Warning: Undefined array key 1 in /var/www/vhosts/iaponia.ge/httpdocs/alibraries/SEO/seolibrary.php on line 100

Warning: Undefined array key 1 in /var/www/vhosts/iaponia.ge/httpdocs/alibraries/SEO/seolibrary.php on line 100
ჯინმეჲოო კანჯი

1 ხაზი:


1


2


3

丿
4


5


6

2 ხაზი:


7


8


9


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29

3 ხაზი:


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


47


48


49


50


51


52

广
53


54


55


56


57


58


58


59


60


61


64


85


94


140


162


163


170

4 ხაზი:


61


62


63


63


64


65


66


66


67


68


69


70


71


72


73


74


75


76


77


78


79


80


81


82


83


84


85


86


86


87


87


88


89


90


91


92


93


94


96


113


125


130


140

5 ხაზი:


71


81


85


92


95


96


97


98


99


100


101


102


103


104


105


106


107


108


109


110


111


112


113


114


115


116


117


122


145

6 ხაზი:


118

𥫗
118


119


120


121


122


123


124


125


126


127


128


129


130


131


132


133


134


135


136


137


138


139


140


141


142


143


144


145


146

西
146

7 ხაზი:


147


148


149


150


151


152


153


154


155


156


157


158


159


160


161


162


163


164


165


166

8 ხაზი:


167


168


169


170


171


172


173


174


175

9 ხაზი:


176


177


178


179


180


181


182


183


184


185


186

10 ხაზი:


187


188


189


190


191


192


193


194


178


212

11 ხაზი:


195


196


197

鹿
198


199


200

12 ხაზი:


201


202


203


204

13 ხაზი:


205


206


207


208

14 ხაზი:


209


210

15 ხაზი:


211

16 ხაზი:


212


213


213

17 ხაზი:


214

სულ გამოიყენება 5066 კანჯი ლექსიკონში ნათარგმნია 36182 სიტყვა
ამ ცხრილში არის 286 კანჯი
კანჯი ონჲომი კუნჲომი მნიშვნელობა
1 チュウ ひろ
うし
1)ჩინური ზოდიაქოს მეორე ნიშანი
2)ხარის ან ძროხის ნიშანი (ჩინურ ზოდიაქოში)
3)1-3 AM
2 ジョウ
ショウ
すけ
すく.う
たす.ける
დახმარება, მიშველება
3 ナイ
ダイ

アイ
すなわ.ち
なんじ
1)დან, გან
2)კუთვნილებითი ნაწილაკი
3)რის შედეგაც
4)მაშინ
4
これ
おいて
ゆく
この
ეს
5

なり

また
(არქ.) (კლასიკური) ყოფნა
6 コウ
カン
わた.る
もと.める
1)გადება, გადაჭიმვა
2)(მო)თხოვნა
7 ガイ
カイ

1)ტახის ნიშანი
2)9-11PM
3)ჩინური ზოდიაქოს მე-12 ნიშანი
8 エキ
ヤク
また 1)ასევე
2)კვლავ
9 コウ
キョウ
ホウ
たてまつ.る 1)გადატანა
2)აღება, მიღება, ჭერა
3)ტელეფონის აღება
10 リョウ あきらか 1)გასუფთავება
2)დახმარება
11 かれ 1)იტალია
2)ის
12 いつつ 1)ხუთი
2)ხუთკაციანი რაზმი
3)რიგი, მწკრივი
13
わざ
わざおぎ
1)სიქველე
2)უნარი, ოსტატობა
14 レイ
リョウ
わざおぎ მსახიობი (კაცი)
15

