშინებული, ნერვიული
542 カイ
ひろ.い 1)ფართო
2)დიდი
3)გადიდება
543 ほしいまま 1)ეგოისტი, ეგოისტური
2)თვითნებური
544 ジュツ
シュツ
めぐ.む
あわ.れむ
うれ.える
1)დანდობა, დაზოგვა, შებრალება
2)შვება, შვების მოგვრა
545 カク つつし.む მუყაითობა, გულმოდგინეობა, მონდომება
546 ドウ
トウ
いた.む 1)მტკივნეული
2)საშინელი, საზარელი
547 テン やすら.く
やす.い
სიწყნარე, სიმშვიდე, მყუდროება
548 コウ
カッ
チョウ
キョウ
あたか.も 1)როგორც, სწორედ, თითქოს
2)საბედნიეროდ
549 ショウ うれ.える მღელვარება, შიში
550 シツ
シチ
つ.きる
ことごと
ことごと.く
つ.くす
つぶさ.に
1)ყველა, ყველა ერთად
2)ერთიანად, ერთობლივად, სრულად
3)ნახმარი, მწყობრიდან გამოსული
4)მხარის დაჭერა, მსახურება
551 リン ねた.む
やぶさか
お.しむ
ძუნწი
552 カン たけし
あらし
1)უხეში
2)მოუხეშავი, მოუქნელი
3)ძალადობრივი
553 ハイ
ボツ
もと.る წინააღმდეგ წასვლა, საწინააღმდეგოდ წასვლა, შეწინააღმდეგება
554 シュン
セン
あらた.める გამოსწორება
555 არ აქვს ჭკვიანი
556 スイ せがれ
やつ.れる
1)გაძვალტყავება
2)ვაჟიშვილი, ძე
557 モン もだ.える
もだえ.る
1)წუხილი, ტანჯვა
2)აგონია
558 არ აქვს 1)ძგერა
2)ძრწოლა, თრთოლა, შეკრთომა, კანკალი
559 セイ いたむ ნაღვლიანი, დარდიანი; დანაღვლიანება, დადარდიანება
560 ボウ
モウ
あき.れる 1)გაუგებარი
2)გაოცება (გაოცებულია), განცვიფრება (განცვიფრებულია) და.ა.შ.
561 コツ ほけ.る
ぼ.ける
ほ.れる
1)შეყვარება
2)აღტაცება, მოხიბვლა, ტრფიალი
3)გამოჩურჩუტება
562 おそ.れる შიში, შეშინება
563 コウ おそ.れる შიში
564 ジャク
ジャ
ひ.く 1)მიზიდვა, ყურადღების მიქცევა, მიპყრობა
2)მოხიბვლა, დატყვევება
565 ソク
ショク
いた.む დადრდიანობა
566 いよいよ
まさ.る
1)მეტი და მეტი, მეტისმეტად
2)ბოლოსდაბოლოს, საბოლოოდ
3)უეჭველად
567 ビン
ミン
あわ.れむ სიბრალული, შებრალება, შეწყალება, თანაგრძნობა, თანალმობა, სიმპათიზირება და.ა.შ.
568 フク
ヒョク
もと.る საწინააღმდეგოდ წასვლა, გაჯიუტება, არდამორჩილება
569 ガク おどろ.く შეშინებული, შეშფოთებული; გაოცებული, განცვიფრებული
570 はじ.る
はじ.らう
はずかし.める
とが.める
1)მორცხვი
2)თავის შერცხვენილად გრძნობა
571 ソウ いたま.しい
いた.む
ნაღვლიანი, დარდიანი, სევდიანი, პათეტიკური
572 ガイ


キツ
ためいき 1)სიბრაზე
2)ქოშინი
573 ヨウ すす.む
すす.める
1)წარმართვა
2)რჩევა
574 リツ ふる.える
おそ.れる
おのの.く
შიში
575 イン არ აქვს თავაზიანობა
576 ケン
キョウ
あきたりる
うら.む
დაკმაყოფილება
577 ザン はじ
はじ.る
სირცხვილი, სამარცხვინო, შერცხვენილი და.ა.შ.
578 ザン はじ
はじ.る
სირცხვილი, სამარცხვინო, შერცხვენილი და.ა.შ.
579 ドウ
トウ
なげ.く დარდიანობა, მწუხარება
580 ゾウ たし.かに უეჭველად, უდავოდ, ცხადია
581 ショウ すす.める რჩევა, დარწმუნება, დაჯერება
582 ケン
カン
おし.む 1)დანანება, სინანული
2)სიძუნწე
583 コウ არ აქვს ტირილი, გლოვა
584 ヨク არ აქვს 1)სიხარბე, გაუმაძღრობა
2)ნდომა, სურვილი, ვნება, ჟინი, გატაცება და.ა.შ.
585 ハイ
ヘイ
つか.れる დაღლილობა, დაქანცულობა, დაღლილი, დაქანცული
586 レン あわ.れむ
あわ.れ
სიბრალული, შებრალება, თანაგრძნობა, სიმპათიზირება და.ა.შ.
587 ヒョウ つ.く
つか.れる
よ.る
たの.む
1)დამოკიდებულება
2)დანდობა, მინდობა
3)მტკიცებულება
4)თანახმად, შესაბამისად
5)ფლობა, პყრობა, ქონა
588 ショウ
セウ
ソウ
やつ.れる
やせ.る
გახდომა (გამჭლევება)
589 ギン
キン
なまじ.い დაუფიქრებლად, უდარდელად
590 タン
はばか.る 1)ყოყმანი, მერყეობა, გაუბედაობა
2)მობუზვა
3)შიში, რიდი
591 ビン
ミン
あわれ.む
うれ.える
1)მოუსვენრობა
2)შებრალება
592 ケイ
あこが.れる მისწრაფება, სწრაფვა, ლტოლვა, ტრფიალი და.ა.შ.
593
いつくし.む იმედგაცრუება, იმედგაცრუებული
594 タン არ აქვს სიწყნარე, სიმშვიდე
595 キン
ゴン
ねんごろ თავაზიანობა
596
カイ
たわ.い
おこた.る
სიზარმაცე
597 オウ
ヨウ
あた.る
まさに
こた.える
პასუხი, დიახ, დათანხმება (აქცეპტი)
598 オウ じれった.い
なや.む
შეწუხებული, აღელვებული, ნერვიული, დამწუხრებული, განერვიულებული, გაბრაზებული, მოუთმენელი და.ა.შ.
599 マン
モン
もだ.える წუხილი, სევდა, აგონია, გაბრაზება, გაჯავრება და.ა.შ.
600
ジュ
ゼン
よわ.い სისუსტე, სიმხდალე
601 ラン
ライ
ものうい
おこたる
ზარმაცი, დონდლო; სიზარმაცე, ზარმაცობა, უგულისყურობა
602 ザン
サン
くい.る 1)მონანიება
2)აღსარება, ცოდვების აღიარება
603 おそ.れる შიში, ზაფრა, შეშინება, შეშინებული, დაზაფრული და.ა.შ.
604 レン こ.う
こい
こい.しい
სიყვარული; მონატრება
605
ボウ
つちのえ ზეციური 10 სვეტიდან V, ჩინური კალენდრის V ნიშანი
606 ジュツ いぬ 1)ძაღლის ნიშანი
2)ღამის 7-9სთ
3)ჩინური ზოდიაქოს XI ნიშანი
607 ジュ
シュ
まもり
まも.る
დაცვა
608 ジュウ えびす
つわもの
1)მეომარი
2)შეიარაღება
3)ბარბაროსი
4)აინუ ხალხი
609 ワク
コク
イキ
あ.る
あるい
あるいは
1)მავანი, ვიღაც, რომელიღაც, ვინმე, ზოგი
2)ან, ანდა
3)შესაძლებელია
4)ერთ…, განსაზღვრულ…
610 ソク
セキ
いた.む
うれ.える
みうち
1)ნათესავი, ნათესაობაში მყოფი
2)დარდი, მწუხარება
611 カツ ほこ ალებარდი
612 ゲキ ほこ წათი (ალებარდი); იარაღი
613 セツ
サイ
き.る
たつ
ჩამოჭრა, გაპობა, გაჭრა
614 リク
リュウ
ロク
キョウ
ころ.す
けず.る
მოკვლა
615 セン いくさ
たたか.う
おのの.く
そよぐ
ომი, ბრძოლა
616 タイ いただ.く 1)გვირგვინის დადგმა
2)ქვეშევრდომობა
3)ხლება (გეახლებით)
617 ヘン ひらたい 1)ბრტყელი, გასწორებული
2)პატარა
618 したが.う მიყოლა, მიდევნება, თანხლება
619 タク たく.する
たの.む
1)მოთხოვნა
2)(და)ნდობა
3)პრეტენზიის ქონა
620 さて
さ.す
1)კარგი მაშინ, კარგად, მშვენივრად
2)ახლა, ამჟამად
621 コウ たた.く
ひか.える
1)დარტყმა, კაკუნი
2)ღილი, ღილაკი
622 さて
さ.す
1)კარგი მაშინ, კარგად, მშვენივრად
2)ახლა, ამჟამად
623 フン
ハン
ヘン
ふん.する
やつ.す
よそお.う
ჩაცმა, გადაცმა, მორთვა, გამოწყობა და.ა.შ.
624 ヤク
アク
おさ.える 1)მბრძანებლობა, დომინირება
2)აღკვეთა
625 ケツ えぐ.る
こじ.る
くじ.る
1)ამოთხრა, ამოხვრეტა, ამობურღვა
2)შეჭვრეტა
626 ジョ
ショ
く.む
の.べる
1)თქმა
2)1024
627 ソウ つ.ねる
つ.める
つね.る
つま.む
1)ამორჩევა, აღება, მწიკვის აღება
2)ჩქმეტა, პწკენა
628 ホウ
ハイ
など
すく.う
და.ა.შ.
629 ホウ なげう.つ ტყორცნა
630 タク
セキ
さく
ひらく
გაღება
631 おやゆび ცერა თითი, ბერა თითი
632 ネン
セン
デン
ひね.る გრეხა, დაგრეხა, მოგრეხა
633 ラツ

ロウ
らっ.する
ひし.ぐ
くだ.く
1)ლათინური
2)გატაცება
3)გასრესა, გაჭყლეტვა
634 ハン არ აქვს რევა
635 オウ
ヨウ
イク
ユウ
ねじ.れる
こじ.れる
す.ねる
ねじ.ける
1)მოხრილი, გამრუდებული, დაგრეხილი
2)დამახინჯებული, გარყვნილი
636 ショク
シキ
ぬぐ.う
ふ.く
გაწმენდა, მოწმენდა
637 カツ
ケツ
キツ
はた.らく
გარდაუვალობა
638 キョウ
コウ
こまぬ.く
こまね.く
ხელების დაკრეფა
639 ソン こしら.える გაკეთება, დამზადება, მომზადება, მოწესრიგება, მოგვარება და.ა.შ.
640 サツ せま.る გარდაუვალობა
641
つか.む
ひ.く
დაჭერა, შეპყრობა, დაპატიმრება
642 ケイ
カイ
か.ける ჩამოკიდება, დაკიდება
643 アン おさ.える
しら.べる
1)ჭერა, ფლობა
2)ჩათვლა, მიჩნევა
3)გამოძიება
644 カク
う.つ ბრძოლა
645 アイ ひら.く მიწოლით გაღება
646
くじ.く
くじ.ける
მოტეხვა, ღრძობა, გასრესა
647 チョウ
テイ
ぬ.く 1)წაგრძელებული ნივთების სათვლელი სუფიქსი
2)(სამხ.) მოხალისე
648 バン ひ.く 1)ხერხვა
2)(და)ფქვა
649 キョウ
ショウ
はさ.む
はさ.まる
わきばさ.む
さしはさ.む
1)შორის მოქცევა
2)ჩადება, ჩასმა
3)დაჭერა
4)სენდვიჩი
650 ソク
サク
とら.える ჩაჭერა, ჩაბღუჯვა, დაჭერა
651 ハツ
ハチ
ベツ
さば.く
さば.ける
は.け
1)გასაღება, გაყიდვა, გარიგების დადება
2)მოთხოვნილები ქონა (გაყიდვადობა)
3)დრენაჟი, გადინება
4)გულწრფელად ყოფნა, გულღიაობა
652 ネツ
テツ
ネチ
こ.ねる
ね.る
つく.ねる
1)ზელა, მოზელა
2)არევა, გადარევა
653 エン す.てる გადაგდება
654 チョク
はかど.る პროგრესირება, წინსვლა, წარმატება
655 ホウ ささ.げる 1)აწევა
2)მიცემა
3)შეთავაზება
4)მიძღვნა, შეწირვა
656 レイ
レツ
よじ.る
ね.じる
ねじ.れる
も.じる
1)ხრახვნა, ჩახრახვნა
2)ღრძობა, ამოგდება
3)დამახინჯება
657 ケン ま.く
ま.くる
まく.る
めく.る
まく.れる
1)დახვევა
2)გადაფურცვლა
3)სახელოების აკეცვა
4)აძრობა, აგლეჯვა
658 ネン
ジョウ
ね.じる
ねじ.る
ひね.く
1)ბრუნვა, ტრიალი
2)დახვევა, დაგრეხვა
659 トウ
チョウ
ふる.う რხევა და მოძრაობა
660 トウ す.る
えら.ぶ
ჯიბგირობა, ჯიბგირი
661 エキ たす.ける
わきばさ.む
1)(ტანის) გვერდი
2)ამოიღლიავება
662 トウ
チョウ
ジョウ
テイ
おきて კანონი, წესები, დებულებები და.ა.შ.
663 リャク
リョウ
かす.める
かす.る
かす.れる
ძარცვა, ძარცვა-გლეჯა
2)ოდნავ შეხება, გაკვრა (მხარის, ტყვიის და.ა.შ.)
3)მოქაფვა, მოტყუება, გაცურება და.ა.შ.
664 セイ
セツ
ひ.く უკან გაქაჩვა, შეკავება, შეფერხება და.ა.შ.
665 エン おお.う დახურვა, დაფარება
666 キク
コク
きく.す
むす.ぶ
すく.う
たなごころ
პეშვით წყლის ამოღება, პეშვით წყლის ამოხაპვა
667 カク つか.む
つか.まえる
つか.まる
1)დაჭერა, ხელის ტაცება
2)დაჭერა, დაპატიმრება
668 ソウ か.く 1)ფხაჭვნა, ფხანა
2)მოფოცხვა
3)დავარცხნა
4)ნიჩბის მოსმა
5)თავის მოკვეთა
669 セン そろ.える
そろ.う
そろ.い
き.る
1)სრულად დაკომპლექტება, დასრულება
2)უნიფორმა
3)ყველა ესწრება
670 ヨウ
ユウ
არ აქვს დაცინვა, გამოჯავრება
671 はかりごと
はか.る
1)კატეგორია
2)გეგმა
3)დოლის ჯოხი
672 ジュウ も.む
も.める
1)დაზელა, მასაჟი
2)შამპონი
3)ცხარედ კამათი
4)წვრთნა, ვარჯიში (ავარჯიშებს)
5)წუხილი, შეწუხება, უსიამოვნებები, პრობლემები
673
スイ
タン
はか.る ვარაუდი
674 からか.う დაცინვა, მასხრად აგდება; გაბრაზება, გამოჯავრება; გათამაშება
675 ハク う.つ
と.る
1)დაჭერა
2)მივარდნა
3)ცემა
676 トウ つ.く
か.つ
1)ჩენჩო
2)რტყმა, ლეწვა, ნაყვა, ბეგვა, ფქვა და.ა.შ.
677 ジャク
ジョク
ダク
ニャク
から.める
-がら.み
1)მიბმა, დაბმა
2)დაახლოებით
678 トウ う.つ
す.る
1)კვალის გავლება
2)ქვაზე გრავირებული ნაწერ-ნახატებით ბეჭდვა
679 サイ
くだ.く 1)გატეხვა, დამსხვრევა, დაქუცმაცება, დაფხვნა
2)ფამილიარული, პოპულარული
680 いた.る 1)საჩუქარი
2)სერიოზულობა
681
モウ
バク

マク
არ აქვს 1)მიბაძვა, იმიტირება
2)ასლის გადაღება, კოპირება
682 ショウ
シュウ
ロウ
す.る
ひだ
1)დაზელვა
2)ნაკეცი, მოკეცვა
3)შეღებვა-ბეჭდვა (ქსოვილის)
683 ロウ
リョウ
არ აქვს თევზის ჭერა, თევზაობა
684 サン
サツ
ま.く 1)დაბნევა, დაფანტვა, მიმოფანტვა
2)გაშხეფება, შხეფების ყრა
685 トウ
キョウ
コウ
ジョウ
たわ.む
しな.う
しお.る
たわ.める
みだ.す
みだ.れる
1)მოხრა
2)მოქნილი
686 ネン よ.る
よ.れる
より
ひね.る
გრეხა, ნაგრეხი
687 ドウ
トウ
シュ
つ.く მირტყმა, ჩარჭობა, ჩხვლეტა, განგმირვა და.ა.შ.
688 ハツ
バチ
は.ねる
おさ.める
1)გაწმენდა
2)ამოგდება, გადაგდება, უარყოფა
3)ამორიცხვა, გამორიცხვა, ამოშლა, განადგურება
689 リョウ
ロウ
არ აქვს არეულობა
690
な.でる 1)ხელის გადასმა, მოფერება
2)ნუგეში, ნუგეშისცემა, დამშვიდება, დაწყნარება
691
バン
ハン
ま.く (და)რგვა, (და)თესვა
692 サン
セン
せん.する
えら.む
えら.ぶ
კრებულის შედგენა, კომპილირება, კრებულის არჩევა
693 カク
コウ
みだ.す შეწუხება, არევა, არევ-დარევა
694 タツ むちうつ გაროზგვა, გამათრახება, გაწკეპლვა, გაჯოხვა
695 カン
うごか.す მოძრაობა, გამოძრავება
696 ライ す.る დაფქვა, დანაყვა, ჭყლეტვა, სრესვა და.ა.შ.
697 セン ほしいまま თავის-პატივისმცემელი, თვითნებური
698 キン とら.える
とりこ
დაჭერა, დაპატიმრება
699 ハク
ヒャク
ヘキ
さ.く დაგლეჯვა
700 セイ
サイ
お.す მიწოლა, ბიძგება
701 タイ もた.げる აწევა
702 テキ
タク
ぬ.く
ぬき.んでる
1)აღმატება, დაძლევა, ჯობნა
2)ამოღება, ამორჩევა, შერჩევა
703 ヒン しりぞ.ける ხალხის უკან ბიძგება, უკუგდება, გაგდება, გაძევება
704 カク
お.く მოთავსება, დაბლა დადება
705 テキ
チャク
ジャク
なぐ.る
なげう.つ
1)რტყმა
2)გადადგომა (თანამდებობიდან)
706 リャク
ラク
レキ
フキ
くすぐ.る
う.つ
1)ღუტუნი, ღიტინი
2)სასაცილო
707 ジョウ みだ.れる
みだ.す
わずら.わしい
1)შეწუხება
2)საგონებელში ჩაგდება
708 ハン よ.じる 1)აცოცება, ცოცვით ასვლა
2)შკალა
709 ジョウ
ぬす.む
はら.う
1)გაძევება, განდევნა, ნდევნა
2)მოპარვა
710 レン つ.る
ひ.く
დახლართული, მოხრილი
711 カク
コウ
みだ.す 1)შეწუხება
2)საგონებელში ჩაგდება
712 カク さら.う
つか.む
მოტაცება, გატაცება
713 ラン と.る (ხელში) ჭერა
714 ホク არ აქვს 1)დარტყმა
2)დასაკეცი სკამის რადიკალი №66
715 コウ たた.く რტყმა, დარტყმა
716 スウ

サク
ソク
シュ
かず
かぞ.える
しばしば
せ.める
わずらわ.しい
1)ციფრი, რიცხვი
2)ძალა, სიძლიერე
3)ბედი
4)კანონი
717 レン
おさ.める შეკუმშვა, შემჭიდროება
718 ヘイ たお.れる
たお.す
მკვლელობა, მკვლელობის მსხვერპლად გახდომა
719 ハン
まだら
წინწკალი, ლაქა, წერტილი
720 コク 1)საწყავი, მოცულობის საწყაო
2)დაახ. 180 ლიტრი
721 シン く.む 1)ღრმა წყალი
2)შეფასება
722 アツ
カン
ワツ
めぐ.る
めぐ.らす
1)სვლა, გარშემოვლა
2)მართვა, ადმინისტრირება
723 おの ცული, ნაჯახი
724 ザン
サン
セン
ゼン
き.る თავის მოკვეთა; მოკვლა
725
こう
か.く
この
これ
ここに
1)ეს, ასე, ამგვარად, ასეთნაირად
2)ასეთი, ასეთნაირი
3)ზმნური პაუზა
726 ボウ
ホウ
つくり
かたがた
かたわら
ერთდროულად, იმავდროულად
727 セイ
ショウ
あら.わす
はた
1)დროშა, ალამი
2)ქება
728 リュウ はたあし დროშების სათვლელი სუფიქსი
729 カン ひでり გვალვა
730 コン くら.い
くれ
ბნელი, საღამო, დაისი, დაბინდება
731 𣅱
732 マイ
バイ
くら.い
むさぼ.る
1)ბნელი
2)სულელური
733 ジツ
ショク
ちかづ.く 1)სერიგება
2)დაახლოება
734 サイ
さら.す
さらし
1)გათეთრება, გახამება
2)გაწმენდა, გასუფთავება, რაფინირება
3)გამოფენა, გამომზეურება
735 カイ つごもり
くら.い
みそか
1)სიბნელე, ბნელი
2)გაუჩინარება
736 シャク
セキ
あきらか ცხადი, სიცხადე
737 ウン ぼか.す
ぼか.る
かさ
くま
ぼかし
めまい
1)მნათი წრე, შარავანდედი
2)ჭკნობა, გახუნება
738 アイ くら.い ბნელი, გაურკვეველი, ბუნდოვანი
739 モウ
ボウ
くら.い სიბნელე, ბნელი
740 コウ あきらか
むな.しい
1)ფართო, გაშლილი, ვრცელი
2)უვარგისი
741 ノウ
ドウ
さき.に წერტილი
742 エイ ひ.く 1)გაწევა, გათრევა, მოქაჩვა, ბიძგება
2)ინსტალირება
3)ციტირება, მითითება
743 マン
バン
なが.い 1)გრძელი, ფართო, ვრცელი, გაშლილი
2)მშვენიერი
744 ソウ

