Warning: Undefined array key 1 in /var/www/vhosts/iaponia.ge/httpdocs/alibraries/SEO/seolibrary.php on line 100

Warning: Undefined array key 1 in /var/www/vhosts/iaponia.ge/httpdocs/alibraries/SEO/seolibrary.php on line 100
კოკუჯი კანჯი

1 ხაზი:


1


2


3

丿
4


5


6

2 ხაზი:


7


8


9


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29

3 ხაზი:


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


47


48


49


50


51


52

广
53


54


55


56


57


58


58


59


60


61


64


85


94


140


162


163


170

4 ხაზი:


61


62


63


63


64


65


66


66


67


68


69


70


71


72


73


74


75


76


77


78


79


80


81


82


83


84


85


86


86


87


87


88


89


90


91


92


93


94


96


113


125


130


140

5 ხაზი:


71


81


85


92


95


96


97


98


99


100


101


102


103


104


105


106


107


108


109


110


111


112


113


114


115


116


117


122


145

6 ხაზი:


118

𥫗
118


119


120


121


122


123


124


125


126


127


128


129


130


131


132


133


134


135


136


137


138


139


140


141


142


143


144


145


146

西
146

7 ხაზი:


147


148


149


150


151


152


153


154


155


156


157


158


159


160


161


162


163


164


165


166

8 ხაზი:


167


168


169


170


171


172


173


174


175

9 ხაზი:


176


177


178


179


180


181


182


183


184


185


186

10 ხაზი:


187


188


189


190


191


192


193


194


178


212

11 ხაზი:


195


196


197

鹿
198


199


200

12 ხაზი:


201


202


203


204

13 ხაზი:


205


206


207


208

14 ხაზი:


209


210

15 ხაზი:


211

16 ხაზი:


212


213


213

17 ხაზი:


214

სულ გამოიყენება 5066 კანჯი ლექსიკონში ნათარგმნია 36182 სიტყვა
ამ ცხრილში არის 73 კანჯი
კანჯი ონჲომი კუნჲომი მნიშვნელობა
1 არ აქვს また თეძო, ბარძაყი; ლაჯები (კოკუჯი)
2 არ აქვს おもかげ არ აქვს (კოკუჯი)
3 არ აქვს くるま (ჯინ)რიქშა (კოკუჯი)
4 არ აქვს いかのぼり
たこ
ფრანი (კოკუჯი)
5 არ აქვს
こがらし ზამთრის ქარი (კოკუჯი)
6 არ აქვს
にお.う
にお.い
にお.わせる
1)სუნი, სურნელება, კეთილსურნელება, არომატი
2)სიმყრალე, ყროლვა
3)ბრწყინვა
4)ინსინუირება (კოკუჯი)
7 არ აქვს
かます ჩალის ჩანთა (კოკუჯი)
8 არ აქვს
さそ.う
მიწვევა, მიპატიჟება (კოკუჯი)
9 არ აქვს く.う
く.らう
1)ჭამა, დალევა (ჩაცეცხვლა, ჩახეთქვა)
2)მიღება (საჭმლის, სასმლის, დარტყმის და.ა.შ.)
10 トン トン ტონა, ტონაჟი (კოკუჯი)
11 არ აქვს
はなし თხრობა (კოკუჯი)
12 არ აქვს
あくつ ქვემოთ გაფენილი მიწა (კოკუჯი)
13 არ აქვს
まま ციცაბო ფერდობი (კოკუჯი)
14 ハツ
ボチ
ぬた მოხვნა, დამუშავება (მიწის), სახნავ-სათესი მიწები (კოკუჯი)
15 არ აქვს
あま ნო-თეატრის სპექტაკლის სათაური (კოკუჯი)
16 არ აქვს
かか
かかあ
(ვულგ.) ცოლი (კოკუჯი)
17 არ აქვს
こら.える მოთმენა, ატანა (კოკუჯი)
18 モク არ აქვს ხურო
19 არ აქვს
そま ხე-ტყე
20 არ აქვს
ます საწყაო
21 არ აქვს
つが
とが
(ბოტ.) კონიო (ერთგვარი მცენარე)
22 არ აქვს
とち 1)ცხენისწაბლა (კოკუჯი)
23 არ აქვს
くにぎ
くぬぎ
ნახშირისთვის გამიზნული მუხა
24 არ აქვს
しで არყის ხე
25 არ აქვს
たぶ
たふ
კაფურის ხის ერთ-ერთი სახეობა
26 არ აქვს
さかき წმინდა ხე შინტოიზმში
27 არ აქვს かし მარადმწვანე მუხა (კოკუჯი)
28 არ აქვს むし.る 1)გლეჯა
2)მოწყვეტა
3)მოკრეფა
4)დაგლეჯვა
29 タツ არ აქვს ფეხების გამათბობელი, "კოტაცუ" (კოკუჯი)
30 არ აქვს
キログラム კილოგრამი
31 არ აქვს
しゃく სპაზმები
32 არ აქვს
はたけ
はた
მინდორი
33 არ აქვს
かき ხამანწკა
34 არ აქვს
ささら ბამბუკის სათქვეფელა
35 არ აქვს
もみ გაუცეხვავი ბრინჯი
36 キロメトル არ აქვს კილომეტრი
37 ミリメトル みり მილიმეტრი
38 არ აქვს
こうじ ფეტვი
39 センチメトル せんち სანტიმეტრი (კოკუჯი)
40 არ აქვს
おど.す 1)თასმები
2)დაწნული აბჯარი
41 არ აქვს
しか
しかと
ცხადად, ნამდვილად
42 ござ ჭილობი
43 არ აქვს
かみしも 1)ძველი ცერემონიალური გერბი
2)სამურაის გერბი
44 არ აქვს
ゆき სახელოს სიგრძე
45 არ აქვს
つま ქვედაკაბა
46 არ აქვს たすき სახელოებზე დაკიდებული ზონარი
47 ジョウ არ აქვს ბრძანება
48 არ აქვს しつ.ける
しつけ
წვრთნა, ვარჯიში
49 არ აქვს やがて 1)ახლავე, მალევე
2)თითქმის
3)ყველაფრის შემდეგ, ბოლოსდაბოლოს
50 არ აქვს
そり მარხილი
51 არ აქვს
すべ.る
すべ.らす
1)ფეხის ასხლეტა
2)გამოცდაზე ჩაჭრა
52 არ აქვს
とても 1)ასე თუ ისე
2)ძალიან, ძლიერ
53 არ აქვს
あっぱれ ყოჩაღ! ბრავო!
54 არ აქვს
びょう 1)მოქლონი
2)ლურსმანი, ჭიკარტი
55 არ აქვს かすがい მომჭერი, მოსაჭერი (ლითონის)
56 არ აქვს
やり შუბი, სათხედი
57 არ აქვს
つか.える წინაღობა, ხელის შეშლა
58 არ აქვს
とも მშვილდოსნის სამკლავური
59 არ აქვს
こはぜ ბალთა, შესაკრავი
60 არ აქვს おろし მთის ქარი
61 ウン うどん იაპონური ვერმიშელი
62 არ აქვს
このしろ დოროსომა, ერთგვარი ქაშაყი
63 カイ

ガイ
はえ
はや
ნაფოტა
64 არ აქვს
あさり
うぐい
1)მოკლეკისრიანი მოლუსკი
2)ნაფოტა
3)ქაშაპი
65 არ აქვს
かずのこ ქაშაყის ქვირითი (ხიზილალა)
66 არ აქვს こち თავბრტყელა თევზი
67 ネン なまず მტკნარი წყლის ლოქო
68 არ აქვს
しゃちほこ
しゃち
ცელნამგალა ვეშაპი
69 არ აქვს
いわし სარდინი
70 არ აქვს
はたはた მექვიშია (თევზი)
71 セツ たら ვირთევზა
72 არ აქვს
しぎ ჩიბუხა (კოკუჯი)
73 არ აქვს ちどり მეჭვავია (ფრინველი)