キャ
ギャ
とぎ 1)ძიძობა
2)ის ვინც ესწრება
3)კონფერანსიე
16 ユウ
たす.ける დახმარება
17 カン つよ.い 1)ძლიერი, სამართლიანი
2)მშვიდობისმოყვარული
18 ユウ
すす.める
たす.ける
ჭამა-სმის დაძალება
19 コウ しあわ.せ
さいわ.い
1)ბედნიერება
2)იღბალი
20
したが.う 1)ჲამატო
2)ისტორიული იაპონია
21 サイ
しの.ぶ მოგონება, გახსენება, ხსომება
22 イン じょう
まこと.に
ゆるす
1)ლიცენზია, ნებართვა
2)გულწრფელობა
23
さ.える
こお.る
ひ.える
1)სისუფთავე, სუფთა
2)ნათელი
3)ცივი
4)დახელოვნებული, დაოსტატებული
24 い.る დნობა
25 リョウ しの.ぐ 1)ატანა
2)წვიმისგან შორს შენახვა
3)აცილება (მაგ. საფრთხის)
4)დახმარება (მძიმე დროს)
5)გამოწვევა
6)უგულვებელყოფა
7)ჯობნა, გადაჭარბება
26 リン きびし.い 1)გულცივი
2)მკაცრი, სასტიკი
27 არ აქვს なぎ
な.ぐ
დამშვიდება, სიწყნარე, ჩაჩუმება
28 ガイ
カイ
かちどき
やわらぐ
გამარჯვების სიმღერა
29 ケイ つよ.い ძლიერი, მაგარი
30 キョウ
オウ
すく.う 1)გასწორება, შესწორება
2)შენახვა
3)დახმარება
31 ボウ
モウ
ჩინური ზოდიაქოს მეოთხე ნიშანი (კურდღელი, 5-7 საათი, აღმოსავლეთი, თებერვალი)
32 エイ あき.らか 1)გონება
2)იმპერიული, იმპერატორის
33 ただ 1)მხოლოდ
2)თავისუფალი
3)დამატებით
34 キョウ かな.える
かな.う
ახდენა, განხორციელება
35
われ
わが-
あが
მე; ჩემი, ჩვენი; საკუთარი
36
リョ
せぼね ზურგი, ხერხემალი
37 サイ かな
1)როგორ?
2)რა?
3)აფსუს
4)? - კითხვის ნიშანი
38 バイ うた
うた.う
სიმღერა შამისენთან ერთად
39 タク
ツク
トク
ついば.む
つつ.く
1)ჩაკორტნა, ჩანისკარტება
2)აკენკვა
40 キョウ たかし
たか.い
たか
1)მაღალი
2)მკვეხარა
41
よみ.する
よい
1)ტაშისკვრა, ტაშისცემა
2)ქება-დიდება
3)პატივისცემა
42 ケイ
არ აქვს 1)კვადრატული ფორმის ძვირფასი ქვა
2)კუთხე
3)ნაპირი, კიდე
43
ナイ
ダイ
いかん
からなし
1)ნარა
2)რა?
44 ケイ
არ აქვს 1)ვარსკვლავი
2)ლიტერატურის ღმერთი
45 エン ひめ 1)ლამაზი ქალი
2)პრინცესა
46 うれ.しい
たの.しむ
1)ნასიამოვნები, მოხარული, კმაყოფილი
2)მხიარულება
47 モウ
ボウ
ミョウ
かしら 1)უფროსი
2)საწყისი, დასაწყისი
48 コウ ひろ.い 1)ფართო, განიერი
2)ვრცელი, გაშლილი
49 ユウ なだ.める
ゆる.す
დამშვიდება, დაწყნარება, დაშოშმინება
50 イン とら 1)ვეფხვის ნიშანი
2)3-5AM
3)ჩინური ზოდიაქოს მე-3 ნიშანი
51 ギョウ たか.い 1)მაღალი
2)შორეული, შორი
52 シュン けわ.しい
たか.い
1)მაღალი
2)ციცაბო, ფრიალო, სალი
53 リョウ არ აქვს მწკრივში აღმართვა
54 ラン あらし ქარიშხალი, გრიგალი
55 スウ
シュウ
かさ
かさ.む
たか.い
1)გაუარესება, გაუარესებულად ყოფნა
2)გადიდება, გასიება
56
არ აქვს 1)ციცაბო, სალი
2)კლდიანი, კლდოვანი
3)დაღარული, უსწორმასწორო
57 レイ
リョウ
არ აქვს პიკი, მწვერვალი
58 ガン いわ
いわお
けわ.しい
კლდე
59 1)გველის ან ქვეწარმავლის ნიშანი
2)9-11AM;
3)ჩინური ზოდიაქოს მე-6 ნიშანი
60 とも
ともえ
うずまき
მძიმის ფორმის დიზაინი
61 ソン たつみ სამხრეთ-აღმოსავლეთი
62 ショウ