ゾウ
かつ.て
か.って
すなわち
1)ოდესღაც, წინათ
2)ყოველთვის, არასდროს
3)წინა…, ყოფილი…
745 モウ
ボウ
おぼろ ბუნდოვანი
746 ロウ おぼろ ბუნდოვანი
747 ジュツ
シュツ
チュツ
もちあわ
おけら
1)ერთგვარი ფეტვი
2)ერთგვარი მცენარე
748
えだ ტოტი, კონა
749 カン てこ 1)ფარი
2)ჭოკი, სვეტი, ბოძი და.ა.შ.
750 シャク
チョウ
テキ
ヒョウ
ひしゃく ციცხვი, ჩამჩა, საწვნე, ხაპია
751 ジョウ つえ ჯოხი, არგანი
752 ヨク くい ბოძი, სვეტი, ხიმინჯი და.ა.შ.
753

არ აქვს მდინარის ტირიფი
754 コウ てこ მხარზე აკიდება და ტარება
755 ビョウ
ショウ
こずえ კენწერო
756 コウ くい მარგილი, სარი, პალო
757 ヨウ くら.い
はるか
1)სიბნელე
2)ბუნდოვნად, გაურკვევლად
758 ショ
きね სანაყი
759 つか ერთგვარი ფოცხი
760 チョ
ショ

どんぐり
მაქო
761
არ აქვს კოვზი
762 オオ
オウ
ま.げる
ま.がる
ま.げて
1)მოხრილი, გამრუდებული
2)ძალადობრივად, ნებსაურვილის საწინააღმდეგოდ
763 ホウ
ヘイ
ტივი, ბორანი, ნავი
764 チン
シン
まくら ბალიში
765
からたち 1)ტრიფოლიატა, სამყურა ფორთოხალი
2)ეკლიანი ღობე
766 かせ
からざお
ხელბორკილები, ბორკილები, ხუნდები
767
コウ
არ აქვს კომშის ხე
768
ホウ

ばち
1)გონგის შემოსაკვრელი ჯოხი; დოლისჯოხი
2)მუხის ერთ-ერთი ჯიში
769 ハク
ヒャク
ビャク
かしわ მუხა
770 コン
カン
არ აქვს 1)ციტრუსი
2)ფორთოხალი
771 シャ
ジャク

つげ
やまぐわ
ველური თუთა
772 タク ひょうしぎ ხის ერთმანეთზე შემოსაკვრელი ნაჭრები (გაფრთხილების ხმის გამოსაღებად)
773 サク ははそ ერთგვარი მუხა
774 テイ
1)ფესვი
2)დაფუძნება
775 キュウ
ひちぎ
ひつぎ
1)კუბო
2)ჯალამბარი მიცვალებულისათვის
776 カン
ケン
えら.ぶ 1)არჩევა, ამორჩევა
2)ამოღება
777 トツ არ აქვს 1)დაჭრა
2)ჯირკი, კუნძი, კუნტალა და.ა.შ.
778 სახელური, ტარი
779 サイ
しば ფიჩხი, შეშა
780 サク
サン
しがら.む
しがらみ
とりで
やらい
1)მესერი, ღობე
2)ტყრუშული ღობე
781 かき
こけら
1)კარალიოკი, ხურმა
2)ყავარი
782 セイ す.む ბუდე, სკა, ფიჭა, ობობას ქსელი, ბუნაგი, სორო და.ა.შ.
783 ハク
ヒャク
かしわ მუხა
784 コウ かえ
たえ
1)თუთუბო
2)ხის ბოჭკოებისგან გაკეთებული ქსოვილი
785 セイ
セン
もみじ 1)ნეკერჩახლი
2)ნეკერჩხლის საშემოდგომო ფოთოლცვენა
786 コウ けた 1)კოჭი, დირე, ძელი, სვეტი
2)სვეტი (მაგ. ბუღალტერიაში)
787 キョウ かまち ჩარჩო
788 シツ あしかせ ბორკილები, ხელბორკილები
789 キツ
ケツ
არ აქვს გამოიყენება მცენარეების სახელებში
790 ほこ ალებარდი
791 არ აქვს
ます საწყაო
792 カイ ひのき
იაპონური კვიპაროსი
793 ばち
いかだ
1)ტივი, ბორანი
2)დოლის ჯოხი
794 ヨウ
トウ
おけ 1)სათლი
2)როფი, გეჯა, ვარცლი
3)კასრი
795 カン てこ 1)ფარი
2)ბოძი, სარი, პალო და.ა.შ.
796 リョウ はり
うつばり
うちばり
やな
はし
1)კაშხალი, ჯებირი
2)სხივი
3)კოჭი, დირე
797 チョウ
テイ
てこ
つえ
ბერკეტი
798 コク
カク
てかせ ბორკილები
799 くちなし გარდენია
800 コウ
キョウ
ふさぐ
やまにれ
おおむね
1)დიდი ნაწილი
2)დაკეტვა
801
なぎ ერთგვარი მარადმწვანე ხე
802 ジョウ
チョウ
デキ
えだ
すじ
1)პუნქტი
2)სინათლის სხივი
803 キョウ ふくろ.う 1)ბუ
2)გამოფენა
804
リョ
ひさし კომშის ერთ-ერთი სახეობა
805 მაქო
806 テイ
タイ
はしご 1)საფეხურები, კიბე
2)გაუმაძღრად დალევა
807 コン こう.る
こうり
こり
しきみ
შეფუთვა
808 と.く
と.かす
す.く
けず.る
くしけず.る
სავარცხელი
809 ボン
フウ
არ აქვს 1)სანსკრიტი
2)სიწმინდე
3)ბუდისტი
810 かじ
こずえ
მოსასმელი ნიჩბები
811 メン わた ბამბა
812 იაპონური ჭადრაკი
813 コン つえ ჯოხი, არგანი
814 シュ
ソウ
არ აქვს მარაოსებრი პალმა
815 ソウ なつめ უნაბი
816 キョク いばら
とげ
1)ეკალი, ხიჭვი, ჯაგი
2)ეკლიანი სიტყვები
817 トウ やまなし 1)პანტის ხე
2)მაჟალოს ხე
818 サン
セン
かけはし ჯვარედინა
819 セイ
す.む დაბუდება, ცხოვრება, ბინადრობა
820 トウ
タク
さお
こ.ぐ
ნავის ნიჩაბ-საჭე
821 ワン はち ხის ან ლაქირებული თასი
822 არ აქვს სკამი
823 キク არ აქვს მუხა
824 არ აქვს
また ხის ორკაპა  (ტოტის გაორება)
825 ショウ はじかみ მთის იფანი
826 არ აქვს
すぎ იაპონური კედარი; კრიპტომერია
827 タン
ダン
トド
むくげ სოჭი
828 シュ
ソウ
არ აქვს პალმის ხე, მარაოსებრი პალმა
829 ジン
チン
シン
さわら
あてぎ
くわのみ
ერთგვარი კვიპაროსი
830 テン えん
たるき
ნივნივი, (სახურავის) კოჭი
831 ケツ
セツ
くさび
ほうだて
1)სოლი
2)ისრის ბუნიკი
832
არ აქვს ელიფსი
833
ショ
いばら
しもと
すわえ
წკეპლა
834 レン おおち
おうち
იაპონური მელია, ჩვეულებრივი მელია (ხის ჯიში)
835 にれ თელა
836 シュウ
ユウ
なら მუხა
837 シュウ
ショウ
かじ
かい
ნიჩაბი, ხოფი
838 チョ こうぞ ქაღალდის თუთა
839 ジュン たて 1)ფარი
2)საბაბი, მომიზეზება
840 バイ うめ ქლიავი
841 カイ არ აქვს 1)დამწერლობის კვადრატული სტილი
2)სისწორე
842 シュウ きささげ
ひさぎ
იაპონური კატალპა (ხის ჯიში)
843 არ აქვს
はんぞう წყლის დასასხმელი ჭურჭელი
844 ロウ არ აქვს ფუფალა პალმა
845 えのき ლოტოსის ხე
846 くれ გაუქერქავი ხე
847 ヨウ あこう მარადმწვანე თუთა
848 ボウ
ホウ
かじ
たてふだ
ふだ
1)საჭე, შტურვალი
2)ნიჩაბი, ხოფი
3)ტაბლო (ფირფიტა) ქარხნული დახასიათებით
849 かや იაპონური ჯავზის ხე, იაპონური ურთხელი (ურთხმელი)
850 スイ たるき ნივნივი
851
リュウ
リョウ
ざくろ ბროწეული
852 トウ こしかけ
しじ
სკამი
853 コツ ほた ნაფოტი, წკირი
854 ハン たら.い კასრი
855 テン
シン
まき
こずえ
1)ტოტი, შტო
2)ჩინური შავი ფიჭვი
856 ツイ つち ჩაქუჩი
857 ソウ
ショウ
やり შუბი, სათხედი, ხელშუბი
858 カイ えんじゅ იაპონური სოფორა
859 ザン
セン
サン
ふだ დაბეჭდილი წიგნი, გამოცემა
860 カク არ აქვს კუბოს სათავსი სარკოფაგი
861 セキ
シュク
かえで ნეკერჩხალი
862 コク かしわ მუხა
863 槿 キン むくげ შარონის ვარდი
864 ショウ もみ ნაძვი, სოჭი
865 トウ
とい
1)წყლის მილი
2)ღარი, არხი, ღიობი და.ა.შ.
866 ミツ しきみ
じんこう
ხეები, რომლის შტოებით ამკობენ ბუდისტურ საფლავებს
867 ロウ たかどの კოშკი, კოშკურა
868 ショウ くす ქაფური, ქაფურის ხე
869 ヨウ
ショウ
さま 1)…ნაირი, გზა, მეთოდი
2)სიტუაცია
3)თავაზიანობის სუფიქსი
870 ショウ きこ.る
こ.る
きこり
ტყის მჭრელი
871 ボク
ハク
ホク
こはだ
きじ
ხის ქერქი
872 ソン たる კასრი
873 カン არ აქვს ზეთისხილი
874 キョウ
ゼイ
セイ
そり
かんじき
1)მარხილი
2)თოვლის ფეხსაცმელი (წრიაპები)
875 ドウ
ジョウ
ニョウ
かい
かじ
たわ.む
たわ.める
ნიჩაბი, ხოფი
876 トウ だいだい (მწარე) ფორთოხალი, ნარინჯი
877 ショウ
ゾウ
とち
くぬぎ
ცხენის წაბლი
878 არ აქვს ელიფსი
879 橿 キョウ かし
もちのき
მუხა
880 ケキ
げき.する
ふれぶみ
დაწერილი მოწოდება, მანიფესტი
881 キン
ゴン

არ აქვს 1)ვაშლი
2)მსხალი
882 エン
タン
のき
ひさし
ლავგარდანი
883 ハク
ビャク
きはだ
きわだ
ჩინური კორპის ხე, ამურის კორპის ხე
884 カイ ひのき
იაპონური კვიპაროსი
885 ショウ ほばしら ანძა
886 モウ არ აქვს ლიმონის ხე
887 トウ არ აქვს უტვინო, ხისთავიანი
888 ビン
ヒン
არ აქვს ფუფალა პალმა
889 ネイ
ドウ
 არ აქვს ლიმონი, ლიმონის ხე
890 カン おり
おばしま
てすり
1)ბაკი
2)საკანი, საპატიმრო, საპყრობილე, სატუსაღო
891 トウ
タク
かい
かじ
ნიჩაბი, ხოფი
892
ひつ ყუთი, ზანდუკი, სკივრი
893 やぐら
おおだて
1)ნიჩაბი, ხოფი
2)კოშკი
894
リョ
არ აქვს კომშის სახეობა
895 シツ くし
くしけず.る
სავარცხელი
896 エン არ აქვს ერთგვარი ლიმონი
897 レキ
ヤク
ロウ
くぬぎ ნახშირის დასამზადებელი მუხა
898 はぜ 1)პარაფინის ხე
2)თუთუბო
899 レキ かいばおけ
くぬぎ
1)ბაგა (საქონლის საკვები)
2)თავლა, საჯინიბო
900 レイ
リョウ
れんじ ცხაუროვანი ნაკეთობა, გისოსოვანი ნაკეთობა
901 オウ
ヨウ
さくら ალუბალი, ალუბლის ყვავილობა
902 キョ けやき ძელქვა
903 ラン おうち
ひじき
まどか
まるい
1)ჩინური კენკრის ხე
2)მრგვალი, ჰარმონიული
904 ラン არ აქვს (ჩინური) ზეთისხილის ხე, (ჩინური) ზეთისხილი
905 ウツ
ウン
うっ.する
ふさ.ぐ
しげ.る
დაღვრემილობა, დეპრესია, მელანქოლია და.ა.შ.
906 なげく ტირილი, ზლუქუნი, ქვითინი და.ა.შ.
907
そばだ.てる
そばだ.つ
(ყურების) დაცქვეტა, (ყურების) დაძაბვა
908 ケツ
カイ
カツ
や.める 1)დაუძლურებული, გადაქანცული
2)…ს გარეთ
909 タン なげ.く
なげ.き
(ამო)ოხვრა; აღფრთოვანება; დარდი, წუხილი, ურვა, გოდება
910 キョ すすりな.く ტირილი
911 こ.れ
こ.の
ここ
1)ეს, მიმდინარე
2)შემდეგი, მომდევნო, მომავალი
3)ბოლო, უკანასკნელი
4)წარსული
912 ワイ
いが.む
いびつ
ひず.む
ゆが.む
ხრა (მოხრა, დახრა, დახრილობა, მოხრილი, მრუდე, არასწორი, დამახინჯებული და.ა.შ.)
913 かえ.る
かえ.す
おく.る
とつ.ぐ
1)დაბრუნება
2)ჩამოსვლა
3)გაძღოლა
914 歿 ボツ しぬ სიკვდილი, მოკვდომა, მკვდარი
915 オオ
オウ
ヨウ
わざわい უბედურება
916 テン た.つ
つき.る
つく.す
მთლად, სრულიად
917 タイ
サイ
ほとほと
ほとん.ど
あやうい
თითქმის, კინაღამ; სავსებით, სრულიად; ნამდვილად
918 エイ たお.す 1)მოკვდომა
2)დამარხვა
919 ヒン かりもがり დაუმარხავი კუბო
920 セン つく.す
ほろぼ.す
ხოცვა, ჟლეტა
921 イン
アン
さかん აყვავებული
922 カク
コク
バイ
から გარსი, ჩენჩო, ნაჭუჭი, ნიჟარა და.ა.შ.
923 こぼ.つ
こわ.す
こぼ.れる
こわ.れる
そし.る
やぶ.る
1)გატეხვა, დანგრევა, განადგურება, დაზიანება
2)ცილი, ცილისწამება
924
たす.ける დახმარება, ხელშეწყობა, შველა, ხსნა, გადარჩენა
925 ゴウ
コウ
ごう.も
すこし
1)მშვენიერი თმა
2)ჯაგრისი
3)სულაც არ(ა)…
926 タン არ აქვს ხალიჩა
927 ゼイ
セイ
セツ
けば
むくげ
ხაო, ბუმბული, ღინღლი, თივთიკი და.ა.შ.
928 セン もうせん შალის ჩასაცმელი, შალის ხალიჩა (ფარდაგი)
929 ボウ たみ ხალხი
930
いき 1)სული
2)გონი
931 ハン ひろ.がる 1)გაფართოება, გავრცელება
2)ფართო
932 ハン

