1. (არს.) არსებითი სახელი
 2. (არს-ზმნი. არსებითი-ზმნიზედა
 3. (არქ. არქაიზმი, არქაული
 4. (ატეჯი) კანჯი - რომელიც გამოიყენება, როგორც ფონეტიკური სიმბოლო
 5. (ბუდ.) ბუდიზმი, ბუდისტური
 6. (გამოთ.) გამოთქმა
 7. (გარდამავალი) გარდამავალი ზმნა
 8. (გარდაუვალი) გარდაუვალი ზმნა
 9. (დამ.) დამხმარე
 10. (ზედს-ი) პრედიკატული ზედსართავი სახელი
 11. (ზედს-ნა) ნახევრადპრედიკატული ზედსართავი სახელი
 12. (ზმნ-დამ.) დამხმარე ზმნა
 13. (ზმნ-იჩიდან.) მეორე უღლების ზმნა
 14. (ზმნ-გოდან) პირველი უღლების ზმნა
 15. (ზმნ-სურუ) სურუ და სურუთი დაბოლოებული ზმნა
 16. (ზმნიზედა)
 17. (იდ.) იდიომატური გამოთქმა
 18. (კავშ.) კავშირი
 19. (მდ.)
 20. (მთვ.) სათვლელი სუფიქსი
 21. (კანჯი.) ჩვეულებრივ იწერება მხოლოდ ჰირაგანათი
 22. (კანა.) ჩვეულებრივ იწერება მხოლოდ კანათი
 23. (ნაცვ.) ნაცვალსახელი
 24. (ნაწ.) ნაწილაკი
 25. (ონ-მიმ.) ონომატოპოეტური და მიმეტიკური სიტყვები
 26. (პრეფ.) პრეფიქსი
 27. (ჟარგ.) ჟარგონი, ხალხური
 28. (სუფ.) სუფიქსი
 29. (ფამ.) ფამილიარული
 30. (შემოკლ.) შემოკლებული
 31. (შორ.) შორისდებული
 32. პრეფ. (პრეფექტურა)
 33. ქ. (ქალაქი)
 34. კუნძ. (კუნძული)
 35. რ-ნ. (რაიონი)
CODE MEANING CODE MEANING CODE MEANING CODE MEANING
adj-i adjective (keiyoushi) adj-na adjectival nouns or quasi-adjectives (keiyoudoushi) adj-no nouns which may take the genitive case particle "no" adj-pn pre-noun adjectival (rentaishi)
adj-f noun, verb, etc. acting prenominally (incl. rentaikei) adj-t "taru" adjective adv adverb (fukushi) aux auxiliary
aux-v auxiliary verb conj conjunction ctr counter exp Expressions (phrases, clauses, etc.)
id idiomatic expression int interjection (kandoushi) n noun (common) (futsuumeishi) n-adv adverbial noun (fukushitekimeishi)
n-t noun (temporal) (jisoumeishi) pn pronoun prt particle pref prefix
suf suffix v1 Ichidan verb v5 Godan verb (not completely classified) v5u, v5k, etc. Godan verb with `u', `ku', etc. endings
v5k-s Godan verb - Iku/Yuku special class v5aru Godan verb - -aru special class vi intransitive verb vs noun or participle which takes the aux. verb suru
vs-s suru verb - special class vk Kuru verb - special class vt transitive verb vz Ichidan verb - -zuru special class (alternative form of -jiru verbs)
adj-f - noun, verb, etc. acting prenominally (incl. rentaikei) - Well, 'pre-nominal' means that the usual place for the word is right before (and usually, therefore, modifying) a noun. Like an adjective being pre-nominal in English- in 'big ball', big is pre-nominal and modifies the noun ball. In this case, adj-f means an adjective that comes before nouns.
A predicate adjective could 'go after' a noun, in the sense that the sentence predicate comes after the subject, as in このコーヒーはあついですよ! (That coffee is hot!) but I don't think it can attach directly after a noun.

Miscellaneous Codes

CODE MEANING CODE MEANING CODE MEANING CODE MEANING
abbr abbreviation arch archaism ateji kanji used as phonetic symbol(s) col colloquialism
fam familiar language fem female term or language gikun gikun (meaning) reading hon honorific or respectful (sonkeigo) language
hum humble (kenjougo) language iK word containing irregular kanji usage ik word containing irregular kana usage io irregular okurigana usage
male male term or language m-sl manga slang obs obsolete term obsc obscure term
oK word containing out-dated kanji ok out-dated or obsolete kana usage on-mim onomatopoeic or mimetic word pol polite (teineigo) language
sl slang sens term with some sensitivity about its usage uK word usually written using kanji alone uk word usually written using kana alone
vulg vulgar expression or word P "Priority" entry, i.e. among approx. 20,000 words deemed to be common in Japanese X rude or X-rated term (not displayed in educational software) - -
For more information about the P (Priority) markers, see the Word Priority Marking section in the JMdict/EDICT documentation.

Domain or Field Codes

These indicate that the word or expression has particular application (but not necessarily exclusive application) in the specified domain.
CODE MEANING CODE MEANING CODE MEANING CODE MEANING
Buddh Buddhism comp computing/telecommunications food food geom geometry
ling linguistics MA martial arts math mathematics mil military
physics physics - - - - - -

Names Dictionary Codes

CODE MEANING CODE MEANING CODE MEANING CODE MEANING
s surname p place-name u person name, as-yet unclassified g given name, as-yet not classified by sex
f female given name m male given name h a full (family plus given) name of a historical person c company name
o organization name pr product name st station name - -

Dictionary File Codes

The THE_LOT and GLOSSDIC files have the following codes attached to each entry to show the dictionary file from which it has been selected.
CODE MEANING CODE MEANING CODE MEANING CODE MEANING
AV aviation BU buddhdic CA cardic CC concrete
CO compdic ED edict (the rest) EP edict (priority subset) ES engscidic
EV envgloss FM finmktdic FO forsdic_e GE geodic
KD small hiragana dictionary for glossing LG lingdic LS lifscidic LW1/2 lawdic1/2
MA manufdic NA enamdict PL j_places (entries not already in enamdict) PP pandpdic
RH revhenkan (kanji/kana with no English translation yet) RW riverwater SP special words & phrases ST stardict
WI1/2 wipfile (work-in-progress) - - - - - -

Regional and Dialect Codes

These tags indicate that a word or phrase is associated with a particular regional language variant within Japan.
CODE MEANING CODE MEANING CODE MEANING CODE MEANING
ksb Kansai ktb Kantou kyb Kyouto kyu Kyushu
nab Nara osb Kansai rkb Ryuukyuu thb Touhoku
tsb Tosa tsug Tsugaru - - - -

In addition to the codes above, for gairaigo which have not been derived from English words, the source language has been indicated using the three-letter codes from the ISO 639 "Code for the representation of names of languages" standard, e.g. ``(fre: avec)".

In entries which are Japanese idiomatic expressions, aphorisms, etc. the literal translation of the Japanese is sometimes shown in parentheses, preceded by "lit:". Also where the Japanese word has been constructed by transliteration of two or more foreign words or word fragments (e.g., a waseieigo - Japanese-made English), the source words are indicated by "wasei:".

თავში დაბრუნება

© ზურაბ ჯამაგიძე
© Zurab Jamagidze