ソウ
ホウ
არ აქვს 1)დონე
2)ადგილ-მამული
63 コウ
ひろ.い 1)ფართო, განიერი
2)ვრცელი, გაშლილი
64
いや

あまねし
いよいよ
とおい
ひさし
ひさ.しい
わた.る
1)უფრო მეტიც, უფრო მეტად
2)მზარდად, მზარდი რაოდენობით
65 スイ

ケイ
セイ
ほうき კომეტა
66 ゲン ひこ 1)ყმაწვილი
2)ყრმა
67 ヒン
フン
うるわ.しい
あき.らか
ზრდილი, დახვეწილი, რაფინირებული
68 レイ
レン
リョウ
あわ.れむ
さと.い
ბრძენი, ჭკვიანი
69 ジョ
ショ
ゆる.す 1)პატიება, მიტევება
2)შეწყნარება
70 テイ
ダイ
არ აქვს უფროსისადმი სამსახური
71 シュン
ジュン
トン
あつ.い 1)წრფელი, გულწრფელი
2)კეთილი
3)ყურადღებიანი
72
ユイ
おも.んみる
これ
おも.うに
1)ფიქრი, მოფიქრება
2)განსჯა, განხილვა
73 ソウ いそが.しい
そうじて
ყველა, ყველაფერი
74 ケイ
さとい ბრძენი, ჭკვიანი
75 ショウ
トウ
ドウ
あこが.れる 1)ძალიან ნდომა
2)მისწრაფება, სწრაფვა
3)აღტაცება, თაყვანისცემა, ტრფიალი, გაღმერთება
76 ケン
ゲン
こぶし მუშტი
77 ショウ
ソウ
はや.い 1)გამარჯვება
2)სწრაფი
78 ナツ
ダツ
さ.す
お.す
1)დაბეჭდვა
2)ბეჭდის დარტყმა, შტამპის დარტყმა
79 トン
タイ
ダン
チョウ
あつ.い გულკეთილობა, სიკეთე
80
არ აქვს მშვენიერი
81
おい.て
お.ける
ああ
より
1)…ში; …ზე
2)…ს რაც შეეხება
3)…ის შესახებ, …ის თაობაზე
82 タン
ダン
あき.らか
あきら
ただし
あさ
あした
რიჟრაჟი, განთიადი, აისი, დილა
83 キョク あさひ ამომავალი მზე, დილის მზე
84 オウ
キョウ
ゴウ
かがや.き
うつくし.い
さかん
1)აყვავებული
2)წარმატებული
3)მშვენიერი
4)ენრგიული, მხნე
85 コウ
ゴウ
あ.がる
たか.い
たか.ぶる
1)ასვლა, ამაღლება, აწევა
2)გადიდება, გაზრდა
86 ショウ さかん 1)აყვავებული, წარმატებული
2)ნათელი, კაშკაშა, ბრწყინვალე
87 コウ
ボウ
すばる ხომლი, პელეიდები (თანავარსკვლავედი)
88 コウ あきらか ნათელი, კაშკაშა
89 シン すすむ
すす.む
ゆき
くに
すすみ
のぶ
1)დაწინაურება, წინ წაწევა
2)შეტევა, იერიში
90 アン おそ.い 1)ნელი
2)სიწყნარე, სიმშვიდე
3)ჩასვლა (მზის)
91 セイ
ジョウ
あきらか ნათელი
92 シン あした
とき
あさ
1)დილა, დილაადრიანი
2)ადრიანი, ადრე
93 ソウ