フウ
ホウ
ホン
ただよ.う
ひろ.い
პან…
933 ジョ なんじ
なれ
შენ
934 コウ
みずがね
ვერცხლისწყალი
935 オオ
オウ
არ აქვს 1)წყლის დენა-გავრცელება
2)ფართო
3)ღრმა
936 キュウ く.む 1)შესრუტვა, შექაჩვა
2)ამოხაპვა, ტუმბვა
937 シン し.みる 1)შეღწევა
2)გაჟღენთა
938 ヨウ
ヨク
オク
そそ.ぐ ნოყიერება, ნაყოფიერება
939 トン くら.い პირველყოფილი ქაოსი, დასაბამიერი ქაოსი
940 モク もく.する
あら.う
დაბანა, რეცხვა
941 ボツ
モツ
おぼ.れる
しず.む
ない
1)არა…, არ…
2)ჩაშვება, ჩაძირვა
942 トウ くつ ფეხსაცმელი
943 ハイ არ აქვს დიდი წვიმა, თქეში
944 マツ
バツ
あわ
しぶき
つばき
შხეფები; ბუშტუკები
945
ショ
はば.む 1)შეჩერება, წინაღდგომა
2)სასოწარკვეთილი, დამარცხებული
946
არ აქვს ცრემლდენა, ღაპაღუპი
947 あた.い
あら.い
う.る
1)ფასი
2)ყიდვა-გაყიდვა
948 セツ
エイ
も.れる ჟონვა, გაჟონვა
949 ハン
ホウ
うか.ぶ 1)ლივლივი, ტივტივი, ნელი დინება, დრეიფი
2)უდარდელი, უზრუნველი
950 さかのぼる აღმა წასვლა
951 ルイ
レイ
なみだ 1)ცრემლები
2)ტირილი
952 シャ
ソン
サイ
セン
セイ
すす.ぐ
あら.う
1)გარეცხვა
2)შეშხეფება
953 ラク არ აქვს 1)კჲოოტო
2)დედაქალაქი
954
テイ
はな.しる
はな.じる
1)ცრემლები
2)ცხვირიდან გამონადენი
955 エイ
セツ
も.らす
の.びる
も.れる
გაჟონვა
956 セツ
არ აქვს ჩინური მდინარის სახელი
957 シュン さら.える
さら.う
1)(ამო)ხაპვა
2)წმენდა
958 カン あら.う რეცხვა
959
かいり
のっと
საზღვაო კვანძი (სიჩქარე-მანძილის ერთეული); საზღვაო მილი
960 ネツ
デツ
そ.める შავი მიწა
961 ユウ
ヨウ
わ.く 1)დუღილი, ფერმენტირება
2)დუღილი, ჩუხჩუხი, თუხთუხი
3)ხმაური, ღრიანცელი
962 セン
エン
よだれ დორბლი, ნერწყვი
963 テイ なみだ
な.く
1)ცრემლები
2)სიმპათია
964 トウ なみ დიდი ტალღები, ზვირთები
965 トク
トウ
けが.す
けが.れ
みぞ
1)გასვრა, გაჭუჭყიანება
2)ღვთის გმობა, მკრეხელობა
3)არხი, თხრილი და.ა.შ.
966 カン ひた.す ჩაშვება, ჩაყურყუმელავება
967
カク
か.れる
か.らす
こお.る
1)ამოშრობა, გამოშრობა
2)მწიფე
968 テン
デン
よど.む 1)გუბე
2)(პატარა) მორევი
969 コウ ま.じる 1)ამღვრეულობა
2)არევა, შერევა
970 リン さび.しい
さみ.しい
1)ეული, მარტოსული
2)მიტოვებული, გაუკაცრიელებული
971 トウ よな.げる არჩევა, გამორჩევა
972 カン
コン
あか ტრიუმის წყალი
973 イン ひた.す
ほしいまま
みだ.ら
みだ.れる
みだり
ავხორცობა, უზნეობა, გარყვნილება, უხამსობა
974 サイ にらぐ გამოწრთობა
975 エン
カク
コウ
ふち
かた.い
はなわ
1)უფსკრული, ქარაფი
2)სიღრმე, ღრმა საგუბარი
976 エン არ აქვს 1)ჩაძირვა, გაჟღენთა, სითხით დაფარვა, ჩაყურყუმელავება და.ა.შ.
2)შეჩერება, დაყოვნება
977 セン あさ.い
წყალმარჩხი, არაღრმა, ზედაპირული
978 エン
カク
コウ
ふち
かた.い
はなわ
კიდე, ნაპირი
979 エン
カク
コウ
ふち
かた.い
はなわ
კიდე, ნაპირი
980 カン あきらか დაბნევა, დაფანტვა, მიმოფანტვა
981 テイ とど.まる შეჩერება
982 キョ かれ
なんぞ
なに
みぞ
いずくんぞ
არხი, თხრილი, ღარი
983 არ აქვს ნალექი, დანალექი, ლექი
984 セツ
チョウ
さら.う ამოხაპვა, ამოწმენდა
985 ユウ
リュウ
あそ.び
あそ.ぶ
およ.ぐ
ცურვა, ლივლივი, ტივტივი
986 ビョウ びょう.たる 1)პატარა, მცირე
2)უსაზღვრო
987 コン すべ.て
にご.る
1)ყველა
2)მღვრიე, ამღვრეულობა
988 ハイ არ აქვს ტალღების ხმა, ზვირთცემის ხმა
989 ソウ みなと
あつ.まる
ნავსადგური
990 タン はや.い
はやせ
ჩქერი, (მდინარის) სწრაფი დინება
991 イン
エン
しず.む
ふさ.ぐ
ჩაძირვა
992 ハツ も.る
とびち.る
そそ.ぐ
1)გაშხეფება
2)ცოცხალი, სიცოცხლით სავსე, ენერგიული, მხნე
993 コウ არ აქვს მოულოდნელი, მოულოდნელად
994 リュウ た.まる
たま.る
た.める
したた.る
たまり
ため
1)თავმოყრა, შეგროვება, მოგროვება
2)ვალის ქონა, ვალებში ყოფნა
995 メイ うみ
くら.い
1)სიბნელე, ბნელი
2)ოკეანე
996 イツ こぼ.れる
あふ.れる
み.ちる
1)გაპიპინება, გადმოღვრა, გადმოდენა
2)ავსება, დატბორვა
997
サク
さかのぼ.る 1)აღმა წასვლა
2)წარსულის გახსენება
998 シュ
シュウ
ソウ
いばり
ひた.す
შარდი
999 デキ
ジョウ
ニョウ
いばり
おぼ.れる
ჩაძირვა
1000 ホウ
ボウ
არ აქვს 1)დენადი
2)ვრცელი
1001 ソウ არ აქვს ოკეანე
1002
サイ
おり
か.す
ნალექი, დანალექი, ლექი
1003 トウ はびこ.る გაპიპინება, გადმოღვრა, გადმოდენა, ავსება, დატბორვა, ადიდება, დინება, წალეკვა და.ა.შ.
1004 うす.い წვეთვა
1005 デキ
テキ
ジョウ
あら.う გარეცხვა, გაწმენდა, განწმენდა
1006 シン し.みる
にじ.む
გაჟღენთილი
1007 ほとり არემარე, მიდამოები
1008 コン たぎ.る
たぎ.らかす
1)დინება
2)დუღილი
1009 ロク こ.し
こ.す
す.く
1)ქაღალდის დამზადება
2)გაბრტყელება-გაშლა
3)გაწურვა, გაფილტვრა
1010 ガイ
カイ
そそ.ぐ დასხმა
1011 ソウ こ.ぐ
はこ.ぶ
ნიჩბების მოსმა
1012 レン
ラン
さざなみ ჭავლი
1013 チョウ みなぎ.る წყალდიდობა
1014 漿 ショウ こんず დასალევი
1015 カン そそ.ぐ დასხმა; მორწყვა; ღვრა (ცრემლების)
1016 セン ひそ.む
もぐ.る
かく.れる
くぐ.る
ひそ.める
1)დამალბვა, დაფარვა
2)დამალული, დაფარული
3)დაბალი (ხმა)
1017 タン
ジン
ふち
ふか.い
ღრმა, ღრმა წყალი, სიღრმე
1018 カイ
つぶ.す
つぶ.れる
つい.える
მსხვრევა, მტვრევა, დანგრევა
1019 ホウ
ヒョウ
არ აქვს მოზავთებული წყალი
1020 カン არ აქვს ველის მდინარე
1021 タク さわ
うるお.い
うるお.す
つや
ჭაობი
1022 デン
テン
おり
ど.ろ
よど.み
よど.む
ლექი, ნალექი, დანალექი, მთხლე
1023 オウ
イク
オク
おき
くま
1)მოხრილი ნაპირი
2)მდინარის მოხრილობა
1024 タン
セン
あわ.い 1)წყნარი, მშვიდი
2)სარწეველა
3)რაკრაკა, ჩუხჩუხა
1025 ネイ ぬか.る ტალახი, ტლაპო, შლამი
1026 モウ こさめ ბნელი
1027 ゴウ
コウ
ほり
1)თხრილი, არხი
2)ავსტრალია
1028 ジュ
ニュ
ぬれ.る
ぬら.す
ぬ.れる
ぬ.らす
うるお.い
うるお.う
うるお.す
1)დასველება, დანოტივება
2)სასიყვარულო ურთიერთობა
1029 トウ なみ დიდი ტალღები, ზვირთები
1030 カツ ひろ.い ფართო
1031 セン そそ.ぐ გაშხეფება, შხეფები
1032
リョ
こ.す გაფილტვრა
1033 シャ くだ.す
は.く
(კუჭის) გაწმენდა
1034 リュウ きよ.い სუფთა, მჟღერი
1035 バク
ハク
ホウ
ボウ
ホク
ボク
たき
にわかあめ
ჩანჩქერი
1036 セン ひそ.む
もぐ.る
かく.れる
くぐ.る
ひそ.める
დამალვა, დაფარვა; დამალული, დაფარული
1037 ヒン ほとり 1)კიდე, ნაპირი
2)ზღვარი
1038 არ აქვს მდინარის სახელი ჩინეთში
1039 カン ひろ.い ფართო და დიდი
1040 エイ うみ 1)ოკეანე
2)ჭაობი
1041 レキ したた.る წვეთვა
1042 セイ
ショウ
ジュウ
とろ
きよ.い
1)სუფთა წყალი
2)მდორე, მორევი (მდინარეში)
1043 ショウ არ აქვს წმინდა, სუფთა
1044 チョ
みずたまり ტბორი, გუბურა
1045 ロウ
ソウ
たき ჩქერი, ჩანჩქერი, კასკადი
1046 ラン なみ დიდი ტალღები, ზვირთები
1047 カン そそ.ぐ დასხმა, დაღვრა, ავსება
1048 タン
ダン
なだ
ღია ზღვა
1049 キュウ
やいと მოწვითი აკუაპუნქტურა
1050 シャク あらた
やく
სასწაულებრივი
1051 ソウ
ショウ
い.る
いた.める
შეწვა, შებრაწვა, მოხრაკვა
1052 シャ
セキ
あぶ.る შეწვა, შებრაწვა, მოხრაკვა, გამოცხობა, მოწვა
1053
キョ
არ აქვს 1)ჩირაღდანი
2)სასიგნალო ცეცხლი
1054 ホウ あぶ.る დაწვა, შეწვა
1055 ケイ
キョウ
あきらか ნათელი, ელვარე
1056 タク

サク
არ აქვს 1)შეწვა
2)აფეთქება
1057
からす
いずくんぞ
なんぞ
ყვავი, ყორანი
1058 ラク
カク
や.く წვა
1059 ジョウ
ショウ
む.す
もろもろ
1)ბევრი
2)შეთავაზება
3)მიძღვნა
4)ორთქლის ასვლა
1060 エン けむ.る
けむり
けむ.い
ბოლი
1061 ケイ
キョウ
あきらか ნათელი, ელვარე
1062 ホウ に.る მოხარშვა, საჭმლის მომზადება
1063 ホウ のろし
とぶひ
სასიგნალო ცეცხლი
1064 エン いずく.んぞ
ここに
これ
1)მაშინ
2)როგორ, რატომ
1065 エン ほのお ცეცხლი, ალი
1066 ホウ
ハイ
ほう.じる
あぶ.る
1)ცეცხლის შენთება
2)შეწვა, შებრაწვა, მოხრაკვა
1067 フン
ホン
ハン
た.く
や.く
やきがり
1)წვა, დაწვა
2)ანთება, დანთება, ცეცხლის გაჩაღება
3)ადუღება, ხარშვა, მოხარშვა
1068 コン かが.やく ბრწყინვა, ნათება
1069 レン ね.る 1)(მეტალის) გაპრიალება, გამოწრთობა
2)ცეცხლზე მოზელა
1070 コウ きらめ.く
きら.めく
かが.やく
ბრწყინვა, კაშკაში, ნათება, ელვარება და.ა.შ.
1071 セン せん.じる
い.る
に.る
1)შეწვა, შეხუხვა, დახრუკვა
2)შებრაწვა, მოხრაკვა, მოხარშვა
1072 たのし.む
ひか.る
ひろ.い
よろこ.ぶ
かわ.く
あきらか
ひろ.める
ひろ.まる
ბრწყინვა, ნათება
1073 ダン
カン
ケン
ナン
あたた.か
あたた.める
თბილი
1074 ケイ ひとりもの მარტოხელა, უთვისტომო
1075 バイ
マイ
すす ჭვარტლი, მური
1076 カン あきらか ნათება, ბრწყინვა
1077 セン あお.る
おだ.てる
おこ.るあお.る
おだ.てる
おこ.る
1)ქნევა, განიავება
2)წაქეზება, შეგულიანება, აგიტირება
1078 ソク き.える
や.む
შეწყვეტა
1079 クン くす.べる
ふす.べる
いぶ.す
いぶ.る
くす.ぶる
くゆ.らす
1)ბოლი, ნისლი, ორთქლი
2)შებოლება
1080 ヨウ と.ける
と.かす
いがた
დნობა, გადნობა
1081
ウツ
のし
おさ.える
の.す
ひのし
1)უთო
2)მოგლუვება
1082 ゴウ い.る შეწვა, მოხრაკვა, მოხალვა, გამოშრობა და.ა.შ.
1083 おこ.る
おこ.す
さかん
ცეცხლის ანთება
1084 トウ

ほ-
ともしび
とも.す
あかり
ლამფა, ლამპიონი
1085 リン
არ აქვს ფოსფორი
1086 ハン や.く დაწვა
1087 エン つばめ
つばくら
つばくろ
მერცხალი
1088 ラン
カン
かん.する საკეს გათბობა
1089
イク
オウ
おき
あたたか.い
ნაკვერჩხალი, მუგუზალი
1090 スイ ひうち
ひきり
のろし
სასიგნალო ცეცხლი
1091 ソク
ショク
ともしび 1)სინათლე
2)ნათების ძალა
1092 セン のび (ველზე გაჩენილი) ხანძარი
1093 クン くす.べる
ふす.べる
いぶ.す
いぶ.る
くす.ぶる
くゆ.らす
1)ბჟუტვა, ღვივილი
2)ბოლვა, ხრჩოლვა
3)ჟანგვა
1094 ジン もえのこり ნაკვერჩხლები, მუგუზლები
1095 ラン
ただ.れる ანთება, დაჩირქება
1096 サン かし.ぐ
かまど
1)საჭმლის მზადება
2)ხარშვა
1097 か.く კაწვრა, ფხაჭნა
1098 エン ここ.に 1)აქ
2)(გამომდინარე) აქედან
3)მაშინ
1099 じい
じじい
おやじ
じじ
ちち
1)პაპა
2)მოხუცი კაცი
1100
ショ
まないた 1)სამსხვერპლო მაგიდა
2)ხორცსაკეპი ფიცარი
1101 ショウ
ソウ
ゆか 1)საწოლი, ტახტი, დივანი
2)შასი
1102 ショウ
かき
ღობე, მესერი, კედელი
1103 ハイ ぱい
ふだ
1)იარლიყი
2)ფირნიში, აბრა
3)მედალი
1104 チョウ
ジョウ
ふだ 1)ეტიკეტი, იარლიყი
2)გენეალოგია
3)ცირკულარი
1105 ヒン めす
め-
めん
დედალი…, ძუ…, ფურ(ი)… და.ა.შ.
1106 ボウ
არ აქვს 1)გუგა
2)(ძროხის) ბღავილი
1107
ボウ
おす
お-
おん-
მამალი…, ხვადი…, ხარ(ი)… და.ა.შ.
1108 ロウ かた.い
ひとや
1)საპატიმრო, საპყრობილე, ციხე
2)სიმაგრე
1109 テイ ふ.れる შეხება
1110 ケン ひ.く 1)მოქაჩვა, თრევა
2)ინსტალირება
3)ციტირება
1111 サイ
セイ
არ აქვს მარტორქა
1112
レイ
リュウ
すき გუთანი
1113 ホン ひし.めく
ひしひし
は.しる
1)ღრიანცელი
2)ბრბო, ზედახორა
1114 コウ
ねぎら.う მადლობა, დაჯილდოება
1115 トク こうし ბოჩოლა, კვებულა, ხბო, დეკეულა
1116 テキ
えびす ბარბაროსი
1117 チュウ ちん 1)პეკინესი (ძაღლი)
2)იაპონური სპანიელი
1118 オウ
コウ
な.れる
あなど.る
1)მიჩვეული, შეჩვეული
2)მოთვინიერებული
1119 きつね მელია
1120 ひひ ბაბუინი
1121
コウ
いぬ 1)ძაღლი
2)ლეკვი
1122 ハク こま 1)ისტორიული კორეის ნაწილი
2)ტაძრის მცველი ძაღლი და ლომი (ქანდაკებები)
1123 コウ
キョウ
ずる.い
こす.い
わるがしこ.い
ეშმაკი, ცბიერი, გაქნილი, მზაკვარი, მზაკვრული
1124 カク
ハク
バク
むじな თახვი
1125 ケン არ აქვს ფიცხი, იმპულსური, მოუთმენელი
1126
ライ
たぬき ენოტი
1127 ロウ おおかみ მგელი
1128 ケン
バイ
ハイ
არ აქვს 1)მგელი
2)აღელვებულად ყოფნა
1129 ゲイ არ აქვს 1)ლომი
2)სახელგანთქმული სასულიერო პირის სკამი
1130 サイ ねた.む ეჭვი, ეჭვიანობა
1131 ワイ みだ.ら
みだり.に
უხამსი, უშვერი
1132 ショウ
セイ
ソウ
しょうじょう ორანგუტანგი
1133 コウ さる მაიმუნი, მაიმუნური
1134 カツ わるがしこ.い ცბიერი, ეშმაკი
1135 しし ლომი
1136 バク ミャク ტაპირი
1137 ドク
トク
ひと.り 1)მარტოხელა
2)სპონტანურად
3)გერმანია
1138 カイ わるがしこ.い ეშმაკი, ცბიერი, მზაკვარი, გაქნილი, გამჭრიახი და.ა.შ.
1139 ドウ
ネイ
わる.い ცუდი
1140 ジュウ けもの
けだもの
1)ცხოველი, საქონელი, პირუტყვი
2)ცხოველური, პირუტყვული
1141 ガン もちあそ.ぶ
もてあそ.ぶ
1)თამაში
2)გათამაშება, გამასხარავება, დაცინვა
1142 タイ たいまい კუს ბაკანი
1143 არ აქვს მინა, შუშა
1144 ハク არ აქვს ქარვა
1145 არ აქვს ძვირფასი ქვა
1146 かみかざり მოვარაყებული თმისსარჭი
1147 サン せんち
さんち
1)ბარბაცი, ტორტმანი, ქანაობა
2)მარტოობა, სიმარტოვე, მარტოხელობა
3)სანტიმეტრი
1148 ケイ たま ნეფრიტის სკიპტრა ან დაფა (ძალაუფლების სიმბოლო)
1149 ハイ おびだま
1150 არ აქვს ძვირფასი თვლებით მოკაზმული ჭურჭელი
1151 ハイ つらぬく მარგალიტის მძივი
1152
არ აქვს 1)სიმებზე გლისანდოთი დაკვრა
2)ბარბითი (სიმებიანი საკრავი)
1153

არ აქვს ბარბითი
1154 ホウ არ აქვს ჭიქური
1155 マイ
バイ
ボウ
モウ
არ აქვს ისტორიული ჩინური ძვირფასეულობა
1156 あら
きず
なんぞ
ნაკლი, დეფექტი
1157 ノウ არ აქვს 1)აგატი
2)ონიქსი
1158 არ აქვს ძვირფასი ქვა
1159 シツ おおごと დიდი კოტო
1160 ちいさ.い
くさり
1)პატარა
2)ძეწკვი, ჯაჭვი
1161
არ აქვს 1)აგატი
2)ონიქსი
1162 ロウ არ აქვს არ აქვს
1163 キン არ აქვს ძვირფასი თვალი
1164 ヘキ たま სფერო, ბურთი
1165 ケイ たま წითელი ძვირფასი თვალი; ლამაზე ძვირფასი თვალი
1166 ロウ არ აქვს 1)სიცხადე
2)ძვირფასი ქვების ხმა
1167
カク
ひさご აყირო
1168 ヒョウ ひさご
ふくべ
გოგრა
1169 ベン
ヘン
わきま.える
わ.ける
はなびら
あらそ.う
1)(ყვავილის) ფურცელი
2)(ბოტ.) საგდული, სარქველი
1170 オオ
オウ
もたい 1)დოქი, ქილა
2)კონტეინერი
1171 オオ
オウ
ほとぎ
はち
かめ
სურა, დოქი
1172 ボウ
ミョウ
いらか ჭერის კოჭები
1173 ソウ
ショウ
こしき ბრინჯსახარში ქოთანი
1174 オウ もたい
かめ
みか
1)ქილა
2)დოქი, კოკა
3)როფი
1175 テン うま.い
あま.い
ტკბილი
1176 セイ
ソウ
ショウ
おい
むこ
1)დისწული
2)ძმისწული
3)დისშვილი
4)ძმისშვილი
1177
コウ
よみがえ.る 1)აღდგენა
2)განახლება
1178 デン
テン
かり 1)საიმპერატორო დედაქალაქის ირგვლივ მდებარე ადგილები
2)გარეუბნები
1179 おそ.れる
かしこ.まる
かしこ
かしこ.し
1)შიში, მოწიწება, მოკრძალება
2)დიდებული, დიადი
3)გრაციოზულად, დახვეწილად, მოწყალედ
1180 ホン もっこ
ふご
კალათი
1181 ヒツ おわ.る
あみ
おわ.り
ことごとく
დასრულება, დამთავრება
1182 ケイ あぜ
うね
1)ბრინჯის მინდვრის მიწაყრილი-ბილიკა
2)ღარი
1183 トウ あ.たる
あ.てる
まさ.に
1)ატანა
2)მიღება
3)თავზე აღება
4)უბრალოდ
1184 テツ
テイ
セイ
なわて ბრინჯის მინდვრების ამობურცული ბილიკა
1185 არ აქვს
1186 みやこ დედაქალაქი; დედაქალაქის გარეუბნები
1187 キョウ さかい საზღვარი
1188 チュウ うね
たぐい
ひと.しい
1)წინათ
2)კომპანიონი
3)ისეთივე, იგივენაირი
1189
ショ
あら.い
うと.い
うと.む
とお.る
とお.す
まばら
1)ჩამოშორება, გაუცხოება
2)იშვიათობა
3)უგულვებელყოფა
1190 テイ
チョウ
არ აქვს კარბუნკული
1191 キュウ やま.しい
や.む
1)დარცხვენილი, მტკივნეული
2)დანაშაულის გრძნობა
1192 セン
サン
არ აქვს ჭვალი, მუცლის ტკივილი
1193
ユウ
いぼ მეჭეჭი
1194 カイ はたけ ფუფხი
1195 ホウ もがさ 1)ჩუტყვავილა
2)ბებერა
1196 カン არ აქვს საბავშვო ავადმყოფობები
1197 きず 1)ნაკაწრი, ბზარი
2)ლაქა
1198 タン არ აქვს სიყვითლე (ავადმყოფობა)
1199 シン
チン
はしか
1)წითელა
2)ავადობა, სნეულება
1200 トウ うず.く
いた.む
1)ტკივილი
2)წყლული
1201
ショ
かさ კარბუნკული
1202
かさ
かさ.ぶた
1)ქერქი
2)გამოშრობა
1203 きず ჭრილობა
1204 ヨウ かゆ.がる
かさ
かゆ.い
1)ქავილის აღმძვრელი
2)ქავილის გამომწვევი
1205
しもがさ ბუასილი
1206 コン あと 1)ნიშანი
2)ფეხის ნაკვალევი
1207 ケイ つ.る
ひきつ.る
(და)კრუნჩხვა, სპაზმი
1208
つかえ ყაბზობა, კუჭის შეკრულობა
1209 あざ
ほくろ
თანდაყოლილი ლაქა, ხალი
1210 ソウ
チュウ
シュウ
シュ
や.せる გახდომა (გამჭლევება)
1211 タン არ აქვს 1)ნერწყვი
2)ფლეგმა
1212

しび.れる 1)წითელა
2)დამბლა
1213 リン არ აქვს გონორეა
1214 しび.れる 1)დამბლა
2)ენის ჩავარდნა, დამუნჯება
3)პარალიზება
1215 არ აქვს ქრონიკული დაავადება
1216 やまい ქრონიკული დაავადება
1217 スイ つか.れる 1)ავად გახდომა
2)გადაღლა
1218 フウ არ აქვს 1)სიგიჟე
2)თავის ტკივილი
1219 ヨウ かさ ძირმაგარა
1220 ギャク
ガク
おこり მალარია, ციებ-ცხელება
1221 セキ
ジャク
やせ.る გახდომა (გამჭლევება), წონის დაკარგვა
1222 ソウ
ショウ
かさ 1)ნაკეჭნი ჭრილობა
2)დუღილი
3)სიფილისი
1223 ハン きず შრამი
1224 リュウ
こぶ 1)გუნდა, გოროხი
2)სიმსივნე
1225 ルイ