ゾウ
かつ
かつて
すなわち
1)წინათ, უწინ, ოდესღაც
2)ყოველთვის, არასდროს
3)ყოფილი…, ექს…
94 არ აქვს 1)სიბრძნე
2)ინტელექტი
3)გონი, გონიერება
95 かが.やく სინათლე, ნათება
96 チョウ のび.る 1)გაჭიმვა
2)გაწევა
3)გაწელვა
97 ショ あけぼの 1)თენება, გათენება, განთიადი
2)აისი, გარიჟრაჟი, ალიონი
98 ホウ とも ამხანაგი, მეგობარი, კომპანიონი
99 サク ついたち 1)შეერთება (ასტრონომიაში)
2)თვის პირველი დღე
100 すもも ქლიავი
101 キョウ
アン
コウ
あんず გარგარი
102
トウ
もり
ふさ.ぐ
やまなし
1)ტყეები
2)წარაფი, ტევრი
103 シュ
シュウ
ひいらぎ წმინდა
104
ユウ
ジク
ゆず ციტრონი
105 არ აქვს まさ
まさめ
まさき
1)სწორი მარცვალი
2)ევონიმუსი, ჭანჭყატი
106 リツ
くり
おののく
წაბლი
107 カン しおり 1)სანიშნი, სანიშნე (წიგნის)
2)მეგზური (წიგნი)
108 ケイ かつら 1)იაპონური „იუდას ხე“
2)დარიჩინის ხე
109 トウ
ドウ
きり პალოვნია (ხის ჯიში)
110 あずさ კატალპა (დეკორატიული ხის ჯიში)
111 ショウ こずえ
くすのき
1)ხის კენწეროები
2)პატარა ტოტი, შტო, წნელი, წკეპლა
112 あおぎり 1)ჩინური „ქოლგა-ხე“
2)ფენიქსის ხე
113 なし მსხლის ხე, პანტის ხე
114 リョウ むく 1)ფოთლოვანი ხის სახეობა
2)ნაცრისფერი შოშია
115 ツイ
スイ
つち
う.つ
1)მუხა
2)ხის ჩაქუჩი
116 やし ქოქოსის პალმა
117 椿 チン
チュン
つばき კამელია
118 ヨウ かわ
やなぎ
ტირიფი
119 フウ かえで ნეკერჩხალი
120 ナン
ダン
ゼン
ネン
くす
くすのき
ქაფურის ხე
121 シン
ハン
はしばみ
はり
თხილი, ტყის თხილი
122 テン
シン
まき
こずえ
1)პატარა ტოტი, შტო
2)დეკორაციული მარადმწვანე მცენარე
123 つき ძელქვა
124 かば
かんば
არყის ხე
125 キツ たちばな მანდარინი
126 ダン
タン
まゆみ 1)კედარი
2)სანდალოზის ხე
3)ჭანჭყატი
127 キン
ゴン
コン
よろこ.ぶ
よろこ.び
1)გახარება, გამხიარეულება, მხიარულობა
2)სიამოვნების მიღება
128 キン
コン
つつし.む მოწიწება, პატივისცემა
129
つよ.い მაგარი, ძლიერი
130 キュウ いが
まり
1)სალესი ქვა
2)ბურთი, სფერო
131 テイ みぎわ
なぎさ
წყლისპირი, წყლის ნაპირი, სანაპირო
132 セキ しお
うしお
せい
1)საღამო, მწუხრი
2)ზღვის მიქცევა, ნაკადი, დინება
3)მლაშე წყალი
4)ხელსაყრელი შემთხვევა, შესაძლებლობა
133
タイ
おご.る
にご.る
よな.げる
1)ფუფუნება
2)არჩევა
134
シャ
すな
よなげる
ქვიშა
135 シュウ
しま 1)კონტინენტი
2)კუნძული, ქვიშიანი კუნძული
3)ქვეყანა
136 ジュン
シュン
の.ぶ
まこと.に
სიმართლე
137 コウ არ აქვს მბრწყინავი წყალი, მოკამკამე წყალი
138 コウ おおき.い
ひろ.い
1)ფართო სივრცე
2)სიუხვე, ბარაქა, დოვლათი
3)ძლიერი, ენერგიული
139 ジュン
シュン
あつ.い სუფთა, წმინდა, უმწიკვლო
140 ショ なぎさ ნაპირი, სანაპირო, ზღვის ნაპირი
141 アク あつ.い
うるお.う
სიკეთე, გულკეთილობა
142 ユウ
ヨウ
わ.く 1)ადუღება, დუღილი, ჩუხჩუხი, თუხთუხი 
2)ფუება,
გაფუება
3)ხმაური, ღრიანცელი
4)მოშენება, გამრავლება
143 コウ ひろ.い ღრმა და ფართო
144 ソウ
シュウ
くちすす.ぐ
くちそそ.ぐ
うがい
すす.ぐ
ყელის გამოვლება, პირის გამოვლება
145 レイ みお 1)წყლის მარშრუტი
2)სანაოსნო არხი, გემების არხი
146 ユウ くま დათვი
147 たのし.む
ひか.る
ひろ.い
よろこ.ぶ
かわ.く
あきらか
ひろ.める
ひろ.まる
1)მზიანი
2)მბრწყინავი, ბრწყინვალე
3)აყვავებული
4)მხიარული
148 リョウ かがりび დაწვა, კოცონი
149 サン さん.たる
あき.らか
きらめ.く
きら.めく
ბრწყინ­ვა­ლე, ელ­ვა­რე, კაშ­კა­შა
150 ヨウ かがや.く
ひかり
ბრწყინვა, კაშკაში, ნათება,
ელვარება
151 ソウ あき.らか
さわ.やか
たがう
1)გამომაცოცხლებელი
2)გამამხნევებელი
3)მჟღერი
4)წკრიალა
5)ტკბილი
152
ちか
しか
おれ
のみ
その
しかり
なんじ
1)შენ
2)მეორე პიროვნება
153 チョ
いのしし
ტახი
154 キュウ
არ აქვს 1)შავი მარგალიტი
2)შავი ნეფრიტი
3)ცხრა
155 レイ არ აქვს მარგალიტების ჩხარუნი
156 リュウ
არ აქვს ლაპის-ლაზური, ლილაქვა, ლაზურიტი
157 タク みが.く გაკრიალება, გაპრიალება
158 リン არ აქვს 1)ძვირფასი ქვა
2)ძვირფასი ქვების ციმციმი
159
არ აქვს საგვარეულო კოლოფი
160 エイ არ აქვს 1)ძვირფასეულობის ბრწყინვა
2)კრისტალი
161 ズイ
スイ
みず-
しるし
მილოცვა
162
リュウ
არ აქვს ლაპის-ლაზური, ლილაქვა, ლაზურიტი
163 みが.く გაკრიალება, გაპრიალება
164 ヨウ たま ძვირფასეულობასავით ლამაზი
165 არ აქვს ლაპის-ლაზური, ლილაქვა, ლაზურიტი
166
はじめ
はじ.めて
とし
なみ
すけ
よし
1)პირველი ჯერისთვის
2)მანამ სანამ…
167 コウ さつき 1)ჭაობი
2)ზღვისპირი
168 コウ しろ.い
ひか.る
1)თეთრი
2)ნათელი, ნათება
169
まゆ წარბი
170 ボウ
ひとみ თვალის გუგა
171 ボク
モク
むつ.まじい
むつ.む
むつ.ぶ
ინტიმური; მეგობრული; ჰარმონიული
172 リョウ あきらか ცხადი, ნათელი
173 ドウ
トウ
ひとみ თვალის გუგა
174 かね
かねざし
さしがね
1)სახაზავი
2)გონიო
175 ヘキ
ヒャク
არ აქვს 1)ლურჯი
2)მწვანე
176 セキ おお.きい დიდი, დიადი
177 いそ ზაღვის ნაპირი, პლიაჟი
178 ユウ
たす.ける შველა, დახმარება
179 ロク さいわ.い
ふち
1)ფეოდალური მამული
2)პენსია, ჯამაგირი
3)ბედნიერება
180 テイ さいわ.い
ただ.しい
ბედნიერება
181 シン はた 1)მანჯუს (ცინი) დინასტია
2)ნატურალიზებული უცხოელი
182
まれ
まばら
1)იშვიათი, ფენომენალური
2)განზავებული (მჟავა)
183 ネン
ジン
ニン
みの.る
みのり
1)მოსავლის აღება
2)დამწიფება
184 リョウ
ロウ
いつ
かど
1)კუთხე
2)კიდე
3)ძალაუფლება, დიდებულება
185 ジョウ わら
ゆたか
1)კარგი მოსავალი
2)აყვავება, კეთილდღეობა
3)1028
186 ドウ
シュン
わらわ
わらべ
おわ.る
დასრულება, დამთავრება
187 ショウ
ソウ
ふえ ლერწმის საკრავი, ჩასაბერი საკრავი
188 არ აქვს
ささ ბამბუკის ბალახი [კოკუჯი]
189
シャ
うすぎぬ 1)მარლა, დოლბანდი
2)თხელი ქსოვილი
190 コウ おおづな
つな
つなぐ
დიდი
191 チュウ つむぎ
つむ.ぐ
ჩესუჩის მსგავსი აბრეშუმის ქსოვილი
192 ゲン いと 1)ლარი, სიმი
2)შამისენის მუსიკა
193 ケン არ აქვს კიმონოს დიზაინი
194 ソウ おさ.める
す.べる
წესი
195 リン
カン
いと 1)ძაფი
2)აბრეშუმის ქსოვილი
196 あや 1)ფიგურებდახატული ქსოვილი
2)ლამაზი, მშვენიერი
197 リン あや 1)დიზაინი
2)ფიგურებდახატული ქსოვილი
198 あけ
あか
ალისფერი, მეწამული
199 ショウ かけ.る
と.ぶ
ფრენა, ლივლივი
200 スイ かわせみ
みどり
მწვანე
201 耀 ヨウ かがや.く
ひかり
1)ბრწყინვა, კაშკაში, ნათება, ელვარება
2)ციალი, ციმციმი
3)კრთომა, კიაფი
202
ジャ
კითხვის ნიშანი
203 ソウ さと.い
みみざと.い
ჭკვიანი, სწრაფად მსწავლელი
204 チョウ
ジョウ
トウ
はじ.める
はじめ
დასაწყისი, დასაბამი
205