ライ
არ აქვს გასიებული ყელის გლანდები
1226 ショウ არ აქვს მიაზმები
1227
ロウ
せむし
かさ
できもの
ფისტულა
1228 カン ひきつけ 1)სიცხარე
2)ცხარე ხასიათი
3)გულფიცხი, ფიცხი, ფხუკიანი, ნერვიული
1229 ハイ არ აქვს 1)ქრონიკული ავადმყოფობა
2)დახეიბრება
1230 ガン არ აქვს კიბო (ავადმყოფობა)
1231 レイ
ライ
えやみ 1)გადამდები დაავადება
2)კეთრი
1232 デン
テン
なまず ლაუკოდერმა, ვიტილიგო
1233 し.れる
おろか
სულელური
1234 ヨウ かゆ.い ქავილის აღმძვრელი
1235 レキ არ აქვს გასიებული ყელის ჯირკვლები
1236 ライ არ აქვს კეთრი
1237 セン たむし დერმატოკიმოზი (კანის სოკოვანი დაავადება)
1238 ヨウ はれもの 1)დუღილი
2)კარბუნკული
1239 テン არ აქვს სიგიჟე
1240 みずのと კალენდრის X ნიშანი
1241 キュウ
ヒョク
キョウ
コウ
არ აქვს 1)სურნელება
2)მარცვალი
1242 キョウ
コウ
きよ.い
しろ.い
1)თეთრი
2)მბრწყინავი
1243 シャク
セキ
しろ.い სუფთა, ნათელი
1244 ホウ
ビョウ
にきび მუწუკი
1245 シュン ひび
しわ
1)ნაოჭები
2)ნაკეცები
1246 クン
キン
ひび
あかぎれ
უხეში კანი, კანის დასაშვრა, კანის აქერცვლა
1247 クン
キン
ひび
あかぎれ
უხეში კანი, კანის დასაშვრა, კანის აქერცვლა
1248 シュウ
スウ
しわ
しぼ
ნაოჭები, ნაკეცები
1249 はち თასი
1250 ハイ さかずき ჭიქა
1251 エイ み.たす
み.ちる
1)სისავსე, საკმარისობა
2)სიამაყე
3)დაკმაყოფილება
1252 コウ さら
ふたもの
თავდახურული ჭურჭელი
1253 サン
セン
さかずき საკეს თასი
1254 カン たらい
そそ.ぐ
1)როფი, გეჯა, ვარცლი
2)პირსაბანი
1255 არ აქვს ქოხი
1256 トウ とろ.かす
あら.う
うご.く
1)გალღობა, გადნობა
2)მოხიბლულად ყოფნა
1257 ベン
メン
かえり.みる ალმაცერად ყურება
1258 ビョウ
ミョウ
びょう.たる
すがめ
1)სიმცირე
2)სიელმე
1259 タン にら.む დაჟინებით ყურება
1260 マイ
バイ
くら.い სიბნელე
1261 シン
まこと
1)ჭეშმარიტება
2)ბუდისტური სექტა
1262
イシ
サイ

セイ
まなじり
めじり
თვალის კუთხე, საწირპლი
1263
イシ
サイ

セイ
まなじり
めじり
თვალის კუთხე, საწირპლი
1264 ゲン
カン
げん.す
くるめ.く
まぶ.しい
くら.む
まど.う
めま.い
თავბრუსხვევა, გულის წასვლა
1265 ケン かえり.みる 1)გარშემო ყურება
2)ნაზად შეხედვა
1266 テイ
ダイ
არ აქვს ცერად ყურება
1267 セイ
ショウ
ひとみ თვალის გუგა
1268 ヘイ ながしめ
み.る
ყურება
1269 ゲイ にら.む
にら.み
1)დაშტერება, ცქერა
2)ავტორიტეტი, ძალაუფლება
3)შუბშეკვრით ყურება, მოღუშული ყურება
1270 ショウ まつげ წამწამები
1271 コウ არ აქვს ჭაჭები, ყვერები
1272 エイ あき.らか 1)ჭკუა
2)იმპერიული
1273 シン
い.かる
いか.らす
გაბრაზება
1274 メイ
ベン
ミョウ
ミン
メン
めい.する
つぶ.る
つむ.る
くら.い
1)ძილი
2)სიბნელე
3)დახუჭული თვალები
1275 マン
モン
バン
ボン
だま.す სიცრუე, ტყუილი
1276 ドウ
トウ
みは.る დაჟინებული მზერა
1277 ベツ
ヘツ
არ აქვს მზერის ტყორცნა, მზერა
1278 カン
み.る შეხედვა; ნახვა
1279 セン み.る ყურება
1280 ケン まぶた ქუთუთო, ქუთუთოები
1281 めし.い ბრმა პიროვნება
1282 おそ.れる
み.る
გვარი
1283 モウ
ボウ
くら.い
めし.い
ბრმა
1284 カク არ აქვს გაოცება და დაბნევა
1285 キン
キョウ
ケイ
あわ.れむ
つつし.む
ほこ.る
1)სიამაყე
2)პატივისცემა
1286 シン は.ぐ
いわ.んや
はぐき
はぎ
(ისრის) ფრთები
1287 ワイ
アイ
ひく.い დაბალი, მოკლე
1288 サイ
セイ
みぎり 1)დრო
2)შემთხვევა
1289
ヘイ
არ აქვს დარიშხანი
1290
テイ
キイ

といし
と.ぐ
みが.く
たいら.にする
სალესი ქვა
1291 サイ とりで ციხე-სიმაგერე, გამაგრებული ადგილი, ფორტი, სანგარი
1292 チン きぬた ქსოვილის მოსათელი ბლოკი
1293 カク
キャク
ケイ
やぶ.る სილიკონი
1294 ケン
ゲン
すずり მელნის ქვა
1295 ホウ არ აქვს 1)ხათქუნი
2)ბორი
1296 テイ いかり ღუზა
1297 ロク ろく.な დამაკმაყოფილებელი
1298 ガイ
さまた.げる დაბრკოლება
1299 カク
タイ
たし.か
かく.たる
დანაყვა, როდინის ქვა
1300 さき
さい
みさき
კონცხი
1301 ワン こばち თასი
1302
やあど
やある
1)რიცხვი
2)ვერფი, ნავმისადგომი
3)აქატი
4)იარდი (91.44 სმ.)
1303 テン ひ.く
う.す
დანაყვა, დაფქვა
1304 ライ არ აქვს ქვები, ღორღი
1305 みが.く გახეხვა; გაპრიალება
1306 バン
ハン
いわ ლოდი, ტინი, კლდე, მაღაროს კედელი
1307 タク
チャク
さ.く
はりつけ
ひらく
ჯვარცმა
1308 セン かわら კრამიტი
1309 ケイ არ აქვს ამოყირავებულფორმიანი ზარი
1310
いそ
いわお
1)კლდე
2)სანაპირო
1311 ガイ
さまた.げる [გზის] გადაღობვა; ხელის შეშლა
1312 コウ あらがね 1)მაღარო
2)მინერალი
3)მადანი
1313 レキ つぶて
こいし
პატარა ქვები
1314 バン
ハン
არ აქვს შაბი
1315 まつ.る
まつり
თაყვანისცემა
1316

くにつかみ
ただ
まさに
1)ადგილობრივი ან რომელიმე ერის ღვთაება
2)მშვიდობიანი
3)დიდებული
1317 フツ
ハイ
はら.う ეგზორცისი
1318 つつし.む
まさに
თავაზიანი, პატივცემული, პატივსაცემი
1319 くら.い
さいわ.い
1)იმპერიული ტახტი
2)ბედნიერება
1320 スイ たた.る
たた.り
წყევლა
1321 ほこら
まつる
პატყარა სამლოცველო
1322
デイ
ナイ
არ აქვს მემკვიდრეობითი სალოცავი
1323 トウ いの.る
いの.り
まつ.る
ლოცვა
1324 祿 ロク さいわ.い
ふち
1)ფეოდი
2)პენსია
3)ბედნიერება
1325 リン
ヒン
こめぐら ბრინჯით გადახდილი ხელფასი
1326 ケイ
カツ
みそぎ
はら.う
შინტოისტური განწმენდის ცერემონია
1327 ギョ
ふせ.ぐ 1)დაცვა
2)წინააღმდეგობის გაწევა
1328 ゼン
セン
しずか
ゆず.る
1)ძენ ბუდიზმი
2)ჩუმი მედიტაცია
1329
デイ
ナイ
არ აქვს მემკვდრეობითი სალოცავი
1330 キン とり
とりこ
1)ფრინველი, ჩიტი
2)ტყვე, დატყვევება
1331 マン
バン
よろず ათი ათასი
1332 禿 トク ちび.る
かむろ
は.げる
はげ
1)გაქაჩლება, გამელოტება
2)გაშიშვლება, გაცვეთა, ჩამოჭკნობა
3)პატარა როსკიპი
1333 ハツ
バチ
არ აქვს დაზიანებული მარცვლეული
1334 マツ
バツ
まぐさ
まぐさかう
საკვები, ფურაჟი
1335 ショウ
ヒン
ビン
はかり სასწორი
1336 オウ なえ 1)ბრინჯი
2)ნათესი
1337 カン わら 1)ჩალა
2)ცარიელი ღერო
1338 ソウ
ショウ
やや
ようやく
ოდნავ, ცოტათი
1339 ハイ
ひえ 1)თავმდაბალი, მოკრძალებული
2)Echinochloa colona
1340 リン
ヒン
こめぐら ხელფასი ბრინჯით
1341 チュウ
チョウ
おお.い
し.げる
სიხშირე; სიმკვრივე
1342 ショク きび ფეტვი
1343 ケイ かんが.える
とど.める
1)ფიქრი, მოფიქრება, მოსაზრება
2)ჩათვლა, მიჩნევა
3)კამათი
1344 ボク
モク
やわ.らぐ 1)პატივსაცემი
2)რბილი
3)ლამაზი
1345 エイ ほさき
のぎ
1)თავთავი
2)სიჭკვიანე
1346 ショク არ აქვს მოსავალი
1347 アイ

ワイ
 けが.す
けが.れ
けが.れる
ჭუჭყიანი
1348 ジョウ わら
ゆたか
სიუხვე
1349 キュウ
キョウ
あめ
そら
ზეცა
1350 セイ おとしあな ორმო-ხაფანგი
1351 穿 セン うが.つ
は.く
1)ამოცმა
2)ამოთხრა, გახვრეტა, განგმირვა, გაბურღვა
1352 サク すぼ.める
つぼ.める
せま.い
1)ვიწრო
2)დაკეცვა, დახვევა
3)მხრების აჩეჩვა
4)დანაოჭება
5)დახურვა, დაკეტვა
1353 コウ
キョウ
あなぐら სარდაფი
1354 ソウ
まど
てんまど
けむだし
1)ფანჯარა
2)მინა
1355 キン たしな.める
くるし.む
საყვედური
1356 クツ
コツ
いわや
いはや
あな
მღვიმე, კავერნა
1357
გამოქვაბული, ღრმული
1358
くぼ.む
くぼ.み
くぼ.まる
くぼ
1)დეპრესია
2)ჩაძირვა
1359 ロウ

や.つる
や.つれる
გადაღლილი, გამოფიტული
1360 うかが.う
のぞく
დაზვერვა, ჯაშუშობა
1361 窿 リュウ არ აქვს 1)ცის კამარა
2)გუმბათი
1362 ソウ かまど
かま
へっつい
სამზარეულოს ბუხარი; ღუმელი; საცხობი ღუმელი; ბუხარი და.ა.შ.
1363 ザン
サン
かく.れる
のが.れる
ლტოლვა, გაქცევა
1364 キョウ あな ნაჩვრეტი
1365 ソウ かまど
かま
へっつい
1)კერა, კერია, ბუხარი
2)სამზარეულოს ღუმელი
1366 タン არ აქვს შეჩერება
1367 ジュ たて
た.てる
こども
სიგრძე; სიმაღლე
1368 ケツ つく.す დასრულება, ამოწურვა
1369 ジク
チク
トク
არ აქვს ბამბუკი
1370 竿 カン さお 1)ჯოხი, ლატანი
2)ვიოლინოს ყელი
1371
არ აქვს ეკლიანი ბამბუკი; ბამბუკის ღობე
1372 キュウ არ აქვს წიგნების ზურგთაროჩანთა
1373 ソウ ざる
ბამბუკის კალათი
1374 コツ しゃく გურზი; კვერთხი; სკიპიტრა
1375 むち
しもと
ჯოხი, როზგი, გაროზგვა
1376 リュウ かさ 1)ბამბუკის ქუდი
2)გავლენა
1377

はこ
1)საჭმლის ყუთი
2)კამოდი
1378 ホン あら.い უხეში
1379 ケイ こうがい 1)თმისსარჭი
2)ღუზის ფრთები
2)ლითონის არგანი ქარქაშში
1380 セン ささら ჩაის ასათქვეფი ბამბუკის ფუნჯი
1381 カツ はず
やはず
1)ჭდე მშვილდზე
2)უნდა…
1382 セン うけ
うえ
გოდორი (სათევზაო)
1383 ジュン
シュン
イン
たけのこ
たかんな
ბამბუკის მორჩი, ბამბუკის ყლორტები
1384 バツ
ハツ
ボチ
いかだ ბორანი
1385 キョウ かたみ
かご
はこ
ბამბუკის კალათა
1386 チク არ აქვს ისტორიული საკრავი
1387 ソウ
ショウ
こと კოტო (საკრავი)
1388 キョ არ აქვს მრგვალი კალათა
1389 ケン არ აქვს წყალსადენი არხი
1390 セイ おさ 1)ლერწამი
2)ბუნდოვანობაში მეგზურობა
1391 ゼイ
セイ
うらな.う
めどぎ
ნივთები მკითხაობისთვის
1392 エン むしろ ჩალის ჭილოფი
1393 キョウ かたみ
かご
はこ
ბამბუკის კალათი
1394 ヘイ
ハイ
へら

くし
1)ფითხი
2)ისრის ბუნი
1395 セン ふだ 1)ქაღალდი
2)იარლიყი
1396 たが კასრის რგოლი
1397 ソウ
ショウ
こと კოტო (მუსიკალური ინსტრუმენტი)
1398 ソウ
シュウ
ほうき ცოცხი
1399 ハク すだれ 1)ფოლგა
2)მოოქროვება
1400 განიავება
1401 フク えびら კაპარჭი, კარჭაპი
1402
コウ
არ აქვს ერთგვარი არფა
1403 カン
ケン
す.げる
くびかせ
はさ.む
ჩასმა, მოთავსება
1404 タン はこ ბამბუკის კალათა ბრინჯისთვის
1405 セン ისარი
1406 シン
いまし.める
はり
21)გაფრთხილება, რჩევა-დარიგება
2)ნემსი
1407 チョ
チャク
はし საჭმელი ჩხირები
1408 コウ たかむら ბამბუკის რაყა
1409 テン არ აქვს ბეჭედზე ამონაკვეთი ნიშნები
1410 ヘン არ აქვს (წიგნის) ტომი; (წიგნის) თავი; წიგნი; (წიგნების) კრებული
1411
コウ
არ აქვს არფა
1412 カン は.める
は.まる
あな
1)ჩასმა, მოთავსება
2)უსწორმასწორო
1413 コウ かがりび
かがり
ふせご
1)კოცონი
2)შაშხის კალათი
1414 ゾウ
ショウ
しの
ささ
ბამბუკის ბალახი
1415 リキ
リツ
リチ
არ აქვს ბუკი, ფლაგოლეტი
1416 ヘイ
ハイ
へら
1)საფხეკი
2)ისრის ბუნიკი
1417
サイ
ふる.う გაცრა, საცერი
1418 ロウ
かご
こ.める
こも.る
こ.む
1)თვითიზოლაცია
2)გალიაში ჩასმა
3)ნაგულისხმევი
1419 ヒチ
ヒツ
まがき ღობე
1420 エン くろだけ
すず
შავი ბამბუკი
1421 ホウ とま მოქსოვილი ჩარდახი
1422 サク
ジャク
セキ
უხეში ჭილოფი
1423 ゾク
ソウ
ソク
むら.がる ბრბო
1424 サン
セン
うば.う გაქურდვა
1425 リョウ やな 1)წყალვარდნი
2)ფაცერი, თევზის მახე
1426 もっこ
あじか
მიწის გადასაზიდი კალათი
1427 コウ した ფლეიტის ლერწამი
1428 シン
サン
かんざし ორნამენტირებული თმისსამაგრი
1429 ショウ ふえ სალამური, ფლეიტა
1430 エン ひさし ლავგარდანი
1431 セン かご 1)იარლიყი
2)ხელმოწერა
1432 レン すだれ
1)ბამბუკის შირმა, ბამბუკის წნული
3)ფანჯრის ჩამოსაფარებელი ფარდა-ჭილოფი
1433 チュウ
シュウ
ジュ
よ.む კალიგრაფიის ერთგვარი სტილი
1434 ラン かご კალათი
1435 チュウ かずとり
はかりごと
გეგმა
1436 トウ არ აქვს წნელი
1437 ライ ふえ ქარის ხმიანობა, ქარის ზუილი
1438 ロウ
かご
こ.める
こも.る
こ.む
1)კალათა
2)თავის გაწირვა
3)განმარტოვება, იზოლირება
4)გალია
5)ნაგულისხმევი
1439 セン くじ
かずとり
ლატარია
1440 ヤク
ふえ სამნაჩვრეტიანი ფლეიტა
1441 まがき
かき
ბამბუკის ღობე
1442 しな
しいな
ჩენჩო
1443 ハク かす ნაგლეჯი
1444 ゾク
ショク
ソク
あわ
もみ
ფეტვი
1445 イク
シュク
ジュク
かゆ
かい
ひさ.ぐ
ბრინჯის ფაფა
1446 リョウ
ロウ
かて 1)საჭმელი
2)პროვიზია
1447 リョウ あわ უმაღლესი ხარისხის ბრინჯი
1448 コウ
うるち
ぬか
ჩვეულებრივი ბრინჯი
1449 ソウ ちまき ბამბუკის ფოთლებში შემწვარი ბრინჯის კვერები
1450

コツ
のり 1)წებო
2)სახამებელი
1451
ハイ
ほしい
ほしい.い
გამშრალ-მოხარშული ბრინჯი
1452 ただ.れる 1)აალება (აალდა)
2)ანთება
1453 フン くそ ექსკრამენტები
1454 コウ
ソウ
ぬか 1)ლექი, ნალექი
2)დანალექი
1455 コウ ぬか ბრინჯის ჩენჩო, ბრინჯის ქატო
1456
もちごめ მწებვარე ბრინჯი
1457 レイ
ラツ
あら.い
くろごめ
დაუმუშავებელი ბრინჯი
1458 チョウ せり
うりよね
აუქციონი
1459 キュウ ただ.す
あざな.う
1)შეკითხვა
2)გამოძიება
3)დაგრეხვა (თოკის)
1460 まが.る
めぐ.る
დახრა; მიწაზე გართხმა
1461 ビン
ブン
みだ.れる შეწუხება, ხელის შეშლა
1462 チュウ
ジュウ
ひも 1)თასმა, ზონარი, ყაინათი
2)ღვედი, ლენტი
1463 არ აქვს 1)წვნა
2)დეკორაციებით მორთვა
3)შეცდომა
1464 サツ からげる შებმა, დაბმა და.ა.შ.
1465 セツ きずな ბორკილები
1466 ハン きずな
ほだ.す
つな.ぐ
ბორკილები
1467 コウ く.れる
く.ける
უხილავი ნაკერი
1468 セツ არ აქვს ბმა
1469 ホウ かすり
1470 ジュウ არ აქვს მატყლის ქსოვილი, შალი
1471 いと ძაფი
1472 ジュウ
ジョウ
トウ
さなだ ზონარი
1473 スイ
やす.い 1)მშვიდი
2)იაფი
1474 არ აქვს
かせ
かすり
1)საღებავმიშხეფებული ნაყაში
2)კოჭა, კოჭი (მაგ. ძაფის)
1475 レイ
もじ 1)ყვითელში გადასული მწვანე
2)უხეში კვადრატულთვლებიანი ტილო
1476 チュウ
トウ
まとう 1)ჩაცმული
2)დეტალური
3)ჯარიმა
1477 セン すじ 1)ძაფი
2)ხაზი
1478 ジュ ひも ლენტა
1479 ケイ არ აქვს ემბლემა ალამზე
1480 トウ なう
なわ
よる
დაგრეხვა
1481 ワン わが.ねる შემორკალვა, შემოხვევა, დახვევა
1482 テイ
テツ
テチ
ゲツ
と.じる
つづ.る
つづり
すみ.やか
1)შეთხზვა, დაწერა
2)წიგნების აკინძვა
1483 サイ あや
あやぎぬ
ფერადი
1484 タン ほころ.びる 1)ქირაში ყოფნა
2)დახეული
3)გახსნა, გამოხსნა
4)გაღიმება
1485 シャク あだ
しな.やか
ゆる.やか
მოშვებული, რბილი
1486 くろ 1)შავი სამოსი
2)ბერი
1487 カン かん.する
と.じる
1)დაკეტვა
2)ლუქის დადება
1488 メン わた
つら.なる
ბამბა
1489 シュウ つむ.ぐ 1)ძაფის დაწვნა
2)ერთად მიტანა
3)ნათება
1490 ドン
タン
არ აქვს სახეებიანი ქსოვილი, ნაყაშებიანი ქსოვილი
1491 ビン
コン
ミン
さし
つりいと
なわ
ぜにさし
ქაღალდის თოკი
1492 メン
ベン
არ აქვს 1)კარგი ბაწარი
2)მიანმარი, ბირმა
1493 ビョウ
ミョウ
არ აქვს 1)დასუსტება, გულის წასვლა
2)შორს
1494 こまか.い გაპრიალებული
1495 シン さしはさ.む 1)თხელი წითელი ქსოვილი
2)მაღალი რანგის ოფიცერი
1496
エイ
くび.る
くび.れる
დახრჩობა
1497 ツイ すが.る 1)ჩაბღაუჭება, ჩამოკიდება
2)დამოკიდებულობა
1498
よ.る დაგრეხვა
1499 コウ しま
しろぎぬ
ზოლი
1500 ジョク しげし დეკორაცია
1501 トウ かが.る
かな
から.げる
むかばき
ნაკემსი
1502 ケン か.ける რეგიონი, რაიონი, საგრაფო
1503 ルイ არ აქვს ყელსახვევი, შეკვრა
1504 マン
バン
არ აქვს 1)მოუხატავი აბრეშუმი
2)თავისუფალი
1505
ロウ
いと ძაფი, ბაწარი
1506 ヒョウ はなだ
はなだ.いろ
ბაცი ლურჯი
1507 レン もつ.れる 1)არევ-დარევა, აწეწვა
2)მიბმა, დაბმა, დაბორკვა
1508
きずな თოკი
1509 ソウ す.べて
すべ.て
ふさ
1)შეკრება, შეგროვება
2)ერთად, მთლიანად
1510 ホウ
ヒョウ
まく
たば.ねる
შეხვევა, გახვევა
1511 ビュウ
キュウ
ボク
リョウ
あやま.る
まと.う
1)შეცდომა
2)გარშემოხვევა
1512 シュウ ぬいとり 1)კერვა
2)ფიგურებით მოხატული ქსოვილი
1513 サン არ აქვს ქოლგა, მზის ქოლგა
1514 ハン
ホン
ひもと.く დათვალიერება
1515 リョウ まと.う
めぐ.る
1516 カン
ケン
არ აქვს ყვინთვის მეთოდი
1517 ジョウ
ニョウ
めぐ.る
まわ.る
もとう.る
まとう
1)გარშემორტყმა
2)დაბრუნება
1518 ウン არ აქვს შეღებვის ერთგვარი მეთოდი
1519 ケイ つな.ぐ
かか.る
か.ける
1)შეკვრა, მიბმა, მიჯაჭვა
2)დაკავშირება, მიერთება, შეერთება
1520 キョウ むつき
ぜにさし
1)მონეტების ასხმულა
2)ბავშვის ქამარი
3)ხელსახოცი
1521 ジョウ なわ
ただ.す
თოკი, ბაწარი
1522 エキ
ヤク
たずね.る
ぬ.く
ამოძრობა
1523 シュ うすぎぬ ატლასი
1524 ヒン
おおし დარღვევა, უწესრიგობა
1525 サン あつ.める შეკრება, შეგროვება
1526 ケツ
ケチ
しぼり ბეცი
1527 セン
არ აქვს დელიკატური, დახვეწილი
1528 テン
デン
まつ.わる
まと.う
まと.める
まと.まる
まと.い
1)ჩაცმა
2)შემოხვევა, გახვევა
3)მიბმა
4)უკან მიყოლა, კუდში დევნა
5)შეკრება
1529 コウ არ აქვს შეღებვა
1530 テン まつ.わる
まと.う
まと.める
まと.まる
1)ტარება
2)შეხვევა, გახვევა, შეკვრა
3)შეკრება, შეგროვება
1531 エイ
ヨウ
არ აქვს გვირგვინზე ჩამოკიდებული ზონარი
1532 サン
ザン
サイ
わずか მცირე, უმნიშვნელო
1533 トウ
トク
はたぼこ დროშა, ალამი
1534 ラン ともづな გვარლი
1535 ケツ
ケン
か.ける
か.く
ღრიჭო
1536
ひび
すき
1)ბზარი, ნაბზარი, ნაპრალი
2)ნაჩვრეტი, ჭუჭრუტანა
3)გასკდომა, ტკაცანი, ტკაცუნი
1537 オウ
エイ
ヨウ
もたい
ほとぎ
かめ
ვაზა
1538 ドン
タン
びん 1)დოქი
2)ქილა
1539 カン かま ორთქლის სადუღარა
1540 モウ
ボウ
あみ
しい.る
ない
ბადე
1541 ビン
ミン
わな
あみ
ხაფანგი, მახე
1542 アン
エン
あみ დახურვა, სახურავი
1543 ケイ
カイ
არ აქვს
1544 ののし.る შეურაცხყოფა
1545
かか.る დაჭერა, მიღება
1546 ケン わな ორმო-ხაფანგი
1547 ベキ არ აქვს 1)ძალა
2)ექსპონენტი
1548 ひぐま
しぐま
მურა დათვი
1549
おもが.い
たづな
たび
つな.ぐ
თირკმელები
1550
おもが.い
たづな
たび
つな.ぐ
1)აღვირი
2)კავშირი
1551 キョウ ああ
えびす
ბარბაროსი
1552 レイ
リョウ
かもしか ანტილოპა
1553 ラン
テイ
おひつじ ყოჩი
1554 シュウ はじ.る
すすめ.る
სირცხვილის გრძნობა
1555 セン
エン
うらや.む
あまり
შური, შურიანობა
1556 コウ
カン
あつもの ცხელი სუფი
1557 カツ
ケツ
არ აქვს ბარბაროსი
1558 セン なまぐさ.い ცხვრისსუნიანი
1559 ルイ つか.れる
よわ.い
1)წვრილი
2)სუსტი
1560 コウ
カン
あつもの ცხელი წვნიანი
1561 はね
つばさ
1)(მწერის) ფრთები
2)ფრენა
1562 キュウ あ.う შეკრება, შეგროვება
1563 არ აქვს ალკუნი
1564 ヘン ひるが.える დროშის ფრიალი
1565 ガン もてあそ.ぶ 1)სიამოვნების მიღება
2)საკრავის დაკვრა
1566 カン はね
ふで
やまどり
ふみ
საწერი ფუნჯი
1567 エイ かげ
かげ.る
かざ.す
きぬがさ
くも.る
くもり
(თავ)ზემოთ ჭერა
1568 ギョウ あ.げる
つまだ.てる
ბრწყინვალება
1569 ボウ
モウ
おいぼ.れる მოხუცებულობა, სიბერე
1570
おい.る სიბერე
1571 ウン くさぎ.る სარეველა
1572 ドウ
ジョク

ジュク
くさぎ.る
くわ
すき
თოხი
1573 タン ふ.ける ჩანთქმული, თავდავიწყებული
1574 レイ
リョウ
きく 1)მოსმენა
2)მოაზრება
1575 リョウ いささか ოდნავ
1576 ヘイ へい.する
と.う
め.す
მიწვევა, მიპატიჟება
1577 シュウ
シュ
あつ.まる შეკრება
1578 セイ むこ სიძე
1579 レン つら.なる
つら.ねる
პარტია, ბანდა, ხროვა
1580 ソウ さと.い
みみざと.い
1)ჭკვიანი
2)სწრაფად ამთვისებელი
1581 セイ
ショウ
こえ
こわ-
ხმა, ხმაური, ტონი, მუსიკა
1582 ショウ
そび.える აფრენა
1583 ロウ ろう.する
つんぼ
みみしい
1)სიყრუე
2)ყრუ
3)დაყრუება
1584 つら.ねる
ほしいまま
みせ
ოთხი
1585 ロク あばら ნეკნი, ნეკნები
1586 コウ არ აქვს სხეულის სიღრმე, რომელზეც აკუაპუნქტურით ვერ იმოქმედებ
1587 チュウ ひじ იდაყვი, მკლავი
1588 はら მუცელი
1589 コウ არ აქვს ანუსი
1590 また
もも
1)თეძო, ბარძაყი
2)ლაჯები
1591 トツ
ジク
არ აქვს ახალი მთვარე
1592 コウ かいな
ひじ
まるい
1)ნიჭი, ტალანტი, შესაძლებლობები
2)იდაყვი, მკლავი
1593 コウ さかな სასმელთან მისატანებელი
1594 チュウ かぶと
ちすじ
よつぎ
მუზარადი, ჩაფხუტი
1595
サク
ひもろぎ ღმერთისადმი შესაწირი
1596 ハイ
はらみ
はら.む
ემბრიონი
1597 コウ かいがらぼね (აბჯრის) სამხრეული
1598 あかぎれ კოჟორა
1599 ショ
あい
み.る
みな
1)ერთად, ურთიერთ…
2)ქვემდგომი თანამოსამსახურე
1600 コウ

また განტოტება
1601 コウ არ აქვს საცურაო ბუშტი
1602 ヘン არ აქვს კოჟორა
1603 ゼイ
セイ
セツ
もろ.い
よわい
1)მყიფე, მტვრევადი, ადვილადმსხვრევადი
2)სენტიმენტალური, მგრძნობიარე
1604 キョウ わき
わけ
1)იღლია
2)სხვა გზა
3)სხვა ადაგილი
4)გვერდი, ფერდი
5)დამხმარე როლი, ხელშემწყობი როლი
1605 セキ
せい
სიმაღლე, ტანადობა
1606 ケイ すね
はぎ
წვივი, ფეხი
1607 シン くちびる ტუჩი, ტუჩები
1608 არ აქვს ელენთა
1609 エキ
セキ
わき 1)იღლია
2)გვერდი
1610 ジン არ აქვს თირკმელა, თირკმელები
1611 はらわた შიგნეულობა, ნაწლავები
1612 ふくらはぎ
こむら
こぶら
კანჭი
1613 コウ არ აქვს სხეულის ღრუ
1614 チツ არ აქვს ვაგინა
1615 セイ
ショウ
なまぐさ.い
თევზის სუნი; ახალის სუნი
1616 ノウ
ドウ
のうずる ტვინი, მახსოვრობა
1617 シュ
ショウ
は.れる
は.れ
は.らす
く.む
はれもの
დასიებული ადგილი, შესიება, სიმსივნე
1618 サイ あご
えら
ყბა
1619 ケン
キン
არ აქვს მყესი
1620 あぶら
こえ.る
სიმსუქნე; გასუქება
1621 セン არ აქვს ჯირკვალი
1622 タイ もも ბარძაყი, ბარძაყები
1623 ボウ
ホウ
არ აქვს ბუშტი
1624 リョ
せぼね
ხერხემალი
1625 オツ არ აქვს მსუქანი
1626 ハク ほじし მკლავი
1627 コウ あぶら 1)ქონი, ცხიმი, ერბო
2)მალამო, საცხი
3)ბათქაში, თაბაშირი
1628 シツ ひざ მუხლი, მუხლები
1629 コウ
キョウ
にかわ
にべ
წებო
1630 チツ არ აქვს ვაგინა
1631
あぶら
あぶらあ
პრიალა, დაზეთილი
1632 ハン ひもごり
ひもろぎ
ღმერთებისადმი შეწირვა
1633 ゼン
セン
かしわ
す.める
そな.える
1)ტაბლა
2)სინი, ლანგარი
1634 スイ არ აქვს პანკრეასი
1635 ヨウ
オウ
むね 1)მკერდი
2)დარტყმა
1636 カイ
なま.す უმი თევზის სალათა
1637 ノウ
ドウ
う.む
うみ
დაჩირქება, ჩირქი
1638 デン
トン
しり უკანალი, დუნდულები
1639 ひじ იდაყვი
1640 オク
ヨク
むね
おくする
1)სიმხდალე, სილაჩრე, შეშინება
2)აზრი
1641 ロウ არ აქვს 1)წლის ბოლო შესაწირი
2)გამოყვანილი ხორცი
1642 セイ
サイ
へそ
ほぞ
ჭიპი
1643
ドウ
ジュ
デイ
すね 1)ფეხი
2)წვივი
1644 ロウ არ აქვს მთვარის კალენდრის მე-12 თვე
1645 エン のど
べに
ფერუმარილი
1646
リョ
არ აქვს 1)კანი
2)თქმა, მოხსენება
1647 ゾウ はらわた ნაწლავები, შიგნეულობა
1648 ふせ.る
ふ.せる
ふ.す
1)დახრა, წახრა
2)განრთხმა, წოლა
1649 ゾウ
ソウ
よい 1)კარგი
2)ქრთამი
3)მსახური
1650

ヨウ
არ აქვს 1)ცოტათი უფრო
2)იძულება
1651 か.く წაღება, ტარება
1652 ショウ うすつ.く
うすづ.く
つ.く
ჩაძირვა, ჩასვლა (მზის)
1653 キュウ しゅうと მამამთილი, სიმამრი
1654 あた.える
あずか.る
くみ.する
ともに
1)მონაწილეობის მიღება
2)მიცემა, ბოძება, მინიჭება
3)მიზეზი
1655 セキ
シャ
やど.る ფუნდუკი; ქოხი; სახლი; სასახლე
1656 ねぶ.る
な.める
1)ლოკვა
2)გემება, გემოს გასინჯვა
1657 カン やかた
たて
დიდი შენობა; სასახლე
1658 ホウ もや.う
もやいぶね
ნავსაბმელი
1659 ジク
チク
チュウ

へさき
とも
გემის ზვირთსაჭრელი
1660
かじ საჭე, შტურვალი
1661 ゲン ふなべい
ふなばた
პლანშირი
1662 はしけ 1)ნავი, ჩარდახიანი ნავი, ბარჟა
2)ლიხტერი (ნავი, გემი, რომელიც ახორციელებს გადაზიდვას სატრანსპორტო გემსა და ნაპირს შორის)
1663 ショウ
シュウ
ソウ
ふね გემების სათვლელი სუფიქსი
1664 ソウ არ აქვს ტრიუმი
1665 ドウ
ショウ
トウ
いくさぶね სამხედრო გემი
1666 ふなよそおい ნავის ნავსაბმელზე მიყენება
1667 モウ
ボウ
いくさぶね მფრინავი გემი
1668 やぐら
かい
1)ნიჩაბი
2)კოშკი
1669
とも
へさき
კიჩო
1670 カン
ケン
なや.む
かた.い
なやみ
1)ძნელი
2)დათრგუნულად ყოფნა
1671 ホウ
ゆた.か
とよ
დიდებული, მდიდრული
1672 カイ
ゲイ
もぐさ
よもぎ
おさ.める
か.る
მამულა (მცენარე)
1673 シャク არ აქვს იორდასალამი
1674 ボウ
コウ
モウ
すすき
のぎ
のげ
პამპას ბალახი
1675 セン
サン
か.る ჩამოჭრა, გაკრეჭვა, შეკრეჭვა, მოსავლის აღება
1676 カイ
からし
ごみ
あくた
1)მდოგვი
2)ნაგავი
1677 あし
よし
1)ლერწამი
2)ლელი
1678 ゲン
ガン
არ აქვს ერთგვარი ცერცველა
1679 フン かおり
こうば.しい
პარფიუმერია
1680
არ აქვს ბანანი
1681 シン
არ აქვს ფითილი, პატრუქი
1682 スウ
シュウ
まぐさ 1)თიბვა
2)თივა
1683 ガイ
カイ
か.る ბალახის კრეჭა
1684 ゼン არ აქვს 1)აყვავებული, წარმატებული
2)მდიდარი
1685 レイ
リョウ
みみなぐさ 1)მცენარე
2)სოკო
1686 タイ こけ
こけら
ხავსი
1687 いじ.める
さいな.む
いらだ.つ
からい
こまかい
1)ლანძღვა-გინება
2)წვალება, წამება
1688 ホウ
ヒョウ
つと 1)ჩენჩო, ყვავილედი
2)ჩალის მოსასხამი
3)სუვენირი-საჩუიქარი
4)ქრთამი
1689 コウ
いやしく.も ნებისმიერი, ნებისმიერ შემთხვევაში
1690 キョ ちしゃ ჩირაღდანი
1691 チョ
からんし
からむし
კანაფი
1692 セン とま იატაკის ჭილოფი
1693

シャ
ショ
つと
あさ
1)ჩენჩო
2)თანაყვავილი, თანაფოთოლი
3)ჩალისგან გაკეთებული შესახვევი
4)საჩუქარ-სუვენირი
5)ქრთამი
1694 ヘイ
ビョウ
ホウ
ლემნა
1695 バイ
マイ
いちご მარწყვი
1696 ミョウ
メイ
ちゃ ჩაი
1697 レイ

レン
おおにら მწვანე ხახვი
1698
いばら
かや
くさぶき
1)ასკილი
2)ეკლები
1699 ボウ とお.い ფართო, ვრცელი, გაშლილი
1700 フク
ブク

არ აქვს ერთგვარი სოკო
1701 シュ არ აქვს 1)კოჭას ხე
2)ფშატი
1702

ここ.に
し.げる
აქ
1703 ウイ
カイ
არ აქვს კამა
1704 イン しとね ბალიში, მატრასი
1705 ジョウ
ニュ
きのこ
たけ
しげ.る
სოკო
1706 ジョ
ニョ
ゆ.でる
う.でる
დუღება, ხარშვა
1707 ケイ いばら 1)ეკალი
2)გამათრახება
1708 ジン
ニン
არ აქვს პარკოსანის მარცვალი
1709 არ აქვს ჭილოფი
1710 トウ
まめ 1)პარკოსანი მცენარე
2)მუსკატი
1711 ニン
ジン
しのぶ გვიმრა
1712 テキ おぎ ლერწამი
1713


にがな სარეველა
1714
シャ
はますげ ისლი
1715 バイ
マイ
いちご მინდვრის მარწყვი
1716 ケイ
キョウ
くき ღერო; ყუნწი
1717 エン むしろ ჩალის საფენი
1718 ガン
カン
つぼみ კვირტი, კოკორი
1719 キョウ さや ჩენჩო, ნაჭუჭი, ქერქი
1720 ロウ
たばこ თამბაქო
1721 არ აქვს ნარშავი
1722 バク

マク

ナイ
くれ
なか.れ
なし
არა…, არ…
1723 ライ
あかざ
あわち
こうがい
ჯიჯლაყა (მცენარე)
1724 セイ
ショウ
არ აქვს თალგამი
1725 カン
ケン
すげ ისლი
1726 スウ
シュウ
არ აქვს ერთგვარი მწიფე ხილი
1727
うさぎ ბოცვერი
1728
ほうれんそう ისპანახი
1729 არ აქვს 1)ერთგვარი ბალახი
2)საკრარული ხე
1730 こも
まこも
ჭილოფის დასამზადებელი ლერწამი
1731 リョウ ひし 1)წყლის წაბლი
2)რომბი
1732 うす 1)წვრილი, თხელი
2)ქვემდგომი
1733 シュク まめ მარცვლოვნები, მარცვლები
1734 スイ
サイ
あつ.まる შეკრება, შეგროვება
1735 ドウ
トウ
არ აქვს 1)ღვინო
2)ველური ვაზი
1736 ヘイ
ヒョウ
うきくさ მოტივტივე მცენარეები
1737
しお.れる
しな.びる
1)ჭკნობა, ხმობა, გახუნება
2)კოჭლობა, კოჭლი
1738 ホウ も.える
きざ.す
めばえ
きざ.し
1)სიმპტომების გამოვლენა
2)ღივი, მორჩი, კვირტი, ამონაყარი
1739 ケン かや
かんぞう
მისკანტუსი (ერთგვარი ბალახი)
1740 არ აქვს სალათა (მცენარე)
1741 არ აქვს ფშატი, ველური ზეთისხილი
1742 ガク うてな ყვავილის ჯამი
1743 リツ むぐら მცოცავი მცენარეები, ვაზი და.ა.შ.
1744 カツ
カチ
つづら
くず
პუერარია, კუძუ
1745
არ აქვს 1)ვაზი, ყურძენი
2)პორტუგალია
1746 トウ ただ.す სწორი
1747 しお.れる
しな.びる
しぼ.む
な.える
კუტარელა
1748 არ აქვს ნიორი
1749 よし
あし
ლერწამი
1750 ヤク არ აქვს 1)ყვავილის მტვერი ბუტკოზე
2)ერთგვარი მაღალი ბალახი
1751 ソウ ねぎ მწვანე ხახვი
1752 クン არ აქვს ნიორი
1753 シュウ あし
ふ.く
ふき
ჩალით გადახურვა; ყავარით გადახურვა
1754 シュウ あかね
あつ.まる
あつ.める
შეგროვება
1755 モウ
ボウ
こうむ.る
おお.う
くら.い
1)უგულვებელყოფა
2)სიბნელე, უვიცობა
3)მიღება
4)შეცვა(შეიცავს)
5)მონგოლეთი
1756 サン にんにく
ひる
のびる
ნიორი
1757 コン
არ აქვს სამზოლიანი სანსევიერია (მცენარე)
1758 ボウ
ホウ
არ აქვს (ბოტ.) ბირკა
1759


がま
かば
かま
1)კუტარელა
2)ზამბახი
1760 ジャク
ニャク
არ აქვს ერთგვარი წყლის მცენარე
1761 コウ よもぎ არტემისია (მცენარე)
1762 セキ むしろ ჩალის ჭილოფი, ჩალის საგები
1763 オオ
オウ
とう 1)ყვავილის ღერო
2)ენერგიულად ზრდა
1764 ガイ
カイ
コウ
ふた
けだ.し
おお.う
かさ
かこう
თავსახური, საცობი
1765 めどぎ 1)(ბოტ.) ფარსმანდუკი
2)მკითხაობისას გამოყენებული მცენარეები
1766 ジョク
ニク
しとね საწოლი
1767
サイ
みの ჩალის საწვიმარი
1768
ヘイ
არ აქვს აბუსალათინი
1769 シュウ არ აქვს (გამოიყენება შედგენილ სიტყვებში)
1770 ホウ
よもぎ აბზინდა
1771 シュン
ぬなわ ერთგვარი წყლის მცენარე
1772 シン
リク
リョウ
たで ხშირი ბალახი
1773 ベツ ないがしろ
なみ.する
くらい
さげす.む
1)იგნორირება არაფრად ჩაგდება
2)დაცინვა, მასხრად აგდება
3)შეზიზღება, შეძულება
1774 マン
バン
はびこ.る
つる
1)პწკალი, ლერწი
2)გავლენა, კავშირები, გავრცელება
3)გართხმა
4)აყვავება
5)ძალმოსილი
1775 フク
ホク
არ აქვს გიგანტური ჭარხალი, დაიკონი
1776 テイ
タイ
へた 1)ყვავილის ჯამი
2)ღერო
1777 シャ
ショ
さとうきび შაქრის ლერწამი
1778 シン
サン
არ აქვს აჯეჯილება, აბიბინება
1779 ウツ
うち
おとこよもぎ
ხშირი ზრდა
1780 ゾク
ソウ
まぶし
ერთად შეკრება
1781
ショ
あおもの მწვანილეული; ბოსტნეული
1782 イン
オン
かげ 1)ჩრდილი
2)ჩრდილიდან ხელშეწყობა
1783 ヘイ
ヘツ
フツ
おお.う
おお.い
1)დაფარვა, დაჩრდილვა
2)გადაყირავება
1784 ジン
タン
არ აქვს ერთგვარი ბალახი
1785 バン
ハン
არ აქვს ფუფუნების მატება
1786 ジン
シン
きのこ
たけ
სოკო
1787 ズイ しべ 1)ბუტკო
2)მტვრიანები
1788 キョウ そば წიწიბურა
1789 ケツ わらび ეწერის გვიმრა
1790 トウ
とろ.かす
とろ.ける
うご.く
1)გალღობა, გადნობა
2)მოხიბლულად ყოფნა
1791
かぶ
かぶら
あれる
თალგამი
1792 ショウ よもぎ 1)სარეველა
2)მამულა (მცენარე)
3)მარტოხელა, ჩუმი
1793 いも კარტოფილი
1794 ライ つぼみ კვირტი, კოკორი (ჯერ გაუშლელი)
1795 ウン
オン
たくわ.える
つ.む
დაგროვება, მარაგი
1796
ぜんまい საჭმელად ვარგისი გვიმრა
1797 カイ
ワイ
არ აქვს ბარაქიანად აღმოცენება
1798 ケイ

カイ
あざみ
さく
とげ
ნარშავი
1799 ロウ ほうれんそう ისპანახი
1800 キョウ
コウ
はじかみ ჯანჯაფილი
1801
ショウ
ショク
ソウ
みずたで ერთგვარი ბალახი
1802 テイ
な.ぐ
なぎ
か.る
(მტრის) დაგდება, დამხობა
1803 カイ らっきょう
ხახვი
1804 コウ こう.じる
みま.かる
მოკვდომა
1805 ソウ やぶ რაყა, ბარდი, შამბნარი; წარაფი, ტევრი, უღრანი
1806 サツ
サチ
არ აქვს ბუდა
1807 ショ
いも 1)კარტოფილი
2)ბატატი
1808 タイ とう
あぶらな
ჭოტი, პარკი
1809 セイ
ザイ
ひと
ととの.える
なずな
1810 コウ わら ჩალა
1811 シャ
セキ
ジャク
かり.る
ふ.む
1)ხალიჩა
2)სესხება, თხოვება
1812 ゾウ
ソウ
くら
おさ.める
かく.れる
1)დამალვა
2)ფლობა, ქონა
1813 ビョウ
バク
かろ.んじる
とお.い
1)ნათელის მოფენა
2)შორს
3)მშვენიერი
1814 グウ

ゴウ
はすのね ლოტოსის ღერო
1815 レイ あかざ ველური ისპანახი
1816 ゲイ
ウン
う.える
のり
わざ
ხელობა, ოსტატობა
1817 ソウ やぶ რაყა, ბარდი, შამბნარი; წარაფი, ტევრი, უღრანი
1818 ショ
ジョ
いも კარტოფილი
1819 アイ არ აქვს მდიდრული, დიდებული, დახვეწილი, ჰარმონიული და.ა.შ.
1820 リン ტატამის დასამზადებელი ლერწამი
1821 ズイ
しべ 1)ბუტკო
2)მტვრიანები
1822 あし
よし
ლერწამი, ლელი
1823
よみがえ.る 1)გამოცოცხლება, აზრზე მოსვლა
2)გაცოცხლება, მკვდრეთით აღდგომა
1824 ウン つ.む დაგროვება
1825 セツ არ აქვს მამულას ერთგვარი ჯიში (მამულა მცენარეა)
1826 ハク
ビャク
きはだ
きわだ
ღივი, მორჩი, კალამი
1827 セン こけ ხავსი
1828 つた სურო
1829 ケン つつし.む პატივისცემა
1830 コウ さけ.ぶ
よびな
1)ნიშანი; სიმბოლო
2)რიცხვი
1831 か.ける მცხრალი (მთვარე)
1832 シツ しらみ 1)ტილები
2)პარაზიტები
1833 ボウ あぶ ბუზანკალი
1834 ゼイ
ネイ
ゼツ
ネチ
ぶゆ
ぶよ
ぶと
1)კოღო
2)ქვიშის ბუზი
1835 ボウ
ホウ
ビョウ
はまぐり
どぶが.い
ორსადგულიანი მოლუსკი
1836
イン
みみず ჭიაყელა
1837 コウ
ショウ
არ აქვს 1)ტუჩფეხიანები, ასფეხა
2)კალია
1838 ソウ のみ
はやい
რწყილი
1839 არ აქვს 1)სულელი
2)გასულელება
1840 არ აქვს თავკომბალა
1841 キュウ みみず ჭიაყელა
1842 ユウ არ აქვს მრავალფეხა
1843 カン არ აქვს ხამანწკა
1844 არ აქვს 1)მახრა
2)ციკადა
1845
ショ
うじ ჭია, მატლი
1846 レイ არ აქვს 1)ნემსიყლაპია
2)მთვარის სატურნია (ერთგვარი პეპელა)
1847 タン არ აქვს 1)ბარბაროსი
2)კვერცხი
1848 レイ
かき ხამანწკა
1849 カイ
ユウ
かいちゅう
はらのむし
კუჭ-ნაწლავის ჭიები
1850
かえる
かわず
ბაყაყი
1851 チュ
シュ
არ აქვს ობობა
1852 カツ არ აქვს ერთგვარი ლიქიორა[ლოკოკინა]
1853 コウ
キョウ
みずち დრაკონი
1854 コウ はまぐり ორსადგულიანი მოლუსკი
1855 キョウ こおろぎ ჭრიჭინა
1856 キョウ ころぎ
きりぎりす
ჭრიჭინა
1857 シツ
チツ
ひる წურბელა
1858 ケン えび კრევეტი, კრევეტები
1859 ソウ
ショウ
たこ რვაფეხა
1860 ヨウ さなぎ ჭუპრი
1861 ゼイ
セイ
タイ
もぬ.ける
ぬけがら
მწერის კანის ცვლა
1862
ひむし 1)ჩრჩილი
2)ღამის პეპელა, ფარვანა
1863 ショク
ゾク
いもむし 1)მწვანე მუხლუხო
2)სიჩუანი (პროვინცია ჩინეთში)
1864 ホウ はち 1)ფუტკარი
2)კელა, ბზიკი
3)კრაზანა
1865 シン არ აქვს ორსადგულიანი მოლუსკი
1866 ケン しじみ მტკნარი წყლის მოლუსკი
1867 არ აქვს მრავალფეხა
1868 არ აქვს ერთგვარი მწერი
1869 あさり ერთგვარი ორსადგულიანი მოლუსკი
1870 ショ არ აქვს გომბეშო
1871 タン あま კვერცხი
1872 エン
タン
არ აქვს კლაკვნა
1873 くも ობობა
1874 あぶらむし მღილი
1875 ミツ
ビツ
არ აქვს 1)ნექტარი
2)თაფლი
1876 シャク
セキ
とかげ ხვლიკი
1877 チョウ ひぐらし
せみ
ციკადა
1878 エキ არ აქვს ხვლიკი
1879 ケン にな საჭმელად ვარგისი მდინარის ლოკოკინა
1880 セイ არ აქვს ნემსიყლაპია
1881 エン
ワン
არ აქვს კლაკვნა
1882 セン
ゼン
せみ ციკადა
1883 ロウ みつろう
ろうそく
სანთელი, ცვილი
1884 არ აქვს თავკომბალა
1885 カツ さそり
すくもむし
მორიელი
1886 არ აქვს ლიქიორა, ლოკოკინა
1887 ショク むしば.む 1)დაბნელება
2)დეფექტის ქონა
1888 コウ いなご
ばった
კალია
1889 ヘン こうもり
ღამურა
1890 はりねずみ
ზღარბი
1891 フク
არ აქვს ღამურა
1892 ユウ არ აქვს მაისის ბუზი
1893
えび კრევეტი, ლობსტერი
1894 シツ しらみ ტილი; პარაზიტი
1895 フク まむし 1)ასპიტი
2)გველგესლა
1896 არ აქვს პეპელა
1897
かたつむり ლოკოკინა
1898 ヨウ はえ
はい
ბუზი
1899 ロウ არ აქვს ჩოქელა
1900 メイ
ミョウ
ずいむし მავნე პარაზიტი
1901 ケイ ほたる ციცინათელა
1902 セキ
カク
さ.す დანესტვრა
1903 ゴウ はさみ კლანჭები
1904 トウ არ აქვს ჩოქელა
1905 にし
にな
1)პაწუა
2)საჭმელად ვარგისი
3)ხრახნული ფორმის მტკნარი წყლის მოლუსკი
1906 ロウ
けら მახრა, ბოსტანა
1907 シュウ いなご კალია
1908 シュツ არ აქვს კალია
1909 チツ
チュウ
ちっ.する
かく.れる
მწერების ზამთრის ძილი
1910
ひき გომბეშო
1911
ひき გომბეშო
1912 シツ არ აქვს კალია
1913 ボウ
モウ
うわばみ
おろち
ბოა კონსტრიქტორი; პითონი
1914 ハン わだかま.る
わらじむし
დახვევა, ჩახვევა
1915 ギョウ
ジョウ
არ აქვს კუჭნაწლავის ჭიები
1916 チュウ
むし მწერი
1917 ボウ
モウ
うわばみ
おろち
პითონი, ბოა კონსტრიქტორი
1918 トウ არ აქვს ჩოქელა
1919 カイ かに კიბორჩხალა
1920 あり ჭიანჭველა
1921 セン არ აქვს გომბეშო
1922 ヨウ はえ
はい
ბუზი
1923 カツ さそり მორიელი
1924 カイ かに კიბორჩხალა
1925 エイ არ აქვს ტრიტონი
1926 ゼン

ネン
ジュ
ニュ
うごめ.く ჭიის ცოცვა
1927 ワク
カク
არ აქვს 1)(მწერი.) მზომელა
2)მზომელას მუხლუხო
1928 シュン うご.めく ხვეული
1929 レイ かき ხამანწკა
1930 きくいむし ჭიისგან შეჭმული
1931
არ აქვს ბრინჯის მატლი
1932 ジク はなぢ ცხვირიდან სისხლდენა
1933 エン あまり
しく
はびこ.る
გადავსება
1934 ゲン
ケン
てら.う თავის წარმოჩენა, თავის მოჩვენება
1935
ギョ
არ აქვს მთავრობის შენობა
1936 みち გზაჯვარედინი
1937 サン არ აქვს თხელი კიმონო
1938 ジツ あこめ 1)ყოველდღიური ჩასაცმელი
2)საცვლები
1939 ジン
ニン
こくび
おくみ
しとね
ხალათის საყელო; ჩაკერებული ნაჭერი
1940 キン ふすま ქვეშაგები
1941 ベイ
ケツ
たまと
たもと
1)სახელო
2)მთისძირი
3)კიდე
1942 ホウ わたいれ პიჯაკი
1943 タン かたぬ.ぐ
მხრების მოშიშვლება; წელამდე გაშიშვლება
1944 シュウ そで 1)სახელო, სახელოები
2)შენობის ფრთა
1945 シン არ აქვს 1)თხელი კიმონო
2)ნაქარგი
1946 バツ
あこめ მეომრის თავსაკრავი
1947 コン არ აქვს საიმპერატორო ხალათი
1948 ハン არ აქვს 1)ზაფხულის კიმონო
2)მოკლე ჩასაცმელი
1949 デイ
არ აქვს მემკვიდრეობითი ტაძარი
1950 フク არ აქვს ქსოვილი რაიმეს შესახვევად
1951
はかま
ずぼん
ჰაკამა (იაპონური შარვალი)
1952 ジン
ニン
こくび
おくみ
しとね
1)ტანსაცმლის საყელო
2)ჩაკერებული ნაჭერი
1953 コウ
キョウ
あわせ დაზოლილი (კიმონო)
1954 エイ すそ 1)შთამომავალი, მემკვიდრე
2)საზღვარი
1955 キュウ
かわごろも ტყავის ჩასაცმელი
1956 クン もすそ 1)ქობა, არშია
2)საცვალი
1957 うち
うら
უკანა მხარე, ზურგის მხარე, რევერსი, შიდა პირი და.ა.შ.
1958 おぎな.う
たす.ける
ます
დახმარება
1959 リョウ うちかけ ისტორიული ხალათი
1960 ショウ
もすそ
ქვედაკაბა
1961 ホウ
つつ.む 1)გახვევა, შეხვევა, შეფუთვა
2)გადაფარება, დაფარვა
1962 キョ
すそ 1)მანჟეტი
2)ქობა, არშია, კიდე
3)მთისძირი
1963 ヘン
せま.い
ვიწრო
1964 コン ふんどし თეძოსსახვევი (ტრუსი)
1965
ホウ
むつき სახვევი
1966 ウン
オン
ぬのこ ხალათი
1967 ジョク しとね ბალიში; ქვეშაგები; ლოგინი
1968 タイ
トン
あ.せる
ぬ.ぐ
გახუნება, ფერის დაკარგვა
1969 ショウ
シュウ
チョウ
かさね.る ნაკეცები
1970

ロウ
いと ჩვარი, ძონძები
1971 セツ けが.れる
な.れる
ბინძური
1972 キョウ むつき სახვევი (ბავშვის შესახვევად)
1973 オウ ふすま
あお
გაუმჭირვალე თეჯირი (გასაწევი კარები)
1974 ヘキ
ヒャク
ひだ
しわ
ნაკეცი, ნაოჭი და.ა.შ.
1975 トウ ふんどし
まち
ჩაკერებული ნაჭერი
1976 ラン ぼろ ჩვრები, ძონძები
1977 ジュ したぎ
はだぎ
საცვლები
1978 シン はだぎ საცვლები
1979 ラン
リン
არ აქვს ერთგვარი ქსოვილი
1980 のぞ.く
うかが.う
1)შეჭყეტვა, ჩაჭყეტვა
2)თვალის გადაკვრა
3)მხედველობის არეში გამოჩენა
1981 テン のぞ.く
うかが.う
შეჭვრეტა
1982 ゲキ
ケキ
かんなぎ
みこ
მჩხიბავი, გრძნეული, ჯადოქარი
1983 コウ あ.う შეხვედრა
1984 キン まみ.える შეხვედრა, აუდიენცია
1985 ラン
み.る 1)შეხედვა
2)კვლევა
3)ჭვრეტა
1986 覿 テキ あ.う 1)შეხვედრა
2)ნახვა
1987 テイ ふ.れる შეხება; შეგრძნება; შეჯახება
1988
スイ
くちばし
はし
ნისკარტი
1989 ショウ さかずき თასი
1990 არ აქვს いかる
いかるが
ფართენისკარტიან ფრინველთა სახეობა
1991 しらせ ნეკროლოგი
1992 ジン
シュン
シン
き.く
と.う
たず.ねる
1)შეკითხვა, გამოკითხვა
2)გამოძიება
1993 コウ არ აქვს დაბნევა
1994 なま.る
なま.り
あやま.る
1)აქცენტი
2)დიალექტი
1995
いぶか.る ეჭვი
1996 ケツ
わかれ
わかれ.る
1)გამოყოფა, განცალკევება
2)საიდუმლო
1997 トツ ども.る ბორძიკით ლაპარაკი, ენის დაბმა, ენაბლუობა
1998 しか.る
せ.める
გალანძღვა, გათათხვა
1999 チュウ არ აქვს შენიშვნები, კომენტარ(ებ)ი
2000 よみ ეგზეგეზა (კლასიკური ტექსტების გარჩევა)
2001 ののし.る დაცინვა
2002
ショ
のろ.う წყევლა
2003 ケイ
ゲイ
けい.する
まい.る
いた.る
もう.でる
ტაძრის მონახულება
2004 わび
わび.しい
かこつ
わ.びる
わび.る
მობოდიშება
2005 いつわ.る ტყუილი, მოტყუება
2006 セン せん.ずる
かい
あき.らか
1)დისკუსია
2)სელექცია
3)შედეგი
2007 チョウ あつら.える
いど.む
წესრიგი
2008 チュウ
チュ
ちゅう.する
ころ.す
せ.める
სიკვდილით დასჯა
2009 キョウ たばか.る
たぶら.かす
た.らす
თაღლითობა
2010 カイ いまし.める 1)დაჯერება, (წინასწარ) გაფრთხილება
2)აკრძალვა
2011 しい.る
し.いる
あざむ.く
ცილის დაწამება, ცილისწამება
2012 ショウ
ジュ
とな.える
よ.む
1)დეკლამაცია, საჯარო კითხვა
2)გალობა
2013 カイ おし.える ინსტრუქტირება
2014 スイ だれ
たれ
ვინ; ვინმე
2015
ハイ
そし.る დაცინვა, მასხრად აგდება; ცილისწამება
2016 テン へつら.う პირფერობა
2017 カン いさ.め
いさ.める
1)დაჯერება
2)გადარწმუნება
2018 ソウ
ショウ
いさか.う
あらそ.う
いさ.める
うった.える
ჩხუბი
2019 へつら.う
へつら.い
მლიქვნელობა
2020 チョウ ちょう.ずる
うかが.う
しめ.す
ჯაშუშობა, დაზვერვა
2021 ケン かまびす.しい
わす.れる
1)დავიწყება
2)ხმაურიანი
2022 エキ
おくりな გარდაცვალებისშემდგომი სახელი
2023 ガク わめ.く
あご
სიმართლის ლაპარაკი
2024 テイ
タイ
あき.らめる
あきら.める
つまびらか
まこと
1)მიტოვება
2)დანებება, დამორჩილება
2025 カイ かな.う
やわ.らぐ
ჰარმონია
2026 カン いさ.める 1)დაჯერება
2)გადარწმუნება
2027 いみな
い.む
სიკვდილისშემდგომი (ნამდვილი) სახელი
2028 アン
オン
そら.んじる დამახსოვრება
2029 フウ そら.んじる 1)სიტყვის გადაკვრა
2)გამასხარავება, დაცინვა
2030 ゲン ことわざ ანდაზა
2031 い.う
いい
おも.う
いわゆる
წარმოშობა, ისტორია, ზეპირი გადმოცემა
2032 メイ
ベイ
なぞ 1)ამოცანა, გამოცანა, თავსატეხი
2)გადაკრული სიტყვა, ნართაული, ქარაგმა
2033 ヒツ しずか ჩუმი, წყნარი
2034 ギャク
キャク
たわむ.れる სპორტი
2035 ボウ
ホウ
そし.る გაკრიტიკება, უგულვებელყოფა, გაკიცხვა და.ა.შ.
2036 エキ
おくりな სიცილი
2037 ケイ しわぶき ხველა
2038
はか.る 1)გეგმა
2)აწონდაწონილი
2039 タク
チャク
せ.める
とが.める
დანაშაული
2040 ビュウ
ビョウ
ミュウ
あやま.る შეცდომა
2041 オウ
うた.う 1)განდიდება
2)განცხადება, გამოთქმა, გადმოცემა
2042
かまびす.しい ხმაურიანი
2043 ショウ あかし მოწმობა, მტკიცებულება; მოწმე
2044 ケツ
キツ
いつわ.る
いつわ.り
მოტყუება
2045 そし.る ცილი, ცილისწამება
2046 タン はなし საუბარი, ლაპარაკი
2047 ソウ さわ.ぐ ყვირილის ატეხვა, ახმაურება, ხმაურის ატეხვა
2048 トウ
セン
タン
うわごと
たわごと
うるさくしゃべ.る
ბოდვა
2049 たと.える
たと.え
ილუსტრირება
2050 ケン せめ.る საყვედური
2051 ドク
トク
トウ
よ.む 1)წაკითხვა
2)სწავლა
2052 サン ほ.める
たた.える
1)ქება
2)სურათის სახელი
2053 ヘン か.わる
か.える
1)ცვლილება, შეცვლა
2)უცნაური
2054 エン うたげ ლხინი, ქეიფი
2055 シュウ あだ
むく.いる
1)მტერი
2)შურისძიება
2056 シュウ あだ
むく.いる
あ.たる
1)მტერი
2)შურისძიება
2057 ザン
サン
そし.る ცილისწამება
2058 ジョウ ゆず.る ნების დართვა
2059 シン არ აქვს ავისმომასწავებელი ნიშანი
2060 サン ほ.める
たた.える
1)ქება
2)სურათის სახელი
2061

こだま ხის სული
2062 谿 ケイ たに
たにがわ
ველი
2063 カツ ひら.ける
ひろ.い
ცარიელი
2064 カイ
ガイ
あに შეფუცხუნება
2065 エン
ワン
არ აქვს ოქროცერცვა, ბარდა
2066 ジュ たて
た.てる
こども
1)ვერტიკალი
2)ბავშვი
2067 ホウ
ゆた.か
とよ
ბარაქიანი; მდიდრული; უხვი და.ა.შ.
2068 チョ
いのしし
ღორი; ტახი
2069 ヒョウ
ホウ
არ აქვს ლეოპარდი; პანთერა
2070 არ აქვს სიმამაცის ამსახველი ჰერალდიკური მხეცი
2071 チョウ てん 1)კვერნა
2)სიასამური
2072 キュウ არ აქვს მამაცი ჰერალდიკური ცხოველი
2073 カク
ハク
むじな მაჩვი
2074 ボウ
バク
かたち
かたどる
გარეგნობა; ფორმა; გამომეტყველება
2075
ライ
たぬき ენოტისებური ძაღლი
2076 バク
ミャク
არ აქვს ტაპირი
2077 タン
トン
むさぼ.る 1)სურვილი
2)შური
3)განებივრება, გათამამება
2078 セイ
シャ
もら.う 1)მიღება
2)ქონა
3)დაუფლება
2079 ヘン おとし.める
おと.す
1)დეგრადირება
2)დამცირება
2080 テン
チョウ
は.る
つ.く
1)ჩასობა, ჩარჭობა
2)მიკვრა, მიწებება
2081 おく.る 1)დატოვება
2)საჩუქარი
2082 まいな.い
まいな.う
ქრთამი
2083 セン
ゼン
いや.しい
いや.しむ
いや.しめる
しず
やす.い
1)შეზიზღება
2)ცხოვრების დაბალი დონე, სიღარიბე
2084 シン にぎ.わい
にぎ.やか
にぎ.わす
にぎ.わう
1)გაყვავება, გაფურჩქვნა,
2)ფუსფუსი, ალიაქოთი, გამოცოცხლება
2085 セン
ゼン
いや.しい
いや.しむ
いや.しめる
しず
やす.い
1)ზიზღი
2)სიღარიბე
2086 か.ける
かけ
1)აზარტული თამაში
2)სანაძლეოს დადება
3)ფსონის ჩასვლა
2087 タン
レン
すか.す დარწმუნება
2088 サイ არ აქვს 1)კამათელი
2)ტაძრის მონახულება
2089
にえ მიძღვნა, შეწირვა
2090 セイ いぼ ფუფუნება
2091 ガン にせ სიყალბე, ყალბი, გაყალბებული
2092 エイ あまり 1)გამარჯვება
2)ნამატი
3)სიჭარბე
2093 シン はなむけ გამოსათხოვარი საჩუქარი
2094 არ აქვს ძალა, ძალაუფლება, ძლიერება
2095 ショク あがな.う გამოსყიდვა
2096 タン
あから.める გაწითლება
2097 カク あかい
あか
かがや.く
1)მოულოდნელად
2)ბრწყინვა
2098 シャ あかつち წითელი
2099 スウ
ソク
しゅ
おもむ.く
はし.る
1)გაქცევა
2)სწრაფი
2100
あし 1)ფეხი
2)ყვავილის ჯამი
3)ლოტოსის პოზაში ჯდომა
2101 あと
はや.い
1)ფეხის კვალი, ნაკვალევი
2)კვალი, დანაშთი
2102 つまだ.つ
むつゆび
ფეხის თითების ბალიშები
2103 ハツ
バツ
おくがき
ふ.む
1)ეპილოგი
2)პოსტსკრიპტუმი
2104 テツ あやまつ
つまず.く
წაბორძიკება
2105 არ აქვს ლოტოსის პოზაში ჯდომა
2106 サン არ აქვს რყევა, ბარბაცი, ტორტმანი
2107
びっこ
ちんば
კოჭლობა, ხეიბრობა
2108 セン はだし ფეხშიშველი
2109
また.がる
またが.る
また.ぐ
1)გაჩაჩხვა
2)გაშლა
2110
ひざまず.く მუხლის მოყრა
2111 キョウ あしおと ნაბიჯების ხმა
2112 ロウ
リョウ
არ აქვს ბარბაცი
2113 くるぶし კოჭი
2114 キョ
うずく.まる მიწაზე გართხმა; მობუზვა
2115 ソウ
ショウ
あと კვალი, ნაკვალი, ფეხის ნაკვალევი
2116 ショウ かかと
くび.す
きび.す
つ.ぐ
ქუსლი
2117 ジュウ ふ.む დაბიჯება, გათელვა
2118 テイ ひづめ ჩლიქი
2119 ケン いざ.る
あしなえ
なや.む
ხეიბარი, კუტი, საპყარი
2120 トウ ふ.む დაბიჯება, გათელვა
2121 つまず.く ბორძიკი
2122 ケイ みち
わた.る
გზა
2123 ソウ
ショウ
うご.く
よろ.めく
1)სვლა, ფეხის გადადგმა
2)ბარბაცი, ტორტმანი
2124 ヒツ さきばらい პროცესიის დროს მეფის წინ მავალი პიროვნება
2125 シュク
セキ
せ.まる 1)ვიწრო ადგილი
2)მოღუშვა
3)უახლოვდება
2126 セキ
シャク
あと კვალი, ნაკვალევი, ფეხის კვალი
2127 セキ あしうら
あしのうら
ლანჩა
2128 マン
ハン
よろ.めく ბარბაცი, ტორტმანი
2129 ショウ あと ნაკვალევი; კვალი
2130 ソン
シュン
つくば.う
うずくま.る
1)დახრა, მოხრა
2)ჩაცუცქვა, ჩაყუნცვა
2131 シュク
シュウ
け.る წიხლი
2132 ケツ
ケイ
たお.れる
つまず.く
წაბორძიკება
2133 ボク
ホク
みずかき ლასტები
2134 ソウ さわ.ぐ ხმაური, ხმაურიანი
2135 ヘキ いざ.る
いざ.り
ხოხვა
2136 チョク
タク
არ აქვს 1)დატკეპვნა
2)ნანგრევები
2137 チョ
チャク
ためら.う ყოყმანი
2138 チュウ
チュ
シュウ
ジュ
ためら.う ყოყმანი, ჭოჭმანი
2139 テキ しゃが.む
たちもとお.る
ჩაცუცქვა, ქუსლებზე ჩაჯდომა
2140 つまず.く წაბორძიკება
2141 リン にじ.る
ふ.む
1)წინ გაჭრა
2)გათელვა
2142 リン にじ.る
ふ.む
1)წინ გაჭრა
2)გათელვა
2143 キュウ
キョウ
თვით
2144 むくろ
からだ
1)სხეული
2)გვამი
3)ხე გამომპალი გულით
2145 タイ
テイ
からだ
かたち
1)სხეული
2)სუბსტანცია
3)ობიექტი
4)რეალობა
2146 かわ.す აცილება, პარირება
2147 アツ きし.る
きし.む
1)წრიპინი
2)ჭრიალი
2148 ヤク
アク
くびき უღელი
2149 シン
よこぎ 1)მწუხარე, სამწუხარო
2)ბრუნვა
2150 არ აქვს ძნელი პროგრესი
2151 არ აქვს დაბალი
2152 リョウ არ აქვს სატრანსპორტო საშუალებების სათვლელი სუფიქსი
2153 リョウ არ აქვს დიდი ავტომობილების სათვლელი სუფიქსი
2154 こにだ
ほろぐるま
にぐるま
ფორანი; ჩარდახიანი ურემი
2155 レン たごし
てぐるま
პალანქვინი
2156 シュウ あつ.める
やわ.らぐ
შეკრება, შეგროვება, კომპილირება
2157 ソウ あつ.まる შეკრება
2158 フク მანა (თვალის)
2159 テン
ネン
きし.る
めぐ.る
წრიპინი
2160 輿 かご
こし
პალანქვინი, ჯალამბარი
2161 コク こしき მორგვი
2162 エン ながえ სავენტილაციო შახტი
2163 ロク ころ 1)შკივი
2)გორგოლაჭი
2164 テツ わだちい
わだち
1)კალაპოტი
2)ბორბლით დატოვილი კვალი (კელია)
2165 カン
コン
არ აქვს 1)სიძნელეები
2)უიღბლობა
2166 コウ
ゴウ
とどろ.かす
とどろ.く
1)ღრიალი, გრგვინვა
2)ჭექა, ჭექა-ქუხილი
2167 くつわ
たづな
აღვირი, ლაგამი
2168 レキ ひ.く
きし.る
გადავლა, გაჭყლეტა
2169 არ აქვს შკივი
2170 つみ ცოდვა; დანაშაული
2171 ヘキ
きみ
ひら.く
め.す
1)ყალბი
2)დასჯა
3)დანაშაული
4)კანონი
2172 ラツ から.い მწარე
2173 ベン
ヘン
わきま.える
わ.ける
はなびら
あらそ.う
დისკრიმინაცია, გარჩევა
2174 や.める 1)სიტყვები, ფრაზა
2)სიტყვით გამოსვლა
2175 ベン
ヘン
あ.む დაწვნა, მოქსოვა
2176 ベン
ヘン
わきま.える
わ.ける
はなびら
あらそ.う
საუბრის მანერა; დიალექტი
2177 არ აქვს つじ ჯვარედინი, გზაჯვარედინი
2178 辿 テン たど.る
たどり
1)(გზას) მიყოლა
2)დევნა, გამოდევნა, დადევნება, გამოდგომა
2179 არ აქვს შემოვლითი გზა
2180 キツ まで
およ.ぶ
…მდე
2181
არ აქვს გამოიყენება როგორც ფონეტიკი
2182 トウ に.げる
に.がす
のが.す
のが.れる
ლტოლვა, გაქცევა, თავის დაღწევა
2183 ホウ
ヒョウ
ほとば.しる
は.しる
გაშხეფება, ჭავლი
2184 セキ
シャク
あと
1)ანაბეჭდი
2)შთაბეჭდილება
2185 コウ あ.う
まみ.える
შეხვედრა
2186 ショウ არ აქვს უსაქმურობა
2187 キュウ つれあ.い 1)დაწყვილება
2)შეკრება
3)შეხვედრა
2188 ケイ みち
こみち
さしわたし
ただちに
გასასვლელი, გზასავალი
2189 トウ
とど.まる შეჩერება
2190 シャ
ゲン
は.う
は.い
むか.える
この
1)ხოხვა, ცოცვა
2)განრთხმა
2191 テイ たくま.しい ძლიერი, ღონიერი
2192 シュン しりぞ.く 1)გასეირნება
2)უკან წასვლა
2193 ホウ あ.う
むか.える
1)შეხვედრა, დანიშნული შეხვედრა
2)პაემანი
2194 タツ
たち 1)მისვლა, მიღწევა
2)ინტელიგენტი
2195 フク
ヒツ
ヒョク
ヒキ
せま.る
むかばき
1)იძულება, ძალდატანება
2)დეზის კვრა
2196 トン
シュン
のが.れる 1)გაქცევა
2)თავის არიდება, თავის დაღწევა
3)განთავისუფლება
2197 アツ とど.める
と.める
შეჩერება
2198 カン
コウ
いとま
ひま
მოცალეობა
2199 ヨウ はる.か შორი, შორეული
2200 ソン したが.う
へりくだ.る
ゆず.る
მორიდება, მოკრძალება
2201
サク
さかのぼ.る 1)აღმა წასვლა
2)წარსულში წასვლა
2202 トン のが.れる დამალვა, გაქცევა, ლტოლვა
2203 キョ あわ.てる
あわただ.しい
すみやか
にわか
1)შიში
2)აგიტაცია
2)დაბნევა
3)ჩქარობა
2204 ヨウ むか.える
もと.める
დახვედრა
2205 マイ
バイ
ゆ.く 1)წასვლა
2)ჯობნა
2206 カイ あ.う მოულოდნელად შეხვედრა
2207 スイ おくぶか.い ღრმა
2208 ヘン あた.り
ほと.り
-べ
კიდე, ზღვარი, საზღვარი
2209 めぐ.る 1)გარშემოვლა
2)დამალვა, შენიღბვა
2210 カン არ აქვს 1)ადგილის სახელი
2)ხის ჭრიჭინა
2211 ひな
ひな.びる
いや.しい
1)მდაბალი
2)სოფელი
2212 テイ
ジョウ
არ აქვს
2213 リン とな.る
となり
მეზობელი
2214 タン არ აქვს ადგილის სახელი
2215 テイ よう ინტოქსიკაცია
2216 シュウ
ジュ
おさ
ふるざけ
さけのつかさ
ბელადი, წინამძღოლი, მეთაური
2217 チュウ
チュ
かも.す საკე
2218 タン
チン
ふ.ける 1)მავნე ჩვევა
2)პოზიცია
2219 カン たけなわ ყელში ამოსვლა
2220 メイ
よう ტკბილი საკე
2221 ラン
リン
あわ.す
さわ.す
წყალში გახსნილი მათეთრებელი
2222 サク ძმარი
2223 ダイ
タイ
テイ
არ აქვს 1)შრატი
2)კარგი ბუდისტური სწავლება
2224
არ აქვს ადუღებული კარაქი
2225 セイ さ.ます
さ.める
გამოღვიძება, გამოფხიზლება
2226 ハツ かも.す 1)ფერმერტირება
2)დუღილი (მაგ. ჭაჭის, ბოზალოყის)
2227 ショウ ひしお ერთგვარი სოია
2228 ロウ もろみ
にごりざけ
დაუწმენდავი საკე ან სოიის წვენი
2229 レイ
ライ
あまざけ ტკბილი საკე
2230 キョ არ აქვს ქეიფისთვის აგროვებული ფული
2231 クン よう
2232 キン ちぬ.る
すき
ひま
შედედებული სისხლი
2233 ユウ うわぐすり ჭიქურა
2234 おさ.める
さいわ.い
りん
1)ცოტა
2)„ბუ“-ს მეათედი
2235 テイ
チョウ
くぎ 1)ლურსმანი
2)პალო, ჭიკარტი
2236 かま 1)ქეთლი, ჩაიდანი
2)ქვაბი
2237 コウ
ぼたん ღილი
2238 セン くしろ
うでわ
სამაჯური
2239 サイ
かざし
かんざし
მოვარაყბული თმის სარჭი
2240 コウ
かぎ კავი, ნემსკავი
2241 バン
ハン
არ აქვს ლითონის ფურცელი
2242 ショウ არ აქვს 1)ამონარჩევი
2)შემაჯამებელი
3)1/10 შჲაკუ
2243 チュウ
ジュウ
ぼたん
つまみ
ღილი
2244 キン ひと.しい 1)ექვივალენტური
2)მნიშვნელოვანი ადგილი, მნიშვნელოვანი პუნქტი
2245 デン
テン
かんざし მორთულ-შემკობილი პარიკი
2246 シャ なた
ほこ
ნაჯახი
2247 ケン
つ.る სახელური
2248 ホウ
ビョウ
かんな შალაშინი
2249 ケン
カン
つぐ.む
くびかせ
მოკეტვა
2250 エツ まさかり ჩუგლუგი
2251 コウ
かぎ 1)კავი, კაუჭი
2)ნემსკავი
2252 セイ
ショウ
かね ზარი
2253 ボウ
ほこ 1)ალებარდი
2)იარაღი
3)საფესტივალო ფლოტი
2254 セン はか.る სასწორი
2255 チョウ
ヨウ
なべ საკეს ბოთლი
2256 セン
テン
もり
すき
1)ბარჯი
2)ტარიანი კაუჭი, კავკომბალა
2257 カン くつわ ლაგამი
2258 ショウ
ソウ
け.す
と.ける
かわ.す
とろ.かす
1)წაშლა
2)ჩაკეტვა (კარის)
2259 シュ
シュウ
さび 1)დაჟანგვა
2)გაფერმკრთალება
2260 キョウ はさみ
はさ.む
つるぎ
მაკრატელი
2261 ホウ ほこ.さき 1)ხანჯალი
2)ხმლის წვეტი
3)ფესტივალის მოძრავი პლატფორმა
2262 ジョ
ショ
す.く
すき
くわ
დაბარვა, მოხვნა
2263 ボウ ほこさき
きっさき
ხმლის წვერი
2264
しく
みせ
მაღაზია
2265 キョ
のこ
のこぎり
ხერხი
2266 エン かなまり ლითონის თასი
2267 ショウ
セイ
さび
くわ.しい
1)სიმკრთალე, ლაქა
2)ჟანგი
2268 スイ きり 1)ბურღი
2)სადგისი
3)პირამიდა, კონუსი
2269 ソウ არ აქვს გონგი
2270 セン ぜに
すき
იენის მეასედი
2271 セキ
シャク
すず
たま.う
1)სპილენძი
2)კალა
2272 ふさ.ぐ შეკვრა, მიბმა, შებმა
2273 არ აქვს ლამბაქი
2274 ビョウ
ミョウ
いかり ღუზა
2275 なべ 1)ქოთანი, ქვაბი
2)ტაფა
3)ჩაიდანი, ქეთლი
2276 めっき მოოქროვება
2277 ガク つば 1)ხმლის ვადა (ხელსაფარი)
2)ჩაიდნის კიდე
2278 ショウ
シュウ
くわ
すき
2279 チュウ
トウ
არ აქვს თითბერი
2280 ケン かぎ გასაღები
2281 シン はり
さ.す
ნემსი
2282 ショウ
シュ
あつ.める
さかずき
かね
შეგროვება, მოგროვება
2283 ヨウ と.ける
と.かす
いがた
გალღობა, გადნობა
2284 ソウ
ショウ
やり შუბი; სათხედი
2285 ツイ
タイ
つち ჩაქუჩი, ხის ჩაქუჩი
2286 カイ
ガイ
よろ.う
よろい
შეაბჯვრა
2287 コウ しのぎ
なべ
ხმლის პირის ქიმები
2288 ソク
ゾク
やじり 1)ისრის ბუნიკი
2)ეკალი
2289 レン くさり 1)ჯაჭვი
2)კავშირი
2290 テキ かぶら
かぶらや
やじり
ისრის ბუნიკი
2291 オウ みなごろ.し 1)ხოცვა-ჟლეტვა
2)მოსპობა, განადგურება
3)გაჟლეტა, ამოწყვეტა
2292 コウ つく ტკაცუნი
2293 ソウ
ショウ
არ აქვს მეტალის ან ნეფრიტის საკიდების წკრიალი
2294 マン こて 1)გაბრტყელებული რკინა, ჩახვეული რკინა
2)ქაფჩა
2295
ロウ
ちりば.める მომართვა, ამუშავება
2296 サン
ザン
たがね (სახელოსნო) ღოჯი, ზუბილა
2297 タン
シン
つば ხმლის ვადა (ხელსაფარი)
2298 トウ あぶみ
たかつき
ひともし
უზანგი
2299
びた
しころ
ყველაზე დაბალი ღირებულების მონეტა
2300 セン ほ.る
え.る
き.る
のみ
ამოჭრა, ამოკვეთა, გამოქანდაკება
2301 テツ くろがね რკინა
2302 カン たまき
1)ლითონის რგოლი
2)უჯრის სახელური
2303 タク არ აქვს დიდი ხელის ზარი
2304 チュウ
シュ
シュウ
い.る მონეტის მოჭრა
2305 カン かんが.みる
かがみ
ნიმუშზე სწავლა, მაგალითი, ნიმუში
2306 サン き.る ჯოხების ხახუნით ცეცხლის გაჩენა
2307 コウ あらがね მადანი
2308 ロウ არ აქვს მრჩილავი, რჩილვა
2309 シャク とろ.かす
と.かす
1)გალღობა
2)მონუსხულად ყოფნა; დატყვევებულად ყოფნა
2310
リョ
やすり ჭოპოსანი, ქლიბი
2311 ヤク かぎ საკეტი
2312 カン かま ორთქლის სადუღარა
2313 どら გონგი
2314 サン き.る ჯოხების ხახუნით ცეცხლის გაჩაღება
2315 サク のみ
うが.つ
(სადურგლო) სატეხი, საჭრეთელი
2316 サン
セン
かんぬき კარების ურდული
2317 セン ひらめ.く
ひらめ.き
1)განათება, გაელვება
2)მოქნევა (ხმლის, იარაღის)
2318 ジュン うるう 1)კალენდარში ჩამატება
2)ემბოლია (სისხლძარღვების დაცობა)
2319 ビン
ミン
あわ.れむ
うれ.える
გლოვა
2320 コウ ひのくち შალუზი
2321 コウ くぐりど პატარა უკანაკარი
2322 ケイ
ねや საწოლი ოთახი, საძინებელი ოთახი
2323 リョ
さと სოფელი
2324 エン
アン
おお.う საჭურისი, ცვედანი
2325 エン არ აქვს ქალაქი
2326
アツ
エン
とど.める
ふさ.ぐ
1)გადაღობვა
2)გადამალვა
2327 シキ
イキ
キョク
ヨク
くぎり
しきい
ზღურბლი
2328 ゲキ
ケキ
しずか
ひっそり
წყნარი, ჩუმი
2329 アン
オン
やみ
くら.い
1)დაბნელება
2)წყვდიადი, წკვარამი
3)უწესრიგობა
2330 カツ ひろ.い ფართო
2331 ラン た.ける
たけなわ
てすり
ზემოთ ასვლა
2332
ジャ
არ აქვს საყარაულო კოშკი
2333 コウ とびら კარები
2334 ケツ か.ける
2335 チン うかが.う გამოკითხვა
2336 セン まち.る განმარტება
2337 ヘキ
ビャク
ひら.く გაღება
2338 タツ
タチ
არ აქვს ჭიშკარი
2339 セン არ აქვს ათასი
2340 ハン さか 1)ბორცვი, გორაკი
2)ფერდობი, დაქანება
2341 ゲン არ აქვს ადგილის სახელი
2342けわ.しい
ななめ
ციცაბო, დამრეცი
2343 ロウ いや.しい
せま.い
1)სივიწროვე
2)სისაძაგლე
3)თავმდაბლობა
2344 ハク まち
みち
ბრინჯის მინდვრებს შორის გასავლელი
2345 ショウ のぼ.る ასვლა; აძვრომა
2346 スウ
シュウ
すみ კუთხე, შესახვევი
2347 ワイ

くま
すみ
კუთხე
2348 ズイ
スイ
არ აქვს „სუი“ - ჩინური დინასტიის სახელი
2349 コウ ほり მშრალი თხრილი
2350 イン
エン
ウン
おち.る ჩამოვარდნა
2351 カイ けわ.しい ფრიალო, ციცაბო
2352 アイ
ヤク
せま.い ვიწრო
2353 ゲキ
キャク
ケキ
すき
す.く
す.かす
ひま
1)ნაპრალი, ბზარი, ნაბზარი
2)უთანხმოება, განხეთქილება
3)ხელსაყრელი შემთხვევა
4)მოცლა, მოცალეობა
2354 スイ
ツイ
みち 1)დაცემა
2)გარშემოვლა
2355 ズイ まにまに
したが.う
ტალღებს მინდობა
2356 イン
オン
かく.す
かく.れる
よ.る
დამალვა, დაფარვა
2357 ロウ
リョウ
おか 1)გორაკი, ბორცვი
2)ყრილი
2358 ジャク
ジャン
サク
シャク
すずめ ბეღურა
2359 ガン かり
かりがね
გარეული ბატი
2360
きじ ხოხობი
2361 ヨウ
ふさ.ぐ
やわら.ぐ
დარბილება, შერბილება
2362 ショ არ აქვს შაკი (ფრინველი)
2363 チョウ きざ.む
わし
ほ.る
ჩუქურთმა, კვეთა
2364 スイ いえど.も
これ
თუმც
2365 しずく წვეთვა
2366 ハク
ヒョク
ボク
ひょう სეტყვა
2367 ショウ そら ცა
2368 カク にわか სწრაფი, მოულოდნელი
2369 ゲイ にじ ცისარტყელა
2370 リン ながあめ ხანგრძლივი წვიმა
2371 エイ
ヨウ
みぞれ თოვლჭყაპი
2372 セン
サン
あられ 1)სეტყვა, სეტყვის მარცვლები
2)პატარა ბურთულები
2373 ヘキ
ヒャク
არ აქვს ელჭექი, მეხი
2374 セイ
サイ
は.れる
は.らす
გამოდარება
2375 レキ
არ აქვს მეხი, ქუხილი, ჭექა-ქუხილი
2376 アイ もや ნისლი, ბურუსი, ჯანღი
2377 タイ არ აქვს მოღრუბლულობა
2378 レイ
リョウ
たま სული
2379 アイ
არ აქვს ღრუბლები
2380 ヨウ えくぼ ფოსო
2381 ジン
ニン

サイ
サツ
うつぼ
うつお
しな.やか
ゆぎ
ცახცახი, კანკალი
2382 ジン
ニン

サイ
サツ
うつぼ
しな.やか
ゆぎ
1)რბილი, დამყოლი
2)თრთოლვა
2383 ジン
ニン

サイ
サツ
うつぼ
うつお
しな.やか
ゆぎ
1)რბილი
2)მოქნილი
3)ცახცახი
2384 マツ
バツ
არ აქვს საკუთარი სახელი
2385 タン
タチ
タツ
なめ.す
なめしがわ
დათრიმლული ტყავი
2386 ハク
ホウ
ビョウ
かばん ჩანთა, ჩემოდანი
2387 オウ
ヨウ
むながい ცხენის სამკერდე აღკაზმულობა
2388 アイ
カイ
わらじ
くつ
ჩალის სანდლები
2389 アン くら უნაგირი
2390 キョウ かたい მაგარი, მტკიცე
2391 ショウ
ソウ
さや 1)ქარქაში, ბუდე
2)ნაჭუჭი, ქერქი
3)ნაპირი, კიდე
4)განსხვავება
2392 トウ くつ ფეხსაცმელი
2393 ジュウ
ニュウ
なめ.す
なめしがわ
დათრიმული ტყავი
2394 シュウ ふらん.に
しりがい
რწევა, რხევა, რყევა, ქანაობა
2395 ベン
ヘン
むち
むちうつ
1)შოლტი, მათრახი
2)წკეპლა
2396 トウ არ აქვს გრუხუნი
2397

フク
ふいご საბერველი
2398 ダツ
タツ
არ აქვს საკუთარი სახელი
2399 セン არ აქვს 1)რხევა, რყევა
2)ტრაპეცია
2400 カン から
いげた
კორეა
2401 トウ ゆぶくろ
ゆみぶくろ
つつ.む
ჩანთა, ფუთა
2402 キュウ
にら პრასი
2403 セイ
サイ
あえもの
な.ます
あ.える
ბოსტნეულით შენელება
2404 キョウ
ケイ
おわ.る
ついに
わた.る
1)დამთავრება, დასასრული
2)საბოლოოდ
2405 ケイ
キョウ
ころ
ごろ
しばら.く
1)დრო
2)დაახლოებით
2406 トン
トツ
にわか.に
とん.と
つまず.く
とみ.に
ぬかずく
1)მოულოდნელად, დაუყოვნებლივ
2)სწრაფად, სიჩქარეში
2407 すこぶ.る
かたよ.る
წინასწარგანწყობილი
2408 ケイ くび 1)კისერი
2)თავი
2409 キョウ ほお
ほほ
ლოყა
2410 おとがい
あご
ყბა
2411 ガン
カン
うなず.く
あご
თავის დაქნევით დათანხმება
2412 ケイ くび 1)კისერი
2)თავი
2413 タイ
くず.れる სრიალი
2414 つ.ぶ მარცვლეული
2415 サイ あご
えら
1)ქვედაყბა
2)ყბა
3)ლაყუჩები
2416 ガク あご
あぎと
1)ყბები
2)ნიკაპი
3)ლაყუჩები
2417 テン いただき
たお.れる
ჩამოგდება, დამხობა
2418 セン ふる.える ძრწოლვა; კანკალი
2419 ヒン ひそ.める
しか.める
1)მოღუშვა, შეჭმუხვნა
2)წარბების შეკვრა
2420 かしら
あたま
1)თავი
2)თავისქალა
2421 ショウ არ აქვს საფეთქელი
2422 ケン
カン
არ აქვს ყვრიმალი, ყვრიმალის ძვალი
2423 タイ არ აქვს ტაიფუნი
2424
არ აქვს შტორმი
2425 ヒョウ ひるが.える
つむじかぜ
შებრუნება
2426 ハン
ホン
ひるが.えす
ひるが.える
გადაბრუნება, გადაყირავება
2427 ドン
トン
არ აქვს იაპონური ანტრია
2428 チョク
チキ
いまし.める
ただ.す
შესწორება
2429
あめ
やしな.う
1)ბრინჯის ჟელე
2)ტკბილეული
2430 ギョウ
キョウ
コウ
არ აქვს პელმენი (გჲოოძა)
2431 ヘイ
ヒョウ
もち
もちい
„მოჩი“ - ბრინჯის კვერები
2432 ショウ
かれい
かれい.い
べんとう
მოხარშული ბრინჯი
2433

えば
えさ
もち
1)საკვები
2)სატყუარა
2434 サン
ソン
の.む
くら.う
1)ჭამა
2)დალევა
3)გადაყლაპვა
2435 ダイ
う.える 1)შიმშილი
2)გაფუჭება, წახდენა
2436 コウ
シキ
ショク
かざり
かざ.る
მორთვა, მოკაზმვა, შემკობა
2437 セン はなむけ გამოსათხოვარი საჩუქარი
2438 ヘイ
ヒョウ
もち
もちい
ბრინჯის ნამცხვარი
2439 アン
カン
არ აქვს მარცვლეულის ჯემი
2440 タン არ აქვს შეთავაზება
2441 かゆ ბრინჯის ნახარში
2442 テツ むさぼ.る ღორმუცელა, გაუმაძღარი
2443 リュウ არ აქვს ჩათუშული ბრინჯი
2444 マン არ აქვს ჯემიანი თაფლაკვერი (მანჯჲუუ)
2445 キン う.える შიმშილი
2446 おく.る 1)მიცემა
2)შეთავაზება
2447 セン
サン
そな.える 1)საჭმელი
2)შეთავაზება
2448
エイ
エツ
す.える
むせ.ぶ
გაფუჭება; ამჟავება
2449 う.える 1)შიმშილი
2)წყურვილი
2450 ジョウ
ニョウ
ゆたか უხვი, ბარაქიანი
2451 トウ むさぼ.る 1)სიხარბე
2)მძარცველობა
2452 キョウ う.ける
もてな.す
ნადიმი, წვეულება, ბანკეტი
2453 არ აქვს გზა
2454 カク
キョク
くびき.る
みみき.る
თავის მოკვეთა
2455 クク
ヒョク
フク

かお.る
პარფიუმერია
2456 ギョ არ აქვს (ცხენის) ტარება
2457 ヒョウ

フウ
たの.む
よ.る
1)უკმაყოფილება
2)სათანადო სახელი
2458
は.せる 1)გაქცევა, ჭენება, ტარება (ეტლის და.ა.შ.)
2)სახელის განთქმა, დიდების მოპოვება
2459 ジュン
シュン
クン
な.れる
な.らす
したが.う
შეჩვეული, მოთვინიერებული, გაწვრთნილი
2460 ハク
バク
ぶち
まじ.る
まだら
უარყოფა; წინააღმდეგობა
2461 か.ける
か.る
ჭენება, ნავარდი
2462 にぶ.い 1)ნელი ცხენი
2)სულელი ახალგაზრდა
2463
かご
が.する
しのぐ
のる
1)სატრანსპორტო საშუალება
2)პალანქვინი
2464 タイ არ აქვს სულელი
2465
せむし 1)კუზიანი
2)დატვირთვა
2466 ガイ
カイ
おどろ.く
おどろ.かす
გაოცება
2467 ラク かわらげ თეთრი ცხენი
2468 カン არ აქვს ხელად გავარდნა, შმაგობა
2469 არ აქვს ჩქარი ცხენი
2470 ヘン かた.る
だま.す
მოტყუება
2471 タン
ダン


テン
არ აქვს ნაცრისფერი ამალაყი
2472 არ აქვს ჯორი
2473 バク არ აქვს პირდაპირ წინ სვლა
2474 ギョウ
キョウ
たけし რაში, ბედაური, მერანი
2475 キョウ おご.る ქედმაღლობა, სიამაყე
2476 シュウ にわか
はせ.る
1)გაქცევა
2)მოულოდნელად
2477
リョ
うさぎうま ვირი, სახედარი
2478 არ აქვს 1)სწრაფი ცხენი
2)ტალანტი
2479 カン よろこ.ぶ 1)მილოცვა
2)ბედნიერება
3)დღესასწაული
2480 カン はぎ ფეხი; წვივი
2481 トウ さい 1)კამათელი
2)ძვალი
2482 ガイ
カイ
むくろ 1)ძვალი, ძვლები
2)ტანი, სხეული
3)გვამი
2483 カク
არ აქვს გათეთრებული ძვლები
2484
ヘイ
もも თეძო
2485 არ აქვს თავის ქალა
2486 ドク
トク
არ აქვს თავის ქალა
2487 タイ
テイ
からだ
かたち
1)სხეული
2)სუბსტანცია
3)ობიექტი
4)რეალობა
2488 テイ
セキ
かもじ ფრთა
2489 ホウ არ აქვს მკრთალად, ბუნდოვნად
2490 ひげ
くちひげ
წვერ-ულვაში
2491 ハツ かみ თმა
2492 ゼン ひげ წვერი; ულვაში
2493 フツ არ აქვს ბუნდოვნად
2494 キョク まげ
わげ
ქოჩორი
2495 ケイ
キツ
たぶさ
みずら
もとどり
სამურაის თმის ვარცხნილობა
2496 ショウ
ソウ
シュ
არ აქვს 1)თავისუფალი
2)ფაწესილი
3)ფორები, ღრმულ(ებ)ი
4)გადახარშული დაიკონი
2497 バン
マン
かつら პარიკი
2498 シュ
ひげ წვერ-ულვაში
2499 カン
わげ
みずら
1)თავზე შეკრული თმები
2)მამაკაცების ერთგვარი ვარცხნილობა
2500 ビン
ヒン
არ აქვს დამწვრობები გვერდებზე
2501 リョウ たてがみ ფაფარი
2502 トウ
ドウ
さわが.しい კამათი
2503 コウ
とき 1)ბრძოლა
2)საბრძოლო ყიჟინა
2504 ケキ
カク
ゲキ
せめ.ぐ ჩხუბი
2505 キュウ くじ 1)ლატარეა
2)ფსონი
2506 ウツ うっ.する
ふさ.ぐ
しげ.る
ნაღველი, დარდი, დეპრესია, მელანქოლია
2507 イク
シュク
かゆ
かい
ひさ.ぐ
გაყიდვა, გარიგების დადება
2508 ハツ
バツ
არ აქვს გვალვის ღმერთი
2509 ハク
タク
たま.しい სული
2510 モウ
ボウ
არ აქვს მთების და მდინარეების სულები
2511 リョウ こだま ხეების და ქვების სულები
2512 たか.い
მაღალი
2513 すだま მთის სულები
2514 エン
ヨウ
うな.される კოშმარის დასიზმრება
2515 おろか 1)სულელური, სულელი
2)რუსეთი
2516 ヒョウ
ヘイ
ひらめ ქამბალა
2517
ホウ
あわび (ზოოლ.) ზღვის ყური, ჰალიოტისი (საკვებად ვარგისი მოლუსკი)
2518

ふな კობრი
2519 すし 1)სუში
2)სუშის ბრინჯი
2520 アン არ აქვს ფეხფარფლიანები, მეანკესეები (თევზების ოჯახი); ზღვის ეშმაკი (თევზი)
2521
すし სუში
2522
ユウ
まぐろ
しび
თინუსი
2523 コウ さめ
みずち
ზვიგენი
2524 カイ
ケイ
さけ
しゃけ
ふぐ
ორაგული
2525 ショウ
ソウ
たこ რვაფეხა
2526
シャ
さめ
はぜ
გობი (თევზის სახეობა)
2527 ぼら
とど
კეფალი
2528 セイ
ショウ
さば მაკრელი
2529 にしん
はららご
ქაშაყი
2530 エキ
するめ კალმარი
2531 コン
არ აქვს 1)დიდი მითიური თევზი
2)ქვირითი
2532 ソウ あじ სტავრიდა
2533 シュン
さわら ესპანური მაკრელი
2534 チョウ
トウ
かれい ქამბალა
2535 コウ ちょうざめ
ひがい
ზუთხი
2536 レン にしん ქაშაყი
2537 シュ
シュウ
どじょう გოჭაკა, გოჭალა (თევზების ოჯახი)
2538 シュウ
シュ
かじか
いなだ
どじょう
რეგ­ვე­ნი, ჩერ­ჩე­ტი
2539 ガク わに ალიგატორი, ნიანგი
2540 フク あわび
ふぐ
(ზოოლ.) ზღვის ყური, ჰალიოტისი
2541 サイ
えら ლაყუჩები; ლაყუჩის ხვრელები
2542 えび კრევეტი, ლობსტერი
2543 リュウ
არ აქვს კეფალი
2544
ソウ
ぶり
はまち
かます
ყვითელკუდა (თევზის სახეობა)
2545 カン
コン
やもめ
やもお
1)ქვრივი
2)დაუოჯახებელი კაცი
2546
ひれ ფარფლი
2547 オン いわし სარდინი
2548 ケン かつお ბონიტო
2549 ソウ あじ სტავრიდა
2550 マン
バン
うなぎ გველთევზა
2551 ヒョウ ふえ
うきぶくろ
თევზის საცურაო ბუშტი
2552 コウ არ აქვს ფეხფარფლიანები
2553 ソン
セン
ザン
ます კალმახი
2554 リン うろこ
こけ
こけら
ქერცლი (თევზის)
2555 არ აქვს
きす სილაგინიდი (თევზი)
2556 カイ
えそ
なます
თევზის სახეობა
2557 レイ はも ზღვის გველთევზები
2558 ショウ
ヨウ
ふか
ზვიგენი
2559 すずき ქორჭილა
2560 けり
かも
1)ველური იხვი
2)დასასრული
3)სუფიქსი
2561 არ აქვს にお მურტალა
2562 エン とび
とんび
1)შავი ძერა
2)მეხანძრე
3)კაუჭი
2563 ケイ
ケキ
ケツ
もず ღაჟოსებრნი, ღაჟო
2564 ホウ とき
のがん
1)ველური ბატი
2)ჯვრიანი იბისი
2565 ガン かり
かりがね
გარეული ბატი
2566 からす 1)ყვავი
2)ყორანი
2567 オウ かもめ თოლია
2568 レイ არ აქვს წანწკატა, წყალწყალა, ბოლოქანქარა, მაბზაკუნა
2569
არ აქვს ჩინური სირაქლემა
2570 エン
オン
おし
おしどり
მამალი იხვი-მანდარინი
2571 とび ძერა
2572 არ აქვს 1)კაკაბი
2)გნოლი
2573 オウ არ აქვს დედალი იხვი-მანდარინი
2574 オウ かも
あひる
ველური იხვი
2575 オウ うぐいす ბულბული
2576 ボウ とき ჯვრიანი იბისი
2577 鴿 コウ はと
どばと
მტრედი
2578 とび 1)ძერა
2)ყურებიანი ბუ
3)ღვინის ჭიქა
2579
არ აქვს დაუწინწკლავი მწყერი
2580 ケン არ აქვს გუგული
2581 ケキ
ゲキ
もず ღაჟო
2582 テイ
ダイ
ჩვამა
2583 არ აქვს ბატი
2584 არ აქვს ბატი
2585 コク
コウ
くぐい
まと
გედი
2586
არ აქვს კაკადუ
2587
ヒツ
ひよどり ყავისფერყურებიანი ბულბული
2588 シャク
ジャク
かささぎ
კაჭკაჭი
2589 コウ
ぬえ 1)ზღაპრული ღამის ფრინველი
2)ქიმერა
2590 トウ
つぐみ შაშვი
2591 ジュン
シュン
うずら მწყერი
2592 ガク みさご (ზოოლ.) შაკი
2593 ボク

あひる შინაური იხვი
2594 トウ

つぐみ შაშვი
2595 オウ
うぐいす ბულბული
2596 არ აქვს
ひたき 1)მემატლია (ერთგვარი ფრინველი)
2)პივი (ერთგვარი ფრინველი)
2597 ジャク ひわ 1)ჭივჭავი
2)ჩვეულებრივი მწვანულა
3)ბაცი მოყვითალო-მწვანე
2598 セキ არ აქვს ბოლოქანქარა
2599 コツ
カツ
はやぶさ 1)შევარდენი
2)არწივი
2600 ヨウ はいたか მიმინო
2601 ケイ にわとり
とり
წიწილა, ვარია
2602 シャ არ აქვს კაკაბი, გნოლი
2603 ショウ არ აქვს ღობემძვრალა
2604 ハン
ばん წყლის ქათამა
2605 リョウ არ აქვს ღობემძვრალა
2606 シュウ
ジュ
არ აქვს არწივი
2607 イツ しぎ 1)ალკუნი
2)ბეკასი, ჩიბუხა
2608 さぎ ყანჩა
2609 オオ
イン
オウ
ヨウ
არ აქვს თუთიყუში
2610 カン こうのとり იაპონური წერო
2611 ラン არ აქვს 1)მითიური ფრინველი
2)საიმპერიო
2612 ケン
カン
セン
あ.く მარილიანობა
2613 カン
ダイ
から.い
しおからい
しおけ
მარილიანი
2614 なれしか ირემი
2615 არ აქვს 1)ჩინური მითიური მარტორქა
2)გენიოსი
3)ჟირაფი
4)მბრწყინავი, ბრწყინვალე
2616 ロク ふもと მთისძირი
2617 ジャ
シャ
არ აქვს მუშკის ირემი
2618 ふすま ერთგვარი პური
2619 メン
ベン
むぎこ 1)ვერმიშელი
2)თეთრი ფქვილი
2620 キク こうじ საფუარი, ალაო
2621 メン
ベン  
むぎこ 1)ვერმიშელი
2)თეთრი ფქვილი
2622 さしまね.く
さしずばた
1)თავის დაკვრა
2)ბრძანების გაცემა
2623 コウ
オウ
არ აქვს სკოლა
2624 ネン ねば.り
ねば.る
1)მიწებება
2)წებოვანი
3)წებო
2625
もち პატარა ჩიტების დასაჭერად, ხის ტოტებზე წასასმელი წებო
2626 ケン
キン
くろ.い შავი
2627 チュツ しりぞ.ける 1)უკან გაწევა
2)უკან გათრევა
2628 ユウ あおぐろ შავი
2629 テン つ.ける
つ.く
た.てる
1)წერტილი
2)ნიშანი
3)ათობითი
2630 カツ さと.い
わるがしこ.い
1)მარჯვე, მოხერხებული
2)ეშმაკი, ცბიერი
2631 ケイ
ゲイ
いれずみ 1)ტატუირება
2)ტატუს კეთება
2632 アン くら.い 1)შავი
2)ბნელი
2633 バイ

マイ
かび
か.びる
ობი
2634 アン
エン
ほくろ 1)ხალი
2)შრამი
2635 ベツ
ヘツ
すっぽん ერთგვარი კუ
2636 トウ არ აქვს დოლზე დაკვრა
2637
ショ
ねずみ
ねず
1)ვირთხა
2)თაგვი
3)თაგვისფერი
2638 ユウ
いたち 1)სინდიოფალა, თრითინა
2)სკუნსი, მყრალა
3)ყარყუმი
2639 カン いびき ხვრინვა
2640 セイ
サイ
もた.らす 1)(რაიმეს) გამოწვევა
2)მიყვანა
3)მოყვანა
2641

ショ
かむ 1)უსწორმასწორო
2)კბენა
3)არდათანხმება
2642 レイ よわ.い
とし
ასაკი
2643 シャク
シュツ
セキ
こま 1)პარაგრაფი
2)სექცია, განყოფილება
2644 ギン
コン
はぐき ღრძილები
2645 サク
ソク
せま.る კბილების წყება
2646 არ აქვს არარეგულარული კბილი
2647
むしば 1)დაჭიანებული კბილი
2)(კბილის) დაჭიანება
2648 ガク あご
はぐき
ყბა
2649 アク არ აქვს 1)კბილების წყება
2)გულფიცხი, ფიცხი, ფხუკიანი
2650 カン
ガン
れい გამოსახულების მოსათავსებელი ნიშა