なんぞ 1)ბარბაროსი
2)უცხოელი
206 イン たね შთამომავლობა
207 シュウ おさ.める
なが.い
ほじし
გამომშრალი ხორცი
208 シュン არ აქვს 1)დილის ციაგი
2)შარონის ვარდი
209 エン つや
なま.めかしい
あで.やか
つや.めく
なま.めく
1)კრიალი, ბრწყინვა, პრიალი
2)წარმტაცი, მომხიბლავი, მომაჯადოებელი
3)მოხიბვლა
210 არ აქვს 1)ლოტოსი
2)მთა ფუჯი
211 キン せり ოხრახუში
212 エン
オン
その
う.つ
1)ბაღი, პარკი
2)ფერმა
213 არ აქვს ბადრიჯანი
214 ボウ
ミョウ
かや
ちがや
გიგანტური ლელი
215 マツ
バツ
არ აქვს ჟასმინი
216 セン あかね 1)ენდრო
2)ენდროსფერი (წითელი)
217
ライ
レイ
არ აქვს ჟასმინი
218 カン ტატამზე დასაფარებელი ლერწამი
219 ショウ არ აქვს ზამბახი
220 キン すみれ ია
221 ホウ も.える
きざ.す
めばえ
きざ.し
1)სიმპტომების გამოჩენა
2)ღივი, ყლორტი
3)კოკორი, კვირტი
4)ალაო
222 シュウ はぎ ბუჩქნარის სამყურა
223 あおい ბალბა (მცენარე)
224
う.える
まく
თესვა, დათესვა
225 ソウ あお.い 1)ლურჯი
2)გაფითრებული
226 ヨウ არ აქვს ლოტოსი
227 レン はす
はちす
ლოტოსი
228 チョウ つた 1)მხოხავი მცენარე
2)სურო, ფათალო
229 ショウ არ აქვს ბანანი
230
ふき ბუერა
231 ラン あい ინდიგო
232 トウ
ドウ
ふじ ცის ვაზი, გლიცინია
233 ラン
არ აქვს 1)ორქიდეა
2)ჰოლანდია
234 とら 1)ვეფხვი
2)მთვრალი
235 ヒョウ
ヒュウ
あや 1)დაწინწკლული, ლაქებიანი
2)პატარა ვეფხვი, ვეფხვუნია
236 コウ にじ ცისარტყელა
237 チョウ არ აქვს პეპელა
238 キン
コン
えり საყელო
239
არ აქვს კამლეტი (აბრეშუმის და აქლემის ბექვის ნარევის ქსოვილი)
240
シャ
არ აქვს ბუდისტური სტიქარი
241 ジュン
シュン
はか.る
まこと
საკონსულტაციოდ მიმართვა
242 よしみ
よい
1)მეგობრობა
2)ინტიმურობა, სიახლოვე
243 シュン ひちくど.い
くど.い
くどくど
ねんご.ろ
მოსაწყენი, მოსაბეზრებელი
244 リョウ あきら.か
まことに
1)ფაქტი, რეალობა
2)გაგება, შეფასება, დაფასება
245 キュウ არ აქვს ძლიერი და მამაცი
246
たす.ける შველა, დახმარება
247 シン
ジン
たつ 1)დრაკონის ნიშანი
2)საღამოს 7-9სთ.
3)ჩინური ზოდიაქოს მეხუთე ნიშანი
248 テキ みち
みち.びく
すす.む
いた.る
1)დარიგება, ჭკუის სწავლება
2)გასასვლელი, გზა
249 ヨウ はる.か 1)შორეული, შორს
2)დიდი ხნის წინათ
250 リョウ არ აქვს შორეული, დაშორებული
251 ユウ うれ.える
くに
むら
1)სოფელი, სოფლური დასახლება
2)მარჯვენა სოფლის რადიკალი №163
252
なに
なんぞ
いかん
რა?
253 イク არ აქვს 1)კულტურული პროგრესი
2)პარფიუმერია
254 ユウ とり 1)ჩინური ზოდიაქოს მეათე ნიშანი
2)დასავლეთი, ჩიტის ნიშანი, დილის 5-7 სთ
3)საკეს რადიკალი №164
255 ジュン
シュン
もっぱら
こい
あつい
1)სუფთა საკე
2)სისუფთავე, სიწმინდე
256 サイ と.る
いろどり
1)კამათელი, კამათლის თამაში
2)ფორმა, შესახედაობა, შეფერილობა
257 キン にしき 1)ფარჩა; მშვენიერი ტანსაცმელი
2)პატივი
258 レン
ケン
かま 1)ნამგალი
2)ცელი
3)ეშმაკობა, ოინი, ტრიუკი
259
おもね.る 1)აფრიკა
2)პირფერობა, ქლესაობა, მლიქვნელობა
3)კუთხე-კუნჭული, მყუდრო ადგილი
260 シュン
ジュン
はやぶさ შევარდენი
261 スウ

ジュ
ひな
ひよこ
1)ბარტყი, წიწილა, ჭუკი, ჭუჭული
2)(დეკორატიული) თოჯინა
262
かすみ
かす.む
1)ნისლიანობა, ბურუსი
2)გაბუნდოვნება, გადღებვა
263 セイ
ジョウ
やす.んじる სიმშვიდე
264 キク
キュウ
まり ბურთი
265
シュ
すべから.く
すべし
ひげ
まつ
もち.いる
もと.める
1)უნდა, ვალდებულება, მოვალეობა
2)რასაკვირველია, აუცილებლად, უეჭველად
266 ショウ
ジュ
ヨウ
かたち
たた.える
ほめ.る
ევლოგია
267 サツ
ソウ
さっ.と 1)უეცრად, მოულოდნელად
2)გლუვად, სწორად
268 ケイ
キョウ
かお.る
かおり
1)არომატი, სურნელება
2)სურნელოვანი, არომატული
269 こま პონი; ცხენი; რემა
270 駿 シュン
スン
すぐ.れる 1)რაში, მერანი, ბედაური
2)სიჩქარე
3)ჩქარი ადამიანი
271 カイ さきがけ
かしら
სხვებზე წინ შეტევა
272 デン
ネン
あゆ
なまず
1)მტკნარი წყლის კალმახი
2)ცქიმურა
273 こい კობრი
274 チョウ たい 1)ზღვის კაპარჭინა
2)წითელი სნაპერი (თევზი)
275 キュウ
はと
あつ.める
მტრედი
276 ホウ
フウ
არ აქვს მითიური ფრინველი
277 コウ
ゴウ
おおとり
ひしくい
おおがり
1)დიდი ფრინველი
2)გარეული ბატი
3)დიდი, დიდრონი
4)ღონიერი, მძლავრი
278 ホウ おおとり ფენიქსი
279 カク つる წერო
280 ヨウ
オウ
たか შევარდენი, ქორი
281 鹿 ロク しか
ირემი
282 リン არ აქვს 1)ჩინური მითიური ცხოველი
2)გენიოსი
3)ჟირაფი
4)მბრწყინავი, ბრწყინვალე
283 麿 არ აქვს
まろ
მე (კოკუჯი)
284 レイ
くろ.い 1)ბნელი, შავი
2)ბევრი, მრავალი
285 タイ まゆずみ ჩაშავებული წარბები
286
キュウ
キン
かめ